Ryhmätehtäviä

Seuraavissa tehtävissä tutustutaan tarkemmin juhannuksen aikaan ryhmätyöskentelyn kautta.

Ryhmätehtävät on mahdollista suorittaa keskustellen tai niistä voi tuottaa erilaisia suullisia ja kirjallisia esityksiä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ohella aiheet soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa oppiaineissa.

Luokassa kerätyt perinteisiin liittyvät kokemukset, kirjoitukset, kuvat ja äänitteet voi toimittaa SKS:n kansanrunousarkistoon, jonne ne tallennetaan muistitietoaineistoksi. Näin kerätty aineisto säilyy jälkipolvienkin tutkittavissa.

Tehtävät

1. Keskustelua juhannusperinteistä
Keskustelkaa juhannuksenviettoon liittyvistä perinteistä 4-5 oppilaan ryhmissä. Käsitelkää yhdessä seuraavat kysymykset:
a) Minkälaisia juhannuksenviettoperinteitä teidän perheissänne tai suvuissanne on (koristelu, ruoat, juhlatavat, uskomukset)?
b) Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä havaitsette eri perheiden tavoissa? Mistä erot johtuvat?
c) Verratkaa omia kokemuksianne juhannustietopaketissa mainittuihin juhlaperinteisiin. Ovatko ne samanlaisia vai erilaisia? Voisitko kuvitella noudattavasi joitakin sivustolla mainituista tai ryhmäkeskustelussa esiin tulleista tavoista?
d) Ovatko juhannussivustolla esiin tuodut alueelliset erot juhlatavoissa vielä olemassa?

2. Uusia juhannustaikoja
Keksikää ryhmässä moderneja juhannustaikoja Sanonnat, tavat, uskomukset -osion mallin mukaan.

3. Kotiseudun sanontoja
Tutustukaa oman kotiseutunne sanontoihin, tapoihin ja uskomuksiin (ks. Sanonnat, tavat, uskomukset). Keskustelkaa yhdessä, mitkä niistä ovat teille entuudestaan tuttuja ja mitä taas ette ole koskaan kuulleet. Onko joukossa sanontoja, joiden merkitystä ette ymmärrä?

4. Juhannus ulkomaalaisen silmin
Lukekaa Santiago Francon kertomus Espanjalainen Imatralla, jossa katsellaan suomalaisten juhannuksenviettoa muualta tulleen näkökulmasta. Keskustelkaa yhdessä, onko kuvaus osuva. Mikä kertomuksessa on tuttua, mikä taas hämmästyttää? Mitä ajatuksia kertojan huomiot teissä herättävät?

5.Seinälehti juhannuksenvietosta
Tutustukaa juhannusperinne-artikkeleihin ja Usko Backmanin kertomukseen vanhan ajan kaupunkijuhannuksesta Mustikkamaalla 1930-luvulla. Piirtäkää sen jälkeen ryhmässä esimerkiksi A3-paperille eloisa kuvitus tai sarjakuva suomalaisesta juhannusjuhlasta. Kuva voi olla mökiltä, kotoa tai perinteisiltä koko kylän juhannusjuhlilta. Voitte myös matkata ajassa taaksepäin vaikkapa 1800-luvun talonpoikaismiljööseen.

6. Juhannusjuhlan menyy
Etsikää lehdistä ja internetistä juhannuksen ruokaohjeita ja koostakaa niistä yhdessä juhannusjuhlan menyy: alkuruoat, pääruoka, jälkiruoka sekä ruokajuomat. Voitte suunnitella ruokalistan jonkin teeman ympärille (esim. kausituotteet, etno, lähiruoka, perinneruoka). Muistakaa ottaa huomioon juhlan osallistujat: minkä ikäisiä he ovat, onko joukossa kasvissyöjiä, allergioita tms. Leikatkaa, liimatkaa ja selostakaa suunnitelmanne esimerkiksi A3-paperille tai vihkoon.

7. Kansanperinteenkeruutehtävä
Muistelkaa ensin itseksenne, mitä juhannustaikoja tai -uskomuksia olette kuulleet. Kirjatkaa ne ylös jokainen omalle lapulleen. Merkitkää lapulle oma nimenne sekä sen henkilön nimi, jolta olette taian tai uskomuksen oppineet. Kirjoittakaa myös muistiinmerkitsemispaikkakunta ja vuosi, jolloin kuulitte taian tai uskomuksen.

Tämän jälkeen lukekaa kaikki ryhmän laput ääneen. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä havaitsette? Mihin asioihin taioilla pyritään vaikuttamaan? Mihin elämänalueeseen uskomukset liittyvät? Tehtävä on mahdollista suorittaa myös haastattelemalla esimerkiksi vanhempia tai isovanhempia. Kun aineisto on koossa, laput voidaan sijoittaa kartalle paikkakunnittain.