Valta, muistaminen ja unohtaminen: Arkistot ja kulttuuriperinnön muotoutuminen

Outi Hupaniittu ja Ulla-Maija Peltonen: Arkistot ja kulttuuriperintö (SKS 2021)
9.8.2021 - 09:00
Arkistot ovat aktiivisia toimijoita kulttuuriperinnön muodostajina, kertoo Outi Hupaniitun ja Ulla-Maija Peltosen toimittama uutuuskirja. Arkistot ja kulttuuriperintö on ensimmäinen tieteellinen kokoomateos yksityisarkistoista Suomessa.

Arkistot ja kulttuuriperintö -teoksen artikkeleissa analyysin kohteena ovat arkistot instituutioina sekä niiden jännitteinen suhde arkistoihin aineistoina. Arkistojen dynaaminen suhde kohdistuu sekä menneisyyteen, nykyisyyteen että tulevaisuuteen. 1800-luvulta 2000-luvulle kulttuuriperinnön muotoutuminen on ollut ja on edelleen aktiivisen vallankäytön, muistamisen ja unohtamisen prosessi.

Teoksen artikkeleissa tarkastellaan yksityisarkistojen kulttuuriperintöaineistoja eri näkökulmista ja eri aikatasoilla. Vaikka yksityisarkistoilla on huomattava yhteiskunnallinen ja tutkimuksellinen arvo, arkistoteoreettiseen keskusteluun ne ovat nousseet vasta 2000-luvulla. Tutkijoiden kiinnostuksen kohteena on ollut se, mitä on tapahtunut ennen kuin aineisto on päätynyt arkistoon, mitä tapahtuu arkistossa ja mitä tämä kertoo arkistoalan ajattelumalleista, käytänteistä ja jopa yksittäisiin toimijoihin paikantuvista päätöksistä. Kirjoituksissa paneudutaan arkistojen muodostamisen taustalla vaikuttaneiden valintojen ja niihin kytkeytyvien kulttuuristen käsitysten sekä valtarakenteiden analyysiin.

Arkistot ja kulttuuriperintö -teos on keskustelunavaus suomalaisen arkistotoiminnan mekanismeista, käytänteistä ja tavoitteista. Se haastaa arkistoalan organisaatioita pohtimaan toimintamallejaan ja tekemään näkyväksi omia tietoisia tai tiedostamattomia valintojaan. Samalla se lisää tietoisuutta suomalaisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön muotoutumisesta, tuottaa uutta tietoa yksityisarkistoista sekä osallistuu tieteelliseen keskusteluun arkistojen muuttuvasta merkityksestä yhteiskunnassa.

Teoksen kirjoittajat ovat yhtä lukuunottamatta toimineet tutkijoina Suomen Akatemian rahoittamassa Turun yliopiston hankkeessa Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa. Suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina (2012–2018) yhteistyökumppaneinaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.268.

Lisätiedot: SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi