Viliina Silvonen

Viliina Silvonen. Kuva: Gary Wornell.
Tutkijatohtori, FT

viliina.silvonen@uef.fi

Erikoisalueet:

  • folkloristiikka, etnomusikologia
  • karjalainen itkuvirsiperinne
  • performanssi, käytäntö, genre
  • tunteet, affektit
  • arkistoaineisto

Viliina Silvonen on folkloristi ja kulttuurintutkija, joka on erikoistunut karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Väitöstutkimuksessaan (2022) Silvonen analysoi aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena arkistoäänitteillä. Monitieteinen tutkimus yhdistää performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin.

Tutkijatohtorina Silvonen laajentaa tutkimuskohdettaan nyky-Suomessa tavattavan itkuvirsiperinteeseen. Hän on tutkijana Kyynelkanavat-hankkeessa, joka tarkastelee tieteen ja taiteen keinoin karjalaisen ja inkeriläisen itkuvirsiperinteen jatkumoa ja roolia modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa Silvonen ja kansanmuusikko Emmi Kuittinen muodostavat työparin, jonka intressit kietoutuvat itkuvirsien moninaisuuteen perinteisestä rituaalisesta käytännöstä nykyajan esittäväksi taiteeksi. Työpari tarkastelee itkuvirsiesityksiä, konteksteja ja käytäntöjä etenkin affektiivisuuden ja tunteen näkökulmista.

Yleisesti Silvonen on kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä sekä minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat perinteelle vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Silvonen väitteli Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Kyynelkanavat-hankkeen tutkijana Silvonen työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Silvonen on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston folkloristiikasta vuonna 2014. Hänellä on myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus. Silvonen kuuluu Eloren ja Etnomusikologian vuosikirjan toimituskuntiin ja on yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.

Tärkeimmät julkaisut

  • Silvonen, Viliina. 2022. Apeus arkistoäänitteellä. Äänellä itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7818-3
  • Silvonen, Viliina & Eila Stepanova. 2020. Language, Music and Emotion in Lament Poetry. The Embodiment and Performativity of Emotions in Karelian Laments. Teoksessa The Routledge Handbook of Language and Emotion, toimittaneet Sonya Pritzker, Janina Fenigsen & James M. Wilce, 203–222. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367855093. rinnakkaistallennettu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337521