Myönnetyt apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rahastoista on jaettu apurahoja ja palkintoja kansanperinteen ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen.

Elias Lönnrotin rahasto | Martti Haavion ja Aale Tynnin rahasto | Pentti ja Eeva Lylyn rahasto | Samuli Paulaharjun rahasto | Aleksin Kiven rahaston palkinnot

Elias Lönnrotin rahasto

2022

FM Pauliina Puranen (Jyväskylän yliopisto), 10 000 euroa: väitöskirja Maahanmuuttajat ammattiopinnoissa: suomen kielen taito ja kieli-ideologiat.

2020

FM Kaisa Pankakoski, 10 000 euroa: väitöskirja Kolmikielisten lasten vähemmistökielten oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja vähemmistöryhmiin kuuluvien perheiden näkökulmia Suomessa ja Walesissa

VTM Anni Reuter, 10 000 euroa: väitöskirja Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa ja aikalaiskirjoituksissa.

2018

FM Jenni Neuvonen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Stadin slangin bamlaajat: Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle

FM Minttu Ollikainen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka

FT Venla Sykäri, 10 660 euroa
post doc -tutkimus Hatusta vedettyä? Improvisoitu rap ja suullisen komposition taito suomalaisnuorten kulttuurisena ja sosiaalisena resurssina

2016

Ksenia Eskola, 10 200 euroa
väitöskirja "Suomalais-venäläisten nimivalinnat ja nimi-identiteetti Suomessa 2000-luvulla"

Heidi Haapoja, 10 200 euroa
väitöskirja "Ennen saatuja sanoja – kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kontekstissa"

Nanny Jolma, 10 200 euroa
väitöskirja "Menneisyyden kokeminen ja muisteleminen Bo Carpelanin romaaneissa"

2014

FM Hanna Mattila, 10 000 euroa
väitöskirja "Ajan poetiikka Nils-Aslak Valkeapään runoudessa"

FT Veijo Pulkkinen, 10 000 euroa
post doc -tutkimus "Vesipeili – Aaro Hellaakosken Jääpeilin synty"

2012

FM Riitta Jytilä, 10 000 euroa
väitöskirja "Kertomisen etiikka Eira Stenbergin tuotannossa"

FM Kaarina Mononen, 10 000 euroa
väitöskirja "Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla"

FM Nina Hämäläinen, 3000 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus "Tunteellinen muisti, lyyristen kansanrunojen tekstualisointi Lönnrotin toiminnassa yhteiskunnallisten merkitysten tuottajana"

2010

FM Kaarina Koski, 10 050 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus "Kirkko uskomusperinteessä"

FM Kirsi-Maria Nummila, 10 050 euroa
väitöskirja Mikael Agricolan teosten tekijännimistä

2008

FM Mikko Carlson, 8000 euroa
väitöskirja Seksuaalisen identiteetin ja sosiaalisen tilan yhteys Christer Kihlmanin tuotannossa

FM Hanna Miettinen, 9000 euroa
väitöskirja Otto Mannisen Säkeitä-sarjojen runojen käsikirjoituksista

FM Tiina Seppä, 8000 euroa
väitöskirja Samuli Paulaharjun ja Anni Lehtosen tuottamista aineistoista

2006

Tutkija Eino Kiuru ja runoilija Armas Mishin, 5000 euroa
Vanhan Kalevalan venäjäntäminen

FM Katri Kivilaakso, 7000 euroa
väitöskirja Pirkko Saision proosatuotannosta ja teemallisista yhteyksistä

FL Elina Makkonen, 10 000 euroa
väitöskirja muistitiedon historian tuottamisesta

FT Sari Salin, 13 000 euroa
post-doc-tutkimus "Narri kertojana"

FM Saara Tikkala, 3000 euroa
väitöskirja suomalaisten tyttökirjojen henkilönimistä ja puhutteluista

2004

FT Pekka Hakamies, 3000 euroa
Neuvosto-Karjalan modernisoituimista esittelevä valokuvajulkaisu

FM Kirsi Hänninen, 8000 euroa
väitöskirja Supranormaalin kokemuksen tuottaminen teemakirjoituksissa

VTM Kaisa Kauranen, 7000 euroa
Kansanihmiset kirjoittajina ja perinteenkerääjinä - arkistotutkimus ja julkaisu kirjallisuudentutkimus

FK Eino Kiuru ja Armas Mishin, 3000 euroa
Alku-Kalevalan venäjännös

FM Heli Pekkarinen, 7000 euroa
väitöskirja suomen pasiivin VA-partisiipin merkityksestä

Johtaja Lidia Ramonen, 3500 euroa
Karjalaisten itkuvirsien sanasto

2002

FK Marjut Hjelt, 4000 euroa
Helmi Krohnin elämäntyö -teos

fil.yo Pekko Käppi ja FM Outi Pulkkinen, 4000 euroa
Jouhikkokokoelmalevyn tuottaminen

työryhmä Lelo, 4000 euroa
LELO-cd:n kansi, äänittäjän palkkiot

Liiviläisten ystävät ry, 6000 euroa
Liiviläiset - historia, kansa ja kulttuuri -teos

Professori Tuomo Pekkanen ja dos. Reijo Pitkäranta, 4000 euroa
Uusi nykylatinan sanakirja

FM Kristiina Ranki, 1500 euroa
Pariisi-tekstit suomalaisessa kirjallisuudessa -julkaisu

dos. Helena Saarikosken työryhmä, 4000 euroa
Tanssitutkimuksellinen artikkelikokoelma

FT Harri Veivo ja työryhmä, 6000 euroa
Kirjallisuus on virhe -esseekokoelma

2000

FT Marjut Anttonen
Paatsjokilaakson norjalais-suomalaisen raja-alueen etnografinen tutkimus

työryhmä Pasi Enges, Marjut Huuskonen, Patricia Nyberg
Folkloristinen kenttätutkimus Tenojokilaaksossa

FM Marja Etelämäki
väitöskirja Keskustelu tarkoitteesta

dos. Pekka Hakamiehen työryhmä
Pohjois-Euroopan lainasananlaskututkimuksen loppuunsaattaminen

FM Mari Hatakka
lisensiaatintyö suomalaisesta parisuhteesta kulttuurisena rakenteena

FM Minna Jaakola
väitöskirja suomen genetiivistä

FL Hannele Jönsson-Korhola
suomen kieltä ja sen puhujia ulkomailla käsittelevän kokoomateoksen toimittaminen

FL Kauko Komulainen
väitöskirja kirjailija Markku Lahtelasta

FT Nina Lavonen
tutkimus Pöytä karjalaisessa kulttuurissa

HuK, toimittaja Maija Myllykangas
Vienalainen elämä -elämäntarinakokoelma

Professori Jukka Pennanen
Kuolan poronhoitajakansat

FL Pirkko-Liisa Rausmaa
Suomalaiset kansansadut 6 -julkaisun toimittaminen

FL Kirsti Salmi-Niklander
väitöskirja Valistaja ja punainen nuoriso - kollektiivinen kirjoittaminen ja suullis-kirjallinen paikallisperinne 1910- ja 1920-luvun työläisyhteisössä

kirjailija, graafikko Markku Tanttu
Erkki Tanttu Aleksis Kiven kuvittajana

FT Lidia Toidybekova-Mustonen
Marilainen mytologia -tietosanakirja

FM Miia Vatka
lisensiaatintyö Suomalaisen päiväkirjan historiasta

FT Liisa Vosschmidt
Systemtheorie und Textverstehen - tutkimus Kalevalan vastaanotosta Saksassa

Martti Haavion ja Aale Tynnin rahasto

2023

FM Annukka Saaristo, 15 000 euroa, väitöskirja Räpin kotiseutu: ylirajainen paikallisuus, mielikuvina ja kokemuksina Espoossa.

2019

FM Ate Tervonen, 10 000 euroa, väitöskirja Elinympäristönä ihminen: elävä koira inhimillisenä luomuksena ja representaationa

2017

FM Tiina Mattila, 12 500 euroa
väitöskirja Kerronta kulttuurisena kuvastimena: pohjoispohjalaisen tietäjäkerronnan merkitykset 1900-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa

2015

FT Kati Kallio, 9000 euroa
post doc -tutkimus Laulettu kalevalamitta

2013

FT Niina Hämäläinen, 6000 euroa
post doc -tutkimus Elias Lönnrotin lyyristen kansanrunojen tekstualisointi

2011

FM Heidi Haapoja, 10 500 euroa
väitöskirja kalevalamittaisesta nykyrunolaulusta ja autenttisuuden ulottuvuuksia

2009

FM Tuomas Hovi, 8459 euroa
väitöskirja Perinteen soveltaminen Dracula-turismissa Romaniassa

2007

FM Petja Aarnipuu, 5000 euroa
post doc -tutkimus The Spatial Narratives in the Old and New Towns of Edinburgh

FM Taija Kaarlenkaski, 2000 euroa
väitöskirja Kertomuksia lehmästä - tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta kirjoituskilpailuteksteissä

FM Johanna Suominen, 3000 euroa
väitöskirja Moninkertaiset miehet. Maskuliinisuudet, kerronta ja intertekstuaalisuus Petri Tammen tuotannossa

FM Venla Sykäri, 5000 euroa
väitöskirja Perinteisen suullisen runokielen ja yksilöllisen luovuuden suhde elävässä perinteessä

2005

FL Pauliina Haasjoki, 14 000 euroa
väitöskirja Biseksuaalisuus ambivalenssina 1900-luvun suomalaisessa naiskirjallisuudessa

FM Pauliina Latvala, 6000 euroa
väitöskirja Suvun suuri kertomus

2003

FM Armi Pekkala, 6500 euroa
väitöskirja pohjoisinkeriläisen kylän suomalaisväestön elämänkertomuksista

2001

FK Kaisa Kurikka
väitöskirja Monena tilanteen mukaan. Tekijäsubjekti, erisnimi ja identiteetti Algot Untolan tuotannossa

1999

FL Katja Hyry
väitöskirja Raja ja sen ylitykset. Vienalaisen pakolaisheimon oma kertomus rajasta ja pakolaisuuden synnystä

FM Kukku Melkas
väitöskirja Uuden naisen kuvat Aino Kallaksen 1920-luvun tuotannossa

Pentti ja Eeva Lylyn rahasto

2023

FM Milla Juhonen, 20 000 euroa, väitöskirja Paikannimistö Helsingin sosiaalisen maantieteen rakentajana suomalaisessa rikoskirjallisuudessa

FM Flóra Várkonyi, 10 000 euroa, väitöskirja Toiseus ja rasismi 2010-luvun maahanmuuttoromaanin teemoina. Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia ja Tiranan sydän ja Riikka Pulkkisen Vieras.

2021

FM Carita Roivas, 10 000 euroa, väitöskirja Modernismi ja runon puhuja Paavo Haavikon 1950-luvun runoudessa

2019

FM Elli-Mari Ahola, 10 000 euroa, väitöskirja Kertovat tahot maailmanrakentajina 2000-luvun Kalevala-muunnelmissa

FM Ilona Lindh, 10 000 euroa, väitöskirja Matkasta kerronnaksi – kerronnallisuus nykysuomalaisissa matkakertomuksissa

2017

FT Riitta Jytilä, 11 500 euroa
post doc -tutkimus Kirjallisuus ja väkivallan muistikulttuurit

FM Sanna Jääskeläinen, 10 000 euroa
väitöskirja Humaladiskurssin jatkuvuudet ja katkokset 2000-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa ja lehdistöaineistossa

FM Minttu Ollikainen, 10 000 euroa
väitöskirja Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka

2015

FM Teemu Jokilaakso, 12 000 euroa
väitöskirja Pyhyyden esittäminen modernissa suomalaisessa romaanissa 1950-luvulta nykypäivään

2013

FM Teemu Jokilaakso, 15 000 euroa
väitöskirja Pyhyyden esittäminen modernissa suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta nykypäivään

2011

FT Outi Oja, 12 500 euroa
väitöksen jälkeinen tutkimus suomalaisesta proosarunoudesta

FM Maria Roiha, 3000 euroa
väitöskirja Sukupuolten skeemoja Anja Kaurasen/Snellmanin tuotannossa

FM Hanna Samola, 10 500 euroa
väitöskirja parodiasta ja satiirista Pirkko Lindbergin romaaneissa

2009

Pauliina Haasjoki, 8500 euroa
väitöskirja Narratiivisuuden ambivalenssin ja seksuaalisuuden kytkökset suomalaisessa naisten kirjoittamassa kokeellisessa proosassa

Silja Vuorikuru, 8500 euroa
väitöskirja Intertekstuaalisuus ja raamatullinen subteksti Aino Kallaksen tutkimuksessa

2007

FM Riitta Jytilä, 10 000 euroa
väitöskirja Kommunikatiivisuus 1980-luvun naiskirjallisuudessa

FM Kirsi Nikulainen, 10 000 euroa
väitöskirja Jonkun täytyy järjestää romaani! 1940-luvun naiskirjailijat ja pyrkimys kohti uutta ilmaisua

FL Katja Seutu, 6000 euroa
Puheen poetiikka. Puheenomaisuus ja roolirunouden laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa (1959)

Samuli Paulaharjun rahasto

2022: ei myöntöjä

2020

YTM Ulla-Marja Valovesi, 2100 euroa, kalliomaalauskohteiden dokumentointiin Suomessa, väitöskirjahankkeeseen The Sámi Substrate and the Finnish Rock Art liittyen.

FT Julia Shpinitskaya, 7000 euroa, kenttätyöhön Kuolan niemimaan saamelaisyhteisön parissa, post doc -tutkimukseen Sacred Sound in the Sami Cultural Tradition: Representations of Concealed Sound in Sacred Singing, Soundscapes and Acoustics of Ritual Spaces liittyen.

Sarjakuvataitelija Nina Teerilahti alias Nina Mutik, 900 euroa, piirustusmatkaan Kolin maisemiin ja viimeistelyyn alueen kansanperinnettä dokumentoivan ja elvyttävän sarjakuvateoksen kuvitukseen.

2018

FM, väitöskirjatutkija Lotta Aarikka, 2 300 euroa
suomen murteiden tutkimushistoriaa käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyö

FT, kirjailija Jenny Kangasvuo, 2 000 euroa
kansanperinteen merkitystä nykypäivässä käsittelevän tietokirjan kenttätyö

FM, väitöskirjatutkija Lyubov Liski, 1 700 euroa
komilaisten naisiin liittyviä puhtauskäsityksiä käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyö

FT, alkuperäiskansojen tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi, 2 000 euroa
porosaamelaisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta käsittelevän tutkimuksen kenttätyö

KT, yliopistonlehtori Merja Paksuniemi, 3 000 euroa
muistitietoaineiston kerääminen Inarin Riutulan lastenkodissa asuneilta henkilöiltä osana Lapin lasten historia -hanketta

RA, tietomalliasiantuntija Markku Seppänen ja työryhmä, 1 000 euroa
Meän sauna -hanke: Torniojokilaakson savusaunojen rakennushistoriallinen dokumentointi ja 3-D-mallinnus laserkeilauksen ja fotogrammetrian avulla

2016

Valt. yo. Juho Hänninen, 1 000 euroa
Valtamedian huomiota vaille jääneiden suomalaisen punkin omakustanneyhtyeiden (1977–1984) haastattelemiseen ja punk-muistelukampanjan järjestämiseen

Fil. yo. Sonja Leppänen, 1 000 euroa
Pohjois-Lapin kullankaivajien haastattelujen tekemiseen

FT Marianna Ridderstrand, 3 000 euroa
Kenttätutkimusprojekti jätinkirkkoihin liittyvän kansanperinneaineiston keräämiseksi

Työryhmä Joona Raudaskoski ja Olli Seppälä, 3 000 euroa
Adventista Ramadaniin – Uskontojen juhlakirja. Tietokirja Suomessa harjoitettavien uskontojen juhlaperinteistä. Haastattelu- ja aineistonkeruuprojektin toteuttamiseksi

FT, dosentti Kai Åberg, 2 000 euroa
Kenttätutkimus Suomen puolisen ja luovutetun Karjalan alueen karjalaisväestön ja eri romaniryhmien välisestä kulttuurisesta vuorovaikutuksesta

2014

VTM Juho Hakoköngäs, 300 euroa
valokuvaaja Mikko Savolaisen haastatteluun Joensuussa

FT Tuija Hovi, 1 000 euroa
kentän kartoitukseen ja tutkimusaineiston keruuseen Virossa sekä yhteistyöhön paikallisen tutkijayhteisön kanssa yhden kuukauden ajan uskontotieteellisessä tutkimusprojektissa "Verkostoja ja liikkuvuutta: uuskarismaattisen kristillisyyden etnografiaa Itämeren alueella"

Kanteleen kielin -työryhmä, 3 000 euroa
kenttämatkaan Hanti-Mansiaan Länsi-Siperiaan sekä aineiston työstämiseen ja arkistointiin

FM Tiina Mattila, 1 000 euroa
väitöskirjatutkimuksen "Katoava kansanusko? Pohjoispohjalaisen kansanuskon muutokset agraariyhteiskunnassa" kenttätyö- ja arkistomatkakustannuksiin

FM Marjukka Piirainen, 1 000 euroa
aineistojen keruuseen väitöskirjatyöhön "Kaunis kotipiha. Etnografinen tutkimus kainuulaisesta piha- ja puutarhakulttuurista" sekä aineiston valmisteluun analysointia varten

2012

FM Pirjo Rautiainen, 4000 euroa
väitöskirja "Monitieteellinen kenttätyö – tutkijoiden näkökulmia kenttätyön merkityksestä ihmistieteissä"

Svullryan kenttämatkaryhmä (Paula Andersson), 2785 euroa
kenttämatka Svullryaan Norjan metsäsuomalaisalueelle

FM Aino Tormulainen, 1000 euroa
muistitieto- ja arkistoaineistojen keruu väitöskirjaan "Koettu ja tulkittu tyttöenergia. Tutkimus populaarikulttuurin ilmiöistä Suomessa"

2010

Riikka Kiuru, 3500 euroa
väitöstutkimuksen "Muuttuva suomalaisuus arkistojen haasteena – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistot suomalaisuuden kertojina" kenttätyömatkoihin

dokumentaristi Teuvo Niemelä, 2100 euroa
hänen SKS:lle luovuttamansa ääni-video- ja valokuva-arkiston lisätiedostojen tutkimiseen ja jatkokäsittelyyn

FT Airi Markkanen, 1500 euroa
tutkimuksen Romanian romanikerjäläisistä, erityisesti romaninaisista, heidän arkielämästään ja elämänkulustaan Suomessa ja Romaniassa kenttätyömatkaan Romaniaan

Juha Eskolan työryhmä, 1500 euroa
kenttätöiden tekemiseen Pohjois-Vienan kylissä

2008

FM Petja Aarnipuu, 1550 euroa
post doc -tutkimuksen The Narrative City. The Transforming Cultural Heritage of Edinburgh kenttätöihin

Tosine ry, 1550 euroa
opiskelijajärjestön historiatutkimushankkeeseen liittyvän muistitiedon keräysprojektiin

FL Timo J. Virtanen, 1550 euroa
Aurajoen yläjuoksun teollisen perinnön tutkimushankkeen kenttätyöt

FT Kai Åberg, 1550 euroa
Suomen romanimusiikkiperinteen tallentaminen

2006

FT Heikki Rytkölä, 3500 euroa
Vienan Karjalan kyläkalmistoja koskeva kenttätyö ja arkistotutkimus

TM Tiina Juurela, 1600 euroa
väitöskirja Kuolemanriitit ja niiden toteuttajat Raja-Karjalassa

Kalevalatalosäätiö / Árpád Sailo, 1500 euroa
Teknillisen korkeakoulun kansanrakentamiskurssin Värmlannin suomalaismetsien restaurointi- ja opintomatka FT Päivikki Antola, 1000 euroa
Messusaarna - papin koetinkivi -tutkimushanke

2004

FM Niina Lappalainen, 2500 euroa
Tikkakosken tehdasyhteisön kenttätyöhaastattelut ja aineiston läpikäyminen

FM Aira Kuronen, 1000 euroa
Inkerikkoaiheinen julkaisu

FT Veli-Pekka Lehtolan työryhmä, 1000 euroa
Koiran käyttö poronpaimennuksessa -kenttätyö

toimittaja, kääntäjä Julia Vaskina, 1000 euroa
kenttätyö vepsäläiskylissä, käynti Karjalan tiedekeskuksen arkistoissa

2002

VL, tutkija Heli Vaaranen, 3000 euroa
Nuorten korttelirallisanastoa ja -perinnettä koskeva aineistokeruu

Juminkeko-säätiö, 1500 euroa
Keski-Vepsän kyliin suuntautuva tutkimusmatka

FM Anne Heimo, 1000 euroa
Karjalohjan suullisen perinteen tutkimus ja dokumentointi

konsultointipalveluyrittäjä Pentti Pieski, 1000 euroa
Outakosken alueen suullisen perimätiedon tallentaminen

FK Kalle Sillman, 1000 euroa
Kajaanin maalaiskunnan Teppana-taajaman menneisyyttä henkilöhahmoja käsittelevä teos
SKS:n pääsihteerin Tuomas M. S. Lehtosen syntymäpäivän lahjakeräyksen tuotto jaettiin 2011

FM Hanna Karhu
väitöskirja Eräiden Otto Mannisen "Säkeiden" runojen synnystä ja tekstienvälisyydestä

Aleksis Kiven rahaston palkinnot

2020 Helena Sinervo
2017 Eeva Kilpi
2016 Pirkko Saisio
2013 Leena Krohn
2012 Kirsi Kunnas
2009 Antti Tuuri
2006 Lassi Nummi
2005 Sirkka Turkka
2002 Aila Meriluoto
1999 Martti Joenpolvi
1996 Erno Paasilinna
1993 Kerttu-Kaarina Suosalmi
1990 Hannu Salama
1987 Sirkka Selja
1984 Eino Säisä
1981 Eila Kivikkaho
1978 Antti Hyry
1976 Tuomas Anhava
1974 Pentti Saarikoski
1972 Veijo Meri
1970 Veikko Huovinen
1968 Elina Vaara
1967 Eeva Joenpelto
1966 Paavo Haavikko
1965 Eila Pennanen
1964 Arvo Turtiainen
1963 Matti Hälli
1962 Juha Mannerkorpi
1961 Eeva-Liisa Manner
1960 Väinö Linna
1959 Viljo Kajava
1958 Helvi Hämäläinen
1957 Lauri Pohjanpää
1956 Lauri Viita
1955 Aale Tynni
1954 P. Mustapää
1953 Lauri Viljanen
1952 Yrjö Jylhä
1951 Heikki Toppila
1950 Ilmari Kianto
1949 Viljo Kojo
1948 Einari Vuorela
1947 Mika Waltari
1946 Aaro Hellaakoski
1945 Toivo Pekkanen
1944 L. Onerva
1943 Martti Merenmaa
1942 Aino Kallas
1941 Larin-Kyösti
1940 Yrjö Jylhä
1940 Maila Talvio
1939 Ilmari Kianto
1939 V.A. Koskenniemi
1938 Maria Jotuni
1938 Kaarlo Sarkia
1937 F.E. Sillanpää
1936 Otto Manninen