GENESIS – HELSINKI 2017

Call for Papers: GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Helsinki, 7.–9.6.2017

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja ranskalainen geneettisen kritiikin alan johtava tutkimuskeskus ITEM (Institut des textes & manuscrits modernes) järjestävät kesäkuussa 2017 kansainvälisen monitieteisen konferenssin GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities.

Konferenssin ulkomaisia plenaristeja ovat:

 • Paolo D’Iorio (ITEM, Ranska): What is a (Digital) Genetic Edition?
 • Irène Fenoglio (ITEM): Text Genesis and the Processes of Conceptualisation: The Gesture of a Linguist Writer as an Epistemological Tool (Genèse du texte et processus de conceptualisation: Le geste du scripteur linguiste comme outil épistémologique)
 • Daniel Ferrer (ITEM): New Perspectives for Genetic Criticism
 • Claire Doquet (Université Paris 3, Ranska): Textual Genetics at School: Reading Pupils’ Writings
 • Dirk Van Hulle (Centre for Manuscript Genetics, Belgia): Autographic Modernism: Genetic Criticism and the Pentimenti Model
 • Ineke Huysman (Huygens ING, Alankomaat): Early Modern Epistolary Culture: Sociohistorical Aspects, Materiality, Production and Reception
 • Wim Van Mierlo (Loughborough University, Englanti): Where Is the Archive in Genetic Criticism?
 • Carrie Smith (Cardiff University, Wales): Ted Hughes's Birthday Letters An Archive of Writing.

Konferenssi on ensimmäinen laaja humanistisen geneettisen tutkimuksen konferenssi Pohjoismaissa. Geneettinen kritiikki (ransk. critique génétique) on tekstuaalitieteisiin kuuluva, Ranskassa 1970-luvulla syntynyt tutkimussuuntaus, joka tutkii tekstin kirjoitusprosesseja tai muita luovia syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina se käyttää erilaisia arkistoaineistoja muistiinpanoista työkäsikirjoituksiin tai muita säilyneitä dokumentteja. Geneettinen tutkimus voi esimerkiksi tuottaa uutta tietoa ja rikastaa taideteoksen tulkintaa paljastamalla, miten teoksen rakennetta, aihetta, tematiikkaa, symboliikkaa ja tyyliä on muokattu kirjoitusprosessin aikana. Kirjoituksen lisäksi tutkimussuuntauksen piirissä tutkitaan muun muassa elokuvaa ja arkkitehtuuria.

GENESIS – HELSINKI 2017 -konferenssiin toivotaan syntyprosesseista kiinnostuneita osallistujia eri oppialoilta, kuten kirjallisuudentutkimuksesta, kielentutkimuksesta, kirjoittamisen didaktiikasta, käännöstieteestä, musiikintutkimuksesta ja taidehistoriasta. Konferenssin yhtenä tavoitteena on tutustuttaa suomalaisen koulumaailman toimijoita geneettisen kritiikin tutkimustulosten hyödyntämiseen opetuksessa. Konferenssiin osallistuminen tai esitelmien tarjoaminen konferenssiin eivät edellytä tuntemusta geneettisen kritiikin alan teoreettisista keskusteluista. Konferenssin kieli on englanti.

Konferenssiin voi hakea tiettyyn tutkimusaineistoon keskittyvillä tai tutkimusalan teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä käsittelevillä esitelmillä. Esitelmien aiheet ja näkökulmat voivat koskea taiteentutkimusta tai muita humanistisia aloja. Mahdollisia esitelmien aihepiirejä ovat esimerkiksi:

 • Mitkä ovat kirjallisen luomistyön ensimmäiset vaiheet ja miten kirjoitusprosessi etenee?
 • Minkälaista lajiin, tyyliin, henkilöhahmoihin tai tematiikkaan liittyvää kehittelyä käsikirjoituksista voi tutkia?
 • Millaisia vaiheita säveltäminen sisältää?
 • Miten kirjoitusprosessien tutkimusta voi hyödyntää kirjoittamisen didaktiikassa?
 • Miten matemaattinen kaava syntyy?
 • Miten arkkitehtitoimisto piirtää rakennuksen?
 • Miten tutkimukset ja niiden taustalla oleva ajattelu kehittyvät kirjoittamalla?
 • Miten julkaistusta teoksesta puuttuvat ja vain kirjoitusprosessissa näkyvät piirteet voivat avata käsitystä kirjoitusajankohdan diskursseista ja vastadiskursseista?
 • Miten materiaalisuus, esimerkiksi kirjoittamisen tekniikat, vaikuttavat luovaan työhön ja miten se näkyy aineistoissa?
 • Mitä rajoitteita arkistojen aukkoinen luonne asettaa geneettiselle tutkimukselle ja mitä uusia mahdollisuuksia kehittyvät digitaaliset resurssit tarjoavat?

Esitelmille varataan aikaa 20 minuuttia ja keskustelulle 10 minuuttia.

Esitelmähakemukset lähetetään sähköpostitse järjestelytoimikunnalle (genesishelsinki2017@gmail.com). Hakemuksissa tulee olla englanniksi 1) esitelmän otsikko, 2) abstrakti (korkeintaan 500 sanaa), 3) esitelmänpitäjän nimi ja lyhyt englanninkielinen henkilöesittely, 4) hakijan affiliaatio sekä 5) yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Hakemusten määräpäivä on 25. marraskuuta 2016 (jatkettu hakuaika). Hakijoille ilmoitetaan tammikuun 2017 loppuun mennessä, onko heidän esitelmänsä hyväksytty konferenssiin.

Lisätietoja

www.finlit.fi/fi/genesis2017

www.facebook.com/events/1804393443163477/

Yhteydenotot: Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS), etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Konferenssin yhteydessä järjestettävä koulutus opettajille

Perjantaina 9.6.2017 konferenssin yhteydessä järjestetään koulutus tekstigenetiikasta äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opettajille. Koulutus koostuu luennosta ja työpajatyöskentelystä, ja se järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lisätietoja saa koulutuksen alustavasta tiedotteesta.

Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

SKS:n (www.finlit.fi) ja ITEMin (www.item.ens.fr) yhteistyössä järjestämän konferenssin muita yhteistyökumppaneita ovat Cardiff University; Centre for Manuscript Genetics, Antwerpen; Helsingin yliopisto; Huygens ING, Amsterdam; Jean Sibelius Works, Helsinki; Loughborough University, Opetushallitus, Ranskan Suomen-suurlähetystö, Turun yliopisto ja Université Paris 3.

Konferenssia ovat tukeneet Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Järjestelytoimikunta

Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS / ITEM), Sakari Katajamäki (SKS, Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot), Christophe Leblay (Turun yliopisto / ITEM), Veijo Pulkkinen (Helsingin yliopisto) ja Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).