Uutuuskirja tuo esiin, mitä autonomian ajan nuori sivistyneistö ajatteli maaseudun rahvaasta

Ulla Piela: Toiveiden maa (SKS 2023)
17.5.2023 - 09:00
Ulla Pielan uutuusteos Toiveiden maa selvittää, millaisen Suomen ja suomalaisuuden Elias Lönnrotin tavoin runoja keränneet ylioppilaat kuvasivat matkakertomuksissaan. Kirjassa tuoreesta näkökulmasta tutkitut kertomukset osoittautuvat ideologisiksi kirjoituksiksi, joiden tarkoituksena oli kertoa sivistyneistölle maaseudun rahvaan sivistymättömyydestä.

Autonomian aikana ylioppilaat lähtivät runonkeruuseen, koska kansanrunojen ajateltiin tarjoavan aineksia suomalaisen identiteetin määrittelemiseen ja kansakunnan historian kirjoittamiseen. Ylioppilaiden runosaaliit olivatkin huomattavia. Heidän matkoiltaan kirjoittamansa kertomukset sen sijaan osoittautuivat odotuksenvastaisiksi dokumenteiksi siitä, kuinka nuori sivistyneistö määritteli kirjoittamalla kotimaataan, kansallista omakuvaa, itseään ja maaseudun rahvasta.

Juuri ilmestyneessä teoksessa Toiveiden maa ylioppilaiden matkakertomuksia tarkastellaan ensimmäistä kertaa siitä näkökulmasta, millaisena nuori sivistyneistö koki maaseudun rahvaan ja mitä he ajattelivat rahvaasta ”oikeanlaisen” suomalaisuuden edustajina. Ulla Pielan tutkimuksen aineistona on yli sata vuosina 1836–1917 runonkeruussa taivaltaneen ylioppilas-stipendiaatin matkakertomusta.

Matkakertomusten keskeiset teemat, yhteiskunta, suomalaisuus ja toiseus, myötäilivät kansallisuusaatteen ja fennomanian tavoitteita ja kiteyttivät ylioppilaiden tulevaisuuden Suomeen heijastamat pelot ja toiveet. Pielan tutkimuksessa matkakertomukset paljastuvat ideologisiksi teksteiksi, joiden tavoitteena on kertoa sivistyneistölle maaseudun rahvaan köyhyydestä, huonoista olosuhteista ja elintavoista. Kirja osoittaa, kuinka ankaralla kädellä ylioppilaat toiseuttivat rahvasta matkakertomuksissaan.

FT, perinteentutkija Ulla Pielan kiinnostuksen kohteita ovat runonkeruun historia, runonkerääjät, Kalevalan kulttuurihistoria sekä loitsut ja kansanomaiset käsitykset sairaudesta ja terveydestä. Hän on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita perinteentutkimuksen alalta ja toimittanut yksin ja yhdessä muiden kanssa nelisenkymmentä kirjaa.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.282.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi