Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa

Kuva: Laura Tikkanen
Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Ilkka Leskelä, Linda Kaljundi, Anu Lahtinen, Tuomas M. S. Lehtonen, Kati Kallio, Ulla Koskinen ja Eeva-Liisa Bastman.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi näkemys Itämeren alueen kulttuurisesta muutoksesta reformaation jälkeisellä ajalla. Tarkastelemalla yksityiskohtaisesti sosiokulttuurisia verkostoja, ilmaisun murrosta ja uskomusjärjestelmien ilmenemistä sekä asettamalla ne historiallisiin yhteyksiinsä hanke haastaa vallitsevan käsityksen vallan ja uskon instituutioiden sekä paikallisten yhteisöjen ja uskomusten välisistä suhteista. Monitieteisen tutkimusryhmän yhteistyö mahdollistaa historian, folkloristiikan, etnomusikologian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmien käytön rinnakkain. Tutkimusaineistona on monipuolinen kattaus Itämeren alueelta, erityisesti Suomesta, Ruotsista ja Virosta peräisin olevia tekstiaineistoja – kirjeitä, saarnoja, runoja, lauluja, kirjoja ja käsikirjoituksia. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2020. Hankkeen tutkijat ovat yhdessä muiden kanssa julkaisseet mm. teoksen Laulut ja kirjoitukset: suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa (SKS 2017).

Reformaation jälkeistä kautta on totuttu lähestymään kansallisen historian näkökulmasta, eri tieteenalojen tutkimusaineistoista ja kysymyksenasetteluista käsin. Kirjoitukset ja laulut -hanke pyrkii rikkomaan tieteenalojen ja tutkimusperinteiden vakiintuneita raja-aitoja ottamalla tutkimuskohteeksi nykyisiä kansallisia rajoja ylittäviä aineistoja, joissa erilaiset toimijoiden verkostot, ilmaisukeinot, katsomukset sekä suuret ja pienet traditiot risteävät. Tarkoituksena on analysoida kulttuurisia solmukohtia: yhteyksiä eliitin ja rahvaan, hengellisen ja maallisen sekä suullisen ja kirjallisen kulttuurin välillä. Millaisia olivat ne verkostot ja toimijat, jotka rakensivat, lukivat ja välittivät huomiota varhaismodernista maailmasta, sen hengellisestä ja maallisesta järjestyksestä? Millaisia ilmaisurekistereitä käyttivät yhtäältä oppineet, toisaalta maallikot, ja millaisia ihmisiä toimi näiden ryhmien välillä?  Mikä oli yhtäältä kirkonpalvelijoiden ja toisaalta maallisen eliitin asema tässä prosessissa? Miten Ruotsin valtakunnan ja Liivinmaan monikielisissä yhteiskunnissa eri kielten status ja käyttöyhteys muuttui ja miten uskonnollisten tekstien käännökset ja kirjallisen kulttuurin läpimurto vaikuttivat niiden asemaan ja vuorovaikutukseen?

Tutkimushanke jäsentyy neljään osaprojektiin, jotka koskevat

 1. kirjeenvaihdon sosiaalisia ja uskonnollisia diskursseja
 2. yhteiskuntaluokat ylittäviä verkostoja ja verkostoihin kytkeytyviä käsikirjoituksia
 3. kansankielisen laulukulttuurin muutosta sekä
 4. aikakauden poeettisia rekistereitä ja kirjoitetun ja suullisen runouden poetiikkaa.

Kiinnittämällä huomiota vallan ja uskon instituutioiden ja paikallisyhteisöjen vuorovaikutukseen sekä uskomus- ja ilmaisujärjestelmien ja historiallisten prosessien suhteisiin hanke uudistaa käsityksiä uuden ajan alun sosiaali- ja kulttuurihistoriasta sekä varhaisen suomenkielisen runouden poetiikasta. Lisäksi tavoitteena on kehittää tutkimusmetodeja historiallisen ja sosiokulttuurisen dynamiikan tarkasteluun sekä tuoda näytteitä tutkimusaineistoista nykykielisin selityksin digitaalisesti saataville.

Hanketta johtaa SKS:n pääsihteeri, dosentti Tuomas M. S. Lehtonen ja sen muina tutkijoina toimivat:

 • FT Eeva-Liisa Bastman, kotimainen kirjallisuus
 • FT Linda Kaljundi, historia
 • FT Kati Kallio, folkloristiikka
 • FT Ulla Koskinen, historia
 • dos. Anu Lahtinen, historia
 • FM Ilkka Leskelä, yhteiskuntahistoria

Yhteistyöverkostoon osallistuvat tutkijat:

 • Prof. Sabrina Corbellini, Rijksuniversitet Groningen
 • Prof. Marjo Kaartinen, Turun yliopisto
 • Dr. Martin Berntson, Göteborgs universitet
 • Dr. Pauls Daija, Latvijas Universitātes
 • Prof. Mara Grudule, Latvijas Universitātes
 • Dr. Juhan Kreem, Tallinna Ülikooli
 • Dr. Jorma Hannikainen, Sibelius Akatemia, Taideyliopisto, Helsinki
 • Prof. Kaisa Häkkinen, Turun yliopisto
 • Prof. Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet
 • Prof. Jyrki Knuutila, Helsingin yliopisto
 • Dr. Kaarina Koski, Turun yliopisto
 • Prof. Marko Lamberg, Stockholms universitet
 • Dr. Mirkka Lappalainen, Helsingin yliopisto
 • Prof. Tuija Laine, Helsingin yliopisto
 • Prof. Jason Lavery, Oklahoma State University
 • Prof. Göran Malmstedt, Göteborgs universitet
 • Prof. Marco Mostert, Universiteit Utrecht
 • Dr. Eivor Andersen Oftestad, Universitetet i Oslo
 • Dr. Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum
 • Prof. Nils Holger Petersen, Københavns Universitet
 • prof. Andrew Pettegree, University of St. Andrews
 • Dr. Kristiina Ross, Eesti Keele Instituuti
 • Prof. Ülo Valk, Tartu Ülikooli
 • Prof. Kristi Viiding, Tallinna Ülikooli
 • Dr. Aivar Põldvee, Tallinna Ülikooli