Minusta jää jälki

Suomi 100 logo
Minusta jää jälki on SKS:n vuoden 2016 yleisötyön pilottihanke, jota aletaan toteuttaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Pilottihankkeessa tehdään yhteistyötä seitsemän koulun kanssa.

Minusta jää jälki -hankkeen tarkoituksena on lisätä koululaisten ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja tietoisuutta arkiston merkityksestä. Tarkoituksena on myös tuottaa verkkoon uusia oppimisaineistoja, jotka yhdistävät sisältöjä erityisesti historian, äidinkielen ja katsomusaineiden oppiaineista. SKS:n yleisötyön hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pilottikoulujen kanssa.

Minusta jää jälki -hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, että kulttuuriperintö on yhteistä, kaikilla on siihen omistusoikeus ja se muodostuu kansalaistoiminnan tuloksena. Välineenä käytetään SKS:n uutta verkossa toimivaa kansanperinteen ja muistitiedon keruualustaa, joka mahdollistaa tekstin lisäksi myös valokuvien ja liikkuvan kuvan tallentamisen ja jakamisen. Oppilaat ovat hankkeen aikana paitsi arkistojen käyttäjiä, myös muistitiedon aktiivisia tallentajia ja arkistomateriaalin kartuttajia. Näin oppilaat myös joutuvat pohtimaan omaa suhdettaan kulttuuriperintöön: millaisia jälkiä minusta jää arkistoihin seuraaville polville.

Minusta jää jälki -hankkeessa luodaan yhteistyössä koulujen kanssa toimivia, uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia työpajakonsepteja. Työpajoissa keskitytään uuden oivaltamiseen, tiedon käsittelyyn sekä tekstitaitoihin SKS:n kirjallisuus- ja kansanperinneaiheista arkistomateriaalia hyödyntäen.

Vuoden 2016 pilotissa ovat mukana seuraavat koulut:

Hankkeessa tapahtuu

  • 1.4.2016 SKS:n viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki ja yleisötyön kehittäjä Inari Ranta esittelivät Minusta jää jälki -hanketta Viikin normaalikoulun opetusharjoittelijoille. Viikin normaalikoulu on yksi hankkeessa mukana olevista pilottikouluista.
  • 16.4.2016 Minusta jää jälki -hanke ja SKS:n yleisötyö olivat esillä Äidinkielen opettajain liiton neuvottelukunnan vuosikokouksessa. Tilaisuudessa oli läsnä äidinkielen opettajia ympäri Suomea. Keskeisenä teemana oli se, miten hanke vastaa uusiin opetussuunnitelmiin.
  • 14.5.2016 SKS järjesti arkistopedagogisen koulutuspäivän hankkeessa mukana oleville opettajille. Koulutuspäivässä kehitettiin tulevaa yhteistyötä ja aloitettiin koulukohtaisten hankesuunnitelmien rakentaminen.
  • 20.9.2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran historiakerhojen vetäjiä tutustui Minusta jää jälki -hankkeeseen ja SKS:n yleisötyöhön. Keskusteluun nousivat uudet opetussuunnitelmat ja arkistopedagogiikka sekä SKS:n sähköisen keruualustan hyödyntäminen historiakerhojen ohjelmassa.

Hankkeesta kirjoitettua

Lue Inari Rannan kirjoitus SKS:n yleisötyölle on tarvetta Vähäisissä lisissä.

Arkistopedagogiikka – Arkistot historiatulkintojen oppimisympäristöinä Eija Stark, Kasvatus & aika, 2/2016.

 

 

Minusta jää jälki -hanketta on rahoittanut SKS:n lisäksi Jane ja Aatos Erkon säätiö. Minusta jää jälki kuuluu Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeisiin.

Vapaasti verkossa olevia oppimisaineistoja kouluille.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki, sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi, 040 580 4964