Uutuuskirja tutkimuksen soveltamisesta sekä tutkijoiden ja tutkittavien kohtaamisista

Nissi, Riikka; Simonen, Mika; Lehtinen, Esa: Kohtaamisia kentällä — Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä (SKS 2021)
16.8.2021 - 09:00
Kohtaamisia kentällä esittelee soveltavan keskusteluntutkimuksen tapaustutkimuksia erilaisissa ammatillisissa konteksteissa. Se on ensimmäinen Suomessa julkaistu tutkimuksen soveltamiseen keskittyvä teos.

Riikka Nissin, Mika Simosen ja Esa Lehtisen toimittaman teoksen artikkelit jakautuvat tavanomaisesta poiketen kahteen osaan. Artikkelit sisältävät tutkimusraportin lisäksi tutkimustarinan, joka valottaa, miten kyseinen tutkimus sai alkunsa, miten se eteni sekä minkälaisia kohtaamisia ja valintoja siihen liittyi. Tutkimustarinat nostavat esiin inhimillisen toimijan – tutkijan ja tutkittavat.

Kohtaamisia kentällä -teoksessa paneudutaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen työterveydenhuollossa, mielenterveyskuntoutuksessa, vanhustyössä, hyvinvointialan koulutuksessa, teatteriharjoituksissa, sosiaalisessa sirkuksessa, sotilasorganisaatiossa, ohjelmistokehityksessä ja työyhteisön tauonpidossa. Artikkelit soveltavat keskusteluntutkimusta eri tavoin: osassa tutkimuksen tuloksien avulla on kehitetty työyhteisön ammatillisia käytänteitä, osassa taas koko tutkimus on toteutettu tutkijoiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Lisäksi kirja tuo ilmi soveltavan keskusteluntutkimuksen historiaa, käytänteitä ja määrittelyjä sekä tutkittavana olemisen kokemuksia.

Teoksen tarkoituksena on kohdistaa huomio soveltavan tutkimuksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tutkimustulosten palauttaminen tutkittaville on nykyään odotuksenmukainen osa akateemista tutkimusta. Erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä on kuljettu yksisuuntaisesta tutkimisesta kohti erilaisia yhteiskehittelyn muotoja, joissa tutkija ja tutkittavat muodostavat tietoa ja neuvottelevat sen sovellettavuudesta yhteistoimin.

Vaikka nämä teemat ovat jatkuvasti esillä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, ei varsinaisia tutkimuksen soveltamista käsitteleviä kirjoja ole julkaistu Suomessa aiemmin. Tässä suhteessa teos on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen. Teos kiinnittää huomiota kohtaamisiin, joita tapahtuu tutkijan ja tutkittavien välillä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Kirja tuo uutta tietoa paitsi artikkeleissa käsittelyistä ilmiöistä myös tutkimuksen tekemisen ja tulosten soveltamisen moninaisista kysymyksistä nyky-yhteiskunnassa. Teoksen kirjoittajissa on sekä ammattilaisia että eri yliopistoista tulevia kielen ja vuorovaikutuksen tutkijoita, joiden tausta on humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1471.

Lisätiedot: SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi