Stöd för utländska förlag

Finländska tecknade serier till andra språk

Utländska förläggare kan ansöka om stöd till produktion av serieböcker utgivna i Finland i översättning från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Ansökningsperioder

Det finns tre ansökningsperioder per år:

Vårens första ansökningsomgång börjar 1.1 och slutar 1.2.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Vårens andra ansökningsomgång börjar 1.4 och slutar 1.5.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Höstens ansökningsomgång börjar 1.10 och slutar 1.11.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Ansökan görs endast med en elektroniskt ansökningsblankett som läggs ut på FILI:s webbplats i början av varje ansökningsomgång. Efter sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång stängs blanketten och inga fler ansökningar tas emot.

Positiva stödbeslut publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut.

Verkets för vilket stöd söks får inte tryckas eller utges innan beslutet är fattat, för om stöd beviljas ska den översatta boken innehålla ett omnämnande av stödet från FILI samt FILI:s logotyp.

Stöd beviljas inte retroaktivt till redan utgivna översättningar.

Till den sökande

Utländska förläggare kan ansöka om stöd till produktion av serieböcker utgivna i Finland i översättning från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Stöd kan endast sökas om

 • avtal har tecknats mellan den utländska förläggaren och ursprungsverkets rättighetsinnehavare
 • avtal har tecknats mellan den utländska förläggaren och översättaren.

Avtalskopior behöver inte bifogas ansökan. FILI kan dock begära in avtalskopior för påseende, och stickprov av avtal utförs regelbundet.

Vid sökning av både översättnings- och produktionsbidrag ska två separata sökformulär fyllas i.

Summa för stödansökan

Förlaget kan söka produktionsstöd för en boköversättning (prepress-kostnader, ordinarie tryckkostnader). Det högsta produktionsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 1 000 euro. Prepress- och tryckkostnader ska specificeras i en separat bilaga till ansökan.

Tidigare beviljade produktionsstöd till serieböcker återfinns på FILI:s webbplats.

Grunder för beviljande av stöd

Syftet med programmet för produktionsstöd är att främja översättning och utgivning utomlands av serieböcker utgivna i Finland.

I bedömningen av ansökningar beaktas hur betydande översättningsprojektet är: verkets litterära kvalitet samt förläggarens och översättarens yrkesskicklighet.

Förutsättningen för beviljande av stöd är att

 • översättaren översätter till sitt eget modersmål
 • översättaren har yrkeserfarenhet
 • översättningen görs från det språk som verket ursprungligen utgivits på.
 • översättningens förläggare förfogar över yrkesmässiga distributions- och marknadsföringskanaler.

Undantag från dessa kriterier, till exempel översättning via ett tredje språk, görs bara om synnerliga skäl föreligger.

Som huvudregel kan en förläggare högst beviljas stöd till tre verk av samma författare.

Produktionsstöd beviljas endast första upplagor av serieböcker, inte nytryck av redan utgivna översättningar.

Obligatoriska bilagor

Prepress- och tryckkostnader ska specificeras i en separat bilaga till ansökan. Kopior av avtal behöver inte bifogas ansökan. FILI kan dock begära in avtalskopior eller tryckofferter för påseende, och stickprov av avtal utförs regelbundet.

Stödbeslut

FILI:s delegation beslutar om beviljande av produktionsstöd.

Positiva stödbeslut publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla sökande informeras om stödbeslutens publicering per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med statsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten, och besluten kan inte överklagas.

Utbetalning och uppföljning av produktionsstöd

 • Produktionsstödet utbetalas till det bankkonto som förläggaren angivit i ansökan efter att förläggaren har sänt in tre exemplar av boken till FILI.
 • En förutsättning för utbetalningen är att förläggaren så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som i enlighet med statsunderstödslagens krav skickats från FILI.
 • Det beviljade stödet gäller i 24 månader efter datumet för dess beviljande.
 • Förläggaren ska leverera 3 exemplar av det färdiga översatta verket till FILI så snart boken är utgiven, dock senast 24 månader efter datumet för stödets beviljande. Om verket  inte kommit FILI tillhanda inom den angivna tiden dras stödet tillbaka.
 • Den publicerade boken ska innehålla ett omnämnande av mottaget stöd samt FILI:s logotyp.

Obs! Om en seriebok beviljats både översättnings- och produktionsstöd ska förläggaren skicka totalt tre exemplar av det färdiga översatta verket till FILI.

Förläggaren förbinder sig att följa villkoren i avtalet som statsunderstödslagen kräver, och använda produktionsstödet till dess avsedda ändamål. FILI har rätt att på anmodan från stödets mottagare få tillgång till erforderliga uppföljningsuppgifter och klargöranden rörande statsunderstödets användning. Om produktionsstödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

Om översättningsprojektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan ska förläggaren utan dröjsmål underrätta FILI ().