ÖversättningarStöd

Varje år beviljar FILI ca 600 000 euro i översättnings- och tryckningsstöd till över 300 projekt. Stödet beviljas t.ex. för översättning av finländsk litteratur till andra språk och översättningar till finska.

OBS.Svenska litteratursällskapet har övertagit Delegationen för den svenska litteraturens främjande från och med 1.1.2018. För frågor om nya ansökningar 2018 vänligen kontakta . Alla stöd som är beviljade före 1.1.2018 administreras av FILI. Stödet utbetalas när kontraktet om statsunderstöd har undertecknats och fyra (4) ex av den färdiga boken har mottagits av: FILI, P.O.Box 259, 00171 Helsingfors.

Svara till frågorna nedan och kolla vilka bidrag FILI skulle kunna bevilja dig.


Stödlathund

Är du förläggare översättare evenemangsarrangör författare?

Söker du stöd för hela verket provöversättning lansering av översättningen?

Du kan söka lanseringsstöd till marknadsföring och lansering av nyutkommen/snart utkommande finländsk litteratur utomlands. Bidrag beviljas endast för att täcka en finländsk författares resekostnader till ett evenemang relaterat till den aktuella boken. Lanseringsstödet kan sökas av det utländska förlaget/arrangören. Stödet kan också sökas i samarbete med det finländska förlaget. > Läs mer

Du kan söka provöversättningsstöd för finsk, samisk eller finlandssvensk litteratur till andra språk för provöversättning av verk publicerade i Finland. Syftet är att främja översättning och utgivning av finländsk litteratur i utlandet. > Läs mer

Är du utländsk nordisk finländsk förläggare?

Söker du stöd för skön- och facklitteratur seriealbum bilderbok för barn?

Du kan söka översättnings- och tryckningsstöd för finska, finlandssvenska och samiska seriealbum som översätts till andra språk.

> Läs mer om översättningsstöd
> Läs mer om tryckningsstöd

Du kan söka tryckningsstöd för finska, finlandssvenska och samiska bilderböcker som översätts till andra språk.

> Läs mer om översättningsstöd
> Läs mer om tryckningsstöd för bilderböcker

Du kan söka översättnings- och tryckningsstöd för finsk, finlandssvensk och samisk litteratur till andra språk. Genrer som kan få stöd är prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur och tryckt dramatik. Inom facklitteratur ges stöd till allmän facklitteratur samt essäer och memoarer.

> Läs mer om översättningsstöd

Söker du stöd för översättning till finska översättning från finska till svenska
tryckning av finlandssvenska litteratur?

Översätter du från finlandssvenska nordiska språk samiska eller finsk-ugriska språk andra språk till finska?

Du kan söka stöd för översättning av finlandssvensk skön- och facklitteratur till finska via nordiska översättningstödprogrammet. > Läs mer

Du kan söka stöd för översättning av nordisk litteratur till finska från:

Du kan söka översättningsstöd för:

Dessutom kan du söka tryckningsstöd.

Du kan söka översättningsstöd för utländsk litteratur till finska. Stödet beviljas för icke kommersiell skön- och facklitteratur.

> Utländsk skönlitteratur på finska
> Utländsk facklitteratur på finska

Du kan söka översättningsstöd för finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Stödet beviljas till förlag, föreningar och organisationer som ger ut svenskspråkig litteratur i Finland.

> Svenskspråkig skönlitteratur i Finland
> Svenskspråkig facklitteratur i Finland

Du kan söka tryckningsstöd för utgivning av skön- och facklitterära verk. Stödet beviljas till förlag, föreningar och organisationer, som ger ut svenskspråkig litteratur i Finland.

> Svenskspråkig skönlitteratur i Finland
> Svenskspråkig facklitteratur i Finland

Söker du stöd för skön- och facklitteratur seriealbum bilderbok för barn?

Du kan söka översättnings- och tryckningsstöd för finska och finlandssvenska seriealbum som översätts till nordiska språk.

> Läs mer om översättningsstöd
> Läs mer om tryckningsstöd

Du kan söka tryckningsstöd för finska och finlandssvenska bilderböcker som översätts till nordiska språk.

> Läs mer om översättningsstöd
> Läs mer om tryckningsstöd

Du kan söka översättningsstöd för finsk och finlandssvensk litteratur till nordiska språk. Genrer som kan få stöd är prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur och tryckt dramatik. Inom facklitteratur ges stöd till verk som behandlar nordisk kultur. > Läs mer

Översätter du finsk litteratur till andra språk från andra språk till finska?

FILI beviljar inga bidrag direkt till översättare från andra språk till finska. Förläggare kan söka översättningsstöd för utländsk skön- och facklitteratur till finska och från samiska till finska.

> Andra stödkällor

Du kan söka resestipendium och provöversättningsstöd. Endast förläggare kan söka andra översättnings- och tryckningsstöd från FILI.

Övriga stödformer för översättare: Översättarresidens, Kurser och seminarier, Kääntöpiiri

Du kan söka lanseringsstöd till marknadsföring och lansering av nyutkommen/snart utkommande finländsk litteratur utomlands. Bidrag beviljas endast för att täcka en finländsk författares resekostnader till ett evenemang relaterat till den aktuella boken.

Lanseringsstödet kan sökas av det utländska förlaget/arrangören. Stödet kan också sökas i samarbete med det finländska förlaget. > Läs mer

FILI beviljar inga bidrag direkt till författare. Förläggare kan söka lanseringsstöd till marknadsföring och lansering av nyutkommen/snart utkommande finländsk litteratur utomlands. Bidrag beviljas endast för att täcka en finländsk författares resekostnader till ett evenemang relaterat till den aktuella boken.

Författare kan söka resestipendium från Centralkommissionen för konst. > Andra stödkällor