Kirjoituskutsu tekstikäsityksiä ja -käytänteitä käsittelevään artikkelikokoelmaan

Abstraktien määräpäivä 14.3.2022

Olemme toimittamassa suomenkielistä monitieteistä artikkelikokoelmaa Tampere Studies in Language, Translation and Literature -julkaisusarjaan (vertaisarvioimaton B-sarja), jota julkaisee Tampereen yliopiston tutkimuskeskus PLURAL. Teos julkaistaan avoimesti verkossa. Siihen kirjoitettavat artikkelit ovat lyhyitä, joten kokoelmaan osallistuminen tarjoaa hyvän väylän pohtia omaa tutkimusta tai käsitellä oman tieteenalan teorioita, terminologiaa ja käytäntöjä.

Tuleva teos esittelee, reflektoi ja problematisoi monipuolisesti eri tieteenalojen tekstikäsityksiä ja -käytänteitä. Tekstikäsityksillä viittaamme niihin odotuksiin, oletuksiin tai tulkintamalleihin, jotka koskevat esimerkiksi tekstien rakennetta, sisältöä, muotoa, kontekstia tai tulkintaa tai näiden piirteiden tieteellisiä representaatioita. Tekstikäsitykset vaikuttavat siihen, miten tekstejä tutkitaan ja millaisia ilmiöitä ylipäätään käsitellään teksteinä, ja ne ovat ohjanneet ihmisten toimintaa eri vuosisadoilla. Esimerkiksi tietosanakirja-artikkelit, twiitit, mainokset, sulkakynällä kirjoitetut käsikirjoitukset, romaania koskevat muistiinpanot, käännökset, xml-tekstit ja tekstikriittiset editiot pohjautuvat kaikki erilaisiin tekstikäsityksiin. 

Monitieteiseen artikkelikokoelmaan toivomme artikkeleita siitä, miten erilaiset julkilausutut, hiljaisesti sovitut tai tiedostamattomat tekstikäsitykset 

 • määrittävät tutkimustemme tietoisia ja tiedostamattomia lähtökohtia 
 • ohjaavat menetelmiämme sekä jäsentävät tutkimusaineistojamme ja -tuloksiamme 
 • vaikuttavat tutkimuskohteidemme tekstikäytäntöihin ja tapoihimme havainnoida niitä 
 • säätelevät sitä, millaisia tekstejä itse tuotamme ja  
 • muokkaavat ihmisten ja instituutioiden jokapäiväisiä toimintatapoja. 

Teokseen tarjottavat artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi jotakin tekstien luonnetta ja muodostumista koskevaa teoriaa tai terminologiaa, kirjoitus- tai merkkijärjestelmiä tai jonkin tietyn tekstin yhden osa-alueen tutkimusta. Lisäksi ne voivat koskea kulttuurin ja työelämän eri alueiden tekstikäsityksiä ja -käytäntöjä. Mahdollisia aihepiirejä ovat muun muassa: 

 • Eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten tekstikäsitykset (kieli- ja käännöstieteet, taiteidentutkimus, semiotiikka, informatiikka, tietojenkäsittelytiede, oikeustiede jne.) 
 • Teoriat, metodit, aineistot ja käsitteet (teos versus teksti, intertekstuaalisuus, hyperteksti, teksti ja kognitio, intentionaalisuus, korpukset jne.) 
 • Medioiden ja modaaliteettien suhteet (vokaalimusiikin säveltäminen, AV-tekstitys ja dubbaus, äänikirjatuotanto, sarjakuva, typografia, graafinen suunnittelu jne.) 
 • Tekstit digitaalisissa ympäristöissä (printti- ja digilehtien rinnakkaisjulkaiseminen, asiakirjahallinto, puheentunnistus, koneavusteinen kääntäminen, saavutettavuus jne.) 
 • Kielten ja merkkijärjestelmien erityispiirteet ja kielten väliset suhteet (viittomakielet, ohjelmointikielet, kääntäminen ja tulkkaus, nuottikirjoitus ja muut ei-kielelliset tekstit, erilaiset kirjoitus- ja aakkos- ja salausjärjestelmät jne.) 

Artikkelien tarjoaminen artikkelikokoelmaan 

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan artikkelia julkaisuumme, lähetä 14.3.2022 mennessä toimittajille (osoitteet alla) artikkelia kuvaava suomenkielinen abstrakti, josta ilmenevät eritellysti seuraavat tiedot: 

 1. Kirjoittajan nimi: 
 2. Kirjoittajan yhteystiedot: 
 3. Artikkelin työnimi:  
 4. Artikkelin ydinajatus 1–3 virkkeellä: 
 5. Tieto mahdollisesta aiemmasta julkaisusta johon artikkeli pohjautuu: 
 6. Artikkelin abstrakti (n. 2000–3000 merkkiä välilyönteineen): 
 7. Lyhyt luettelo aiheen kannalta keskeisistä tutkimuslähteistä: 
 8. Arvio kuvituksen tarpeesta: 

Pyrimme vastaamaan kaikille abstraktin lähettäneille 18.4.2022 mennessä. Arvioimme tässä vaiheessa, soveltuuko tarjottu artikkelin aihe kirjan kokonaisuuteen, sekä saatamme antaa yksilöllisiä lisäohjeita. Voimme harkinnan mukaan hyväksyä samalta kirjoittajalta jatkoon myös useampia artikkeli-ideoita, jos se tukee kirjan kokonaisuutta. Artikkelikäsikirjoitusten määräpäivä on 16.9.2022, minkä jälkeen käsikirjoituksista annetaan palautetta. 

Teoksen artikkelien laajuus on 12 000–15 000 merkkiä välilyönteineen. Lähdeluetteloa ja alaviitteitä ei lasketa mukaan merkkimäärään. 

Edellytämme artikkeleilta lähdeviittauksia ja lähdeluettelot sekä sellaista lähestymistapaa, joka puhuttelee laajempaa tiedeyhteisöä eikä ainoastaan oman tieteenalan tutkijoita. Koska artikkelit ovat melko suppeita, ne voivat pohjautua omiin aiempiin tutkimusjulkaisuihin. Artikkeleiden ei välttämättä tarvitse tavanomaisten kokopituisten artikkelien tapaan vastata johonkin selkeään tutkimuskysymykseen tai käsitellä tyhjentävästi jotain teoreettista näkökulmaa. Kokoomateoksen tarkoitus on esitellä erilaisia näkökulmia tekstiin ja siten eritellä tutkimustoimintaan vaikuttavia käytänteitä, käsitellä kriittisesti itsestäänselvyyksinä pidettyjä käsityksiä ja herätellä tutkijayhteisöä keskustelemaan näistä tieteen tekemiseen keskeisesti vaikuttavista asioista, jotka liian usein jäävät piiloon. 

Tietoja julkaisusarjasta Tampere Studies in Language, Translation and Literature (B-sarja): https://research.tuni.fi/plural/julkaisut/tampere-studies-in-language-translation-and-literature-julkaisusarja/ 

 

Riku Haapaniemi, Tampereen yliopisto, etunimi.sukunimi@tuni.fi 

Laura Ivaska, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi 

Sakari Katajamäki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, etunimi.sukunimi@finlit.fi