Uusi menetelmäteos tarjoaa välineitä kulttuurien tutkimukseen

Kulttuurien tutkimuksen menetelmät (SKS 2022)
21.11.2022 - 09:00
Kulttuurien tutkimuksen menetelmät on kokoelma humanistisesta kulttuurien tutkimuksesta ja sen menetelmistä. Kirjan työkalupakista opiskelija tai tutkija voi poimia oppeja ja periaatteita oman tutkimuksensa apuvälineiksi.

Mitä kulttuuri merkitsee tieteellisenä käsitteenä ja tutkimuskohteena? Minkälaisista lähtökohdista kulttuurien tutkijat teoretisoivat, tekevät havaintoja kenttätöissä, analysoivat aineistoja ja kirjoittavat ihmisistä, arkielämästä sekä yhteisöistä? Mitä tutkijan täytyy ottaa huomioon, jotta hän voisi tehdä tieteellisesti ja eettisesti kestäviä tulkintoja erilaisista kulttuureista, ja tuottaa tutkimuksellaan yhteiskunnallisesti tärkeää kulttuurista tietoa?

Uutuuskirja Kulttuurien tutkimuksen menetelmät esittelee joukon humanistisessa kulttuurien tutkimuksessa yleisesti käytössä olevia työvälineitä ja tiedon tuottamisen tapoja. Kirja käy läpi tutkimusprosessin eri vaiheet tietoteoriasta ja tutkimusetiikasta sekä aineiston hankintatekniikoista ja analyysistä aina tutkimussuunnitelman ja etnografisen tutkimustekstin kirjoittamiseen saakka.

Esittelyssä ovat paradigmojen ja agendojen muutokset ja tieteenfilosofia, etnografisen kenttätyön ja kirjoittamisen eri muodot, materiaalisuus, refleksiivisyys, havainnointi ja aistit, digitaalisuus ja audiovisuaaliset havainnointitekniikat sekä valikoidut tekstimenetelmät. Teoksessa havainnollistetaan eri menetelmien soveltamista esimerkein sekä kannustetaan tutkijaa kehittämään omia sovelluksiaan.

Teoksen kirjoittajat ovat etnologeja, antropologeja, perinteentutkijoita, uskontotieteilijöitä ja digitaalisen kulttuurin tutkijoita.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.274.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi