Uutuuskirja valtiosta kulttuurisena ilmiönä

Tammisto, Tuomas; Wilenius, Heikki: Valtion antropologiaa (SKS 2021)
12.8.2021 - 09:00
Valtion antropologiaa esittelee valtion ilmenemismuotoja ja historiallisia kehityskulkuja eri puolilta maailmaa. Se tarkastelee valtiota vertailevasti kulttuurisena ilmiönä. Samalla piirtyy kuva, joka haastaa eurooppalaisen tarinan valtiosta rationaalisen järjestyksen tuottajana.

Valtiot vaikuttavat lähes kaikkien ihmisten elämään, mutta mitä ne oikeastaan ovat? Tuomas Tammiston ja Heikki Wileniuksen toimittamassa Valtion antropologiaa -teoksessa käydään monipuolisesti läpi valtion ilmenemismuotoja ympäri maapalloa.

Perinteisesti valtiota on analysoitu pohjautuen euroamerikkalaiseen liberaaliin valtiokäsitykseen, joka on toiminut mittapuuna valtioiden menestykselle tai epäonnistumiselle. Tässä kirjassa valtioon syvennytään antropologisesta näkökulmasta, jolloin lähtökohtana ei ole malli eurooppalaisesta kansallisvaltiosta, vaan valtiota tarkastellaan vertailevasti, kulttuurisena ilmiönä.

Kirjan tapaustutkimukset eri puolilta maailmaa käyvät läpi erilaisia valtion muotoja ja historiallisia kehityskulkuja, missä painottuvat valtiovallan eri osa-alueet: luonnonvarojen hallinta, kansalaisuuden kokemuksen tuottaminen, diskurssit valtiosta ja valtio historiallisen prosessin tuotteena. Kirja esittelee yksitoista tapaustutkimusta Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta, Tyyneltämereltä ja Suomesta. Niissä tarkastellaan valtionmuodostusta, hallintaa ja poliittista järjestäytymistä esimerkiksi väestönlaskennan, veronkannon, luonnonvarahankkeiden ja aktivismin kautta.

Kirjan artikkelit edustavat niin kutsuttua "uutta valtion antropologiaa" ja paneutuvat valtioon ajassa ja paikassa erilaisena sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Uudessa valtion antropologiassa valtiota ei käsitellä niinkään ennalta määriteltynä yhtenäisenä ilmiönä, vaan alati muuttuvana ja usein keskenään ristiriitaisten ryhmien ja toimien muokkaamana instituutioiden yhdistelmänä. Antropologiselle tutkimukselle tyypillisesti tarkastelun keskiössä on se, miten ihmiset paikallistasolla mieltävät valtion, osallistuvat sen muodostamiseen, luovivat erilaisten valtion instituutioiden ristipaineessa tai pakenevat valtiota.

Kaikki kirjan artikkelit perustuvat pitkäkestoiseen etnografiseen tutkimukseen, jossa valtiota, sen muotoja ja muodostumista tarkastellaan empiirisesti paikallisesta ja ihmisten arkielämän näkökulmasta.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/skst.1470.

Lisätiedot: SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi