Keksityt sankarit

Keksityt sankarit. Menneisyyden suulliset ja kirjalliset
representaatiot (2006–2008)

Sankareihin ja sankaruuteen liittyvä yhteisöllinen koheesio ilmenee aktiivisena perinteiden käyttönä muuttuvissa kulttuurisissa konteksteissa. Keksityillä sankareilla viitataan sellaisiin toistuviin käsityksiin, joilla tuotetaan toivotunkaltaista menneisyyttä ja vaietaan ei-toivotusta. Yksilölliset ja kollektiiviset käsitykset menneisyyden saavutuksista tai niiden kääntöpuolista ilmenevät erilaisina suullisina ja kirjallisina konstruktioina ja rekonstruktioina yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Sankaruuden tuottaminen on läheisessä suhteessa kerrontaan, joka liittyy sukupuoleen, luokkaan, uskontoon ja etnisiteettiin.

Tutkimushankkeen tavoitteena on laajentaa historiallista ja kulttuurista ymmärrystämme sankaruudesta, sen tuottamistavoista ja merkityksistä yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Hanke kokoaa yhteen perinteentutkimuksen ja historiantutkimuksen tutkijoita, joiden tutkimusintressejä yhdistää sankareihin ja sankaruuteen liittyvät muutokset, pysyvyydet ja vakiinnuttamiset niin kansallisessa historiassa ja perinteessä kuin eurooppalaisessa traditiossakin.

Hankkeessa tutkitaan

  • miten ja millaisia sankareita ja mielikuvia sankareista tuotetaan ja on tuotettu toisaalta kansallisella tasolla koululaitoksen ja julkisuuden välittäminä, toisaalta yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen välittäminä
  • miten viralliset ja epäviralliset tulkinnat sankaruudesta ja sen kääntöpuolista yhtenevät ja eroavat toisistaan
  • miten sankaruus -käsityksiä ylläpitävät kertomukset kytkeytyvät sukupuoleen ja identiteetteihin sekä yhteisölliseen elämään ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin
  • jatkuvuuteen liittyvät kysymyksiä: Mikä tekee menneisyyden sankareista ymmärrettäviä? Millaisia sosiokulttuurisia merkityksiä sankaruus ja sen kääntöpuolet ilmentävät? Keiden sankareista ja millaisesta sankaruudesta viime kädessä on kyse?

 

Hanke liittyy läheisesti Pohjoismaiseen tutkimusverkostoon Historiebruk. Nordisk nätverk för studier av minnespolitik och användningen av det förflutna ja eurooppalaiseen National Histories in Europe (NHIST) -hankkeeseen.

Organisaatio

  • Hankkeen johtaja: FT, dosentti Ulla-Maija Peltonen
  • Tutkimusryhmä: VTT Ilona Kemppainen, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistoria, FT Tarja Kupiainen, Joensuun yliopisto, perinteentutkimus, FM Niina Lappalainen, Helsingin yliopisto, folkloristiikka, FT, dosentti Ulla-Maija Peltonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Helsingin yliopisto, folkloristiikka.

 

Rahoittajat

  • Suomen Akatemia

 

Sijoituspaikka: Helsingin yliopisto

Tapahtumat

Julkaisut