SKS:n strategia 2018–2022

SKS:n strategia 2018-2022

1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö. Se on tutkimuslaitos, humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto ja tieteellinen erikoiskirjasto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen tukija.

Kokonaisuutena SKS muodostaa ainutlaatuisen humanistisen osaamiskeskuksen ja infrastruktuurin. Se toimii yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen, muistiorganisaatioiden ja kulttuuriviennin toimijoiden sekä muiden kulttuurilaitosten kanssa. SKS:n tutkimus, arkisto- ja kirjastotoimi, kirjankustantaminen ja kirjallisuusvienti muodostavat kokonaisuuden, jossa eri toiminnot tukevat toisiaan.

SKS toimii edistääkseen kulttuurista itseymmärrystä, vuoropuhelua ja suomalaisen kulttuurin kansainvälistä tunnettuutta. SKS:n toiminta vahvistaa uusiutuvaan tietoon perustuvaa käsitystä kulttuuriperinnöstä ja sitä kautta myös kansallisten tiede-, koulutus- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Seura toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeänä osana tiedeyhteisöä sekä muistiorganisaatioiden ja kulttuurijärjestöjen kenttää. Seuran asiantuntemus tekee siitä arvostetun yhteistyökumppanin ja esikuvan.

SKS rahoittaa toimintansa valtionavustuksin, omalla varallisuudella, kustannustoiminnan tuotoilla, yksityisten säätiöiden avustuksin sekä jäsenmaksuin.

2. Toimintaympäristö

Kulttuurin tallentaminen, tutkiminen ja sitä koskevan tiedon välittäminen mahdollistavat kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja muodostavat menestystekijän kansainvälisessä ympäristössä. Seuran toiminta perinteiden dokumentaatiossa ja kulttuuriperinnön näkyväksi tekemisessä reagoi muuttuvaan maailmaan, jossa perinteet, kulttuurit ja identiteetit ovat liikkeessä. Vanhat ja uudet kielelliset, etniset ja kulttuuriset identiteetit ovat keskeinen voimavara yhteisöille ja yhteiskunnille. Seura toteuttaa tärkeää kansallista ja kansainvälistä tehtävää kulttuurisen ymmärryksen lisääjänä.

Sähköisten paikasta riippumattomien palvelujen ja tietovarantojen merkitys kasvaa, ja samalla sitä koskevaan lainsäädäntöön tehdään muutoksia. SKS seuraa kehitystä, osallistuu lainvalmisteluun ja ennakoi tulevia muutoksia kehittäessään omia toimintojaan. Trendit ovat osittain ristiriitaisia: odotukset ja mahdollisuudet ovat suuria, mutta lainsäädäntö sekä resurssit asettavat rajoituksia.

Tämän hetken palvelutarpeissa korostuvat luotettavuus, saavutettavuus ja ketteryys. Haasteina koko toiminnalle ovat tarpeiden ja toiveiden ristiriitaisuus, taloudellisten resurssien epävarmuus sekä kulttuurin ja tieteen entistä näkyvämpi kyseenalaistaminen. Haasteisiin seura vastaa määrätietoisella, pitkäjänteisellä ja laadukkaalla toiminnalla.

Seuralle on tärkeää säilyttää kiinteä yhteys nykyisiin asiakkaisiinsa ja tavoittaa samalla uusia. Asiakasryhmiä ovat mm. seuran keskeisalojen ja muiden humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat ja opiskelijat, opettajat, toimittajat, keruuvastaajat, eri alojen harrastajat sekä sukututkijat seuran jäsenistöä unohtamatta. Toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja yhteyksiä eri asiakasryhmiin vahvistetaan henkilökohtaisen yhteistyön ja eri viestintäkanavien kautta.

3. Arvot

SKS:n toiminta perustuu ymmärrykseen suomalaisesta kulttuurista osana maailmankulttuuria. Seura edistää tietoisuutta kulttuurin moninaisuudesta tuottamalla ja välittämällä tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tietovarantoja. Seura on tietoinen aineistojensa ainutlaatuisuudesta, historiassa välittyvien perinteiden merkityksestä ja niistä valikoituvan kulttuuriperinnön arvoperustaisuudesta. Tälle pohjalle rakentuva jatkuvuus, punnittu tiedonmuodostus ja asiantuntemus ovat SKS:n vahvuuksia. Seuran toimintaa ohjaa vastuullisuus ja pyrkimys vaikuttavuuteen. Seuran arvoja ovat asiantuntevuus, avoimuus ja yhdessä tekeminen.

4. Tehtävä

SKS:n tarkoituksena on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria – erityisesti kieltä, kirjallisuutta ja kansanperinnettä. Seura syventää tietoutta kulttuuristen ilmiöiden monimuotoisuudesta. SKS on sitoutunut tieteelliseen tietoon perustuvaan ymmärryksen lisäämiseen.

SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää suullista ja kirjallista kulttuuria, tukee ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä vie Suomen kirjallisuutta maailmalle ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Seura järjestää jatkuvasti avoimia yleisötilaisuuksia ja toimii myös konkreettisesti kohtauspaikkana.

5. Päämäärä vuoteen 2022

Seuran toimintaedellytykset on turvattu, toiminta perustuu parhaaseen asiantuntemukseen ja toiminnan taloudelliset resurssit ovat riittävät.

Asiakkaiden parempi huomioiminen: SKS:n asiakaspohja on laajentunut keskeisalojen tutkijoista ja opiskelijoista muuhun humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedeyhteisöön, ja kansalaisyhteiskunta on huomioitu etenkin oppilaitosyhteistyössä. Seuran jäsenistö ja sidosryhmät muodostavat keskeisen asiakaskunnan, joka mahdollistaa aktiivisen ja vuorovaikutteisen palvelujen kehittämisen. Sidosryhmien ja yhteistyötahojen tarpeet tunnistetaan ja ne otetaan joustavasti huomioon.

Aineistojen parempi saatavuus ja säilyvyyden takaaminen: Erityyppiset julkaisut (tiede- ja tietokirjat, aineistojulkaisut ja tietokannat, digitaaliset tietovarannot) ovat saatavilla paikasta riippumatta ja niitä jaetaan perinteisten tapojen lisäksi digitaalisesti verkossa.  SKS:n arkistoaineistojen metatiedot ja soveltuvin osin varsinaiset aineistot ovat myös sähköisesti saatavilla.

SKS:n arkistomakasiinit ja kirjastovarastot vastaavat pysyvän säilyttämisen tarpeita ja tulevaa kartuntaa. Tilaratkaisut tukevat sujuvaa asiakaspalvelua, aineiston vastaanottamista ja käsittelyä.

Asiantuntijat paremmin esille: SKS ja sen asiantuntijat näkyvät vahvasti tieteen, yhteiskunnan ja kulttuurin kentillä, ja seuraa lähellä olevien toimijoiden näkyvyyttä tuetaan. Asiantuntijoiden työn tulokset tulevat esille myös kansainvälisesti.

Seura reagoi toimintaympäristön muutoksiin ja edistää tietoon ja asiantuntijuuteen perustuvaa kulttuuria. SKS:n on tuotava esiin tutkittua tietoa ja siihen perustuvia näkemyksiä sekä selkiytettävä omaa palvelukokonaisuuttaan vastaamaan eri käyttäjien tarpeita. Uutta tietoa tuotetaan ja jaetaan yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.

6. Strategiset kehityskohteet

SKS tavoittaa asiakkaansa entistä paremmin ja kehittää heidän kanssaan palveluitaan vuorovaikutteisesti, sen aineistot ovat helpommin saavutettavissa ja ne ovat paremmin käytettävissä. Tutkittu tieto, kulttuuriperintö ja kirjallisuus vaikuttavat kotimaassa ja kansainvälisesti. Aineiston pysyvä säilyminen on taattu. SKS vastaa asiakkaiden, jäsenten ja eri sidosryhmien tarpeisiin.

1) SKS palvelee avoimesti ja paikasta riippumattomasti.

SKS laajentaa ja monipuolistaa paikasta riippumattomia palveluitaan. Se hankkii, tuottaa ja julkaisee verkossa digitaalisia julkaisuja, vapaita tietovarantoja, metatietoja ja arkistoaineistoja. Sähköiset ja digitoidut aineistot jaetaan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkon kautta avoimesti asiakkaiden käyttöön. Tarvittaessa hyödynnetään tunnistautumisjärjestelmiä.  Rajoituksenalaisten tietovarantojen saatavuutta parannetaan niin verkossa ja tutkijasaleissa kuin jakamalla aineistoja yksittäisille tutkijoille omaan käyttöön. Tutkimuksesta ja aineistoista tarjotaan verkossa laadukasta tietopalvelua ja neuvontaa.

Seura tuottaa ja jakaa digitaalisia julkaisuja, jotka perustuvat omien ja muiden muistiorganisaatioiden aineistoihin. Asiakkaiden tarpeet ja aloitteet vaikuttavat palvelujen kehittämiseen ja tarjottavien aineistojen valintaan. Mahdollisuuksien mukaan aineistoja myös tuotetaan ja jalostetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Seura kehittää edelleen avoimen julkaisemisen edellytyksiä ja muotoja yhteistyössä tieteellisten kirjastojen, tieteellisten seurojen ja kustantajien kanssa. Avoimen julkaisemisen resurssit järjestetään niin, etteivät kustannustoiminnan taloudelliset edellytykset näivety.                 

2) SKS:lla on toimivat tilat sekä asiakaspalvelulle että aineistoille.

SKS ratkaisee arkiston ja kirjaston aineistojen käytettävyyden ja pysyvän säilyttämisen sekä takaa sujuvan aineiston vastaanottamisen, käsittelyn ja asiakaspalvelun. Ensisijaisena tavoitteena on rakentaa seuralle maanalaiset makasiini- ja varastotilat Hallituskadun alle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tarpeisiin vastataan muilla järjestelyillä. Digitaalisten ja sähkösyntyisten aineistojen osalta seura osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön pitkäaikaisen säilyttämisen ratkaisemiseksi.

Asiakaspalvelu keskitetään SKS:n päärakennukseen ja Joensuun toimipisteeseen, ja muut toimitilat järjestetään päärakennuksen läheisyyteen.

3) SKS takaa toimintaedellytyksensä.

SKS:n toimintaedellytykset perustuvat henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen, sitoutuneeseen jäsenistöön ja vakaalla pohjalla olevaan talouteen.

Kaikkien toimijoiden keskinäistä luottamusta ja tiedonkulkua sekä hyvää johtamista ja vuorovaikutteista työkulttuuria vahvistetaan.

Henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksella ja harkituilla rekrytoinneilla sekä huolehtimalla hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Avoin ilmapiiri, hyvin järjestetyt toimitilat ja laadukkaat työvälineet ovat edellytys yhdessä onnistumiselle.

Taloutta hoidetaan monipuolisella tulojen hankinnalla (julkinen rahoitus, säätiöt, liiketoiminta, oman varallisuuden tuotot), kustannustehokkailla toimintavoilla sekä varautumalla mahdollisiin muutoksiin. Sijoitustoiminnassa noudatetaan eettisiä periaatteita siten, että seuran toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisesti.

7. Toimeenpano ja seuranta

SKS:n toimintaa ohjaavat seuran säännöt. Strategiaan on niiden pohjalta valittu keskeisimmät lähivuosien painopisteet. Seura jatkaa pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintaansa suomalaisen humanistisen tutkimuksen ja kulttuuriperinnön vaalijana ja edistäjänä.

SKS:n ja sen osastojen tehtävänä on toteuttaa sääntöjen ja strategian asettamat tehtävät. Niiden pohjalta laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet, vastuut ja voimavarat strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

SKS:n toiminnan vaikuttavuutta seurataan sitä kuvaavilla mittareilla ja niiden pohjalta osastoille, yksiköille, hankkeille ja henkilöstölle voidaan määrittää selkeät tulostavoitteet. Toiminnan vaikuttavuus ilmenee asiakaskunnan kasvuna ja monipuolistumisena, vuorovaikutuksen toteutumisena, asiantuntijoiden näkyvyytenä, aineistohankinnan onnistumisena, verkossa olevien aineistojen määrän kasvuna ja kaikkien aineistojen käytön lisääntymisenä.

Strategiaa toteuttaa SKS:n henkilöstö ja sen toteutumista valvovat jäsenten valitsemat luottamuselimet. Toteutumista seurataan vuosikertomuksissa.