Tekstiaineistot

SKS KRA
Käsikirjoituskokoelmat sisältävät folklorea ja muistitietoa yhteensä noin 600 hyllymetriä. Kokoelmissa on yli 4 miljoonaa satua, tarinaa, sananpartta, laulua, uskomusta tai muuta perinnetekstiä.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmat ovat pääosin yksittäisten kerääjien SKS:lle ja arkistolle luovuttamia. Merkittävä osa aineistosta karttuu kilpakeruiden ja erilliskyselyiden kautta.

Käsikirjoituksista on kerääjän (luovuttajan) mukainen pääluettelo sekä paikkakunnan mukaiset kattavat hakemistot. Arkistossa on lisäksi käytettävissä runsaasti perinnelajikohtaisia ja temaattisia kortistoja ja hakemistoja.

Merkittävän osan vanhimmasta eli ns. tähtikokoelmasta muodostavat Elias Lönnrotin (1802–1884) runonkeruumatkoillaan tekemät muistiinpanot, joita hän käytti Kalevalaa ja Kanteletarta tehdessään. Kokoelmat sisälsivät aluksi pääosin kalevalamittaista runoutta, mutta aineistojen sisältö on aikojen kuluessa laajentunut. Yksittäisten kerääjien suuria saavutuksia ovat esimerkiksi Samuli Paulaharjun (1875–1944) yhdessä vaimonsa Jennyn kanssa Karjalasta, Pohjanmaalta, Lapista ja Ruijasta tallentama perinnekokoelma tai Johan K. Harjun (1910–1976) laitapuolen kulkijoiden elämää ja perinnettä sisältävä kokoelma 1960–1970-luvuilta.

Koko kansalle suunnatut perinteen yleis- ja kilpakeruut yleistyivät 1930-luvulta lähtien. Vuonna 1935 järjestetyn Kalevalan riemuvuoden kilpakeruun vastaajista muodostettiin arkistolle vastaajaverkosto, joka toimii edelleen. 1960-luvulla alkoivat suuret temaattiset keruut, joiden aiheita ovat olleet yhteiskunnalliset ilmiöt kuten vuoden 1918 tapahtumat, 1990-luvun työttömyys, eri ammatti- ja ikäryhmien perinne, suku- ja paikkatraditiot ja elämäkerrat.

Arkistoaineistoa on kartutettu myös kyselyin. Kansatieteellisen Muurahaiset-seuran kysely tehtiin vuosina 1886–1900. Arkiston omat folkloreen ja perinneilmiöihin kohdistuneet kyselyt aloitettiin Kansantieto-lehden välityksellä vuonna 1936. Nykyisin pääosa kyselyistä ja keruista toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tiedonhaku

Osaa perinne- ja muistitietoaineistoista sekä luetteloita ja hakemistoja voit käyttää verkossa, esimerkiksi Suomen Kansan Vanhoja Runoja.

Arkistosalissa on lisäksi monia hakemistoja ja kortistoja, joista voit etsiä tietoa, ja arkiston asiakaspäätteillä voit tehdä hakuja esimerkiksi arkistotietojärjestelmästä, kerääjä- ja pitäjätietokannasta tai Elias Lönnrotin digitoidusta Lönnrotiana-arkistosta.

Osan hauista teemme palveluna.

Tärkeimmät haettavissa olevat asiat ja tietolähteet

Henkilön tai yhteisön nimi

Paikkakunta

 • Kerääjälistat (ns. atk-listat) vuoteen 1980 saakka
 • Kerääjäkortisto (pääkortisto) vuoteen 1987 saakka
 • Arkistotietojärjestelmä 1992-
 • Erilliset aineistokohtaiset henkilöhakemistot
 • Pitäjälistat (ns. atk-listat) vuoteen 1980 saakka
 • Kertomusperinteen topografinen kortisto
 • Kansatieteellisten kuvausten paikkakuntahakemisto
 • Arkistotietojärjestelmä 1992-
 • Perinnealueet

 

Perinnelaji

Keruun / aineistokokonaisuuden
nimi tai teema

 

 • Internet-kotisivut
 • Arkiston avain -kirja
 • Kansantieto-kyselyjen aihelistat
 • Arkistotietojärjestelmä 1992-

Asiasisältö

Ajankohta

 • Kansatieteellisten kuvausten viitekortisto
  (E-kortisto)
 • Keruu- tai aineistokohtaiset teemahakemistot
 • Perinnelajikortistojen alaluokittelu
 • Keräelmäreferaatit
 • Arkistotietojärjestelmä 1992-

 

 • Tallennus- tai arkistointiaika:
  arkistosignum, vuosikertomukset
 • Tapahtuma-aika:
  teemat, asiasanat