Tuore johdatus diskursiivisen uskonnontutkimuksen maailmaan

Uskonto, kieli ja yhteiskunta — Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen
1.11.2021 - 08:30
Miten Nicolas Sarkozy puhui muslimeista? Entä suomalainen papisto sodasta 1940-luvulla? Uutuuskirja tarjoaa runsaasti tietoa viimeaikaisesta diskursiivisesta uskonnontutkimuksesta.

Uskonto, kieli ja yhteiskunta on kattava johdatus diskursiivisen näkökulman soveltamiseen uskonnon tutkimuksessa. Se avaa tutkimussuuntauksen perusteita, kysymyksiä ja metodeja teoreettisten katsausten ja empiiristen analyysilukujen myötä. Teos paikkaa aukkoa suomalaisen uskonnontutkimuksen kentällä kokoamalla yhteen tutkimuksia, joissa diskursiivista näkökulmaa sovelletaan uskontoon ilmiönä.

Kirja käsittelee muun muassa diskursiivisen uskonnontutkimuksen eri tasoja, uskonnon käsitteen asemaa diskursiivisessa tutkimuksessa sekä retorista lähestymistapaa ja sosiologista institutionalismia hyödyntävää uskonnontutkimusta. Teos havainnollistaa myös diskursiivisen tutkimusotteen hyödyntämistä käytännössä. Siinä tutkitaan esimerkiksi Ranskan entisen presidentin Nicolas Sarkozyn puheita islamista ja muslimeista, suomalaisen papiston puheita sodasta 1940-luvulla sekä uskonrauhapykälästä käytyä keskustelua.

Diskurssin käsitteestä on tullut erottamaton osa yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutkimuksen sanavarastoa, jopa siinä määrin, että on tullut tavanomaiseksi puhua ”diskursiivisesta käänteestä”. Uskontotieteiden kentällä diskursiivinen uskonnontutkimus on verrattain uusi suuntaus. Diskursiivinen uskonnontutkimus selvittää esimerkiksi, millaisia merkityksiä ”uskonto” saa puhutussa ja kirjoitetussa vuorovaikutuksessa. Uskontodiskursseja tarkastelemalla voidaan tutkia esimerkiksi uskontojen ja vallan suhdetta ja sitä, miten kielenkäyttö vaikuttaa uskontojen asemaan yhteiskunnassa.

Kirjan kirjoittajat ovat diskursiivisen uskonnontutkimuksen asiantuntijoita ja työskentelevät yliopistoissa eri puolilla Suomea.

Teos on luettavissa avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.270.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi