Provöversättningsstöd

Finländska och utländska förläggare och litterära agenter samt översättare av finländsk litteratur kan ansöka om provöversättningsstöd för provöversättning av verk publicerade i Finland från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Ansökningsperioder

Ansökningstiden för provöversättningsstöd är löpande.

Ansökningarna behandlas sex gånger per år.

Ansökan görs med elektronisk ansökningsblankett.

Vem kan söka?

Finländska och utländska förläggare och litterära agenter samt översättare av finländsk litteratur kan ansöka om provöversättningsstöd för provöversättning av verk publicerade i Finland från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Översättare kan endast söka stöd med skriftligt tillstånd till en provöversättning från ursprungsverkets rättighetsinnehavare. Tillståndet behöver inte bifogas ansökan. FILI kan dock begära in tillståndet för påseende.

Summa för stödansökan

Det högsta provöversättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 500 euro. Totalt beviljas årligen omkring 20 000 euro i provöversättningsstöd.

Grunder för beviljande av stöd

Syftet med programmet för provöversättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finländsk litteratur i utlandet. Avsikten är att hitta en utländsk förläggare åt det föreliggande verket.

I bedömningen av ansökningar beaktas hur betydande översättningsprojektet är: kvaliteten på verket som ska översättas samt översättarens yrkesskicklighet.

Ansökan ska innehålla en motivering av provöversättningens relevans samt en plan för hur den ska användas.

Förutsättningen för beviljande av översättningsstöd är att

  • översättaren har yrkeserfarenhet
  • översättaren översätter till sitt eget modersmål
  • översättningen görs från det språk som verket ursprungligen skrivits på.

Genrer som kan få stöd

Provöversättningsstöd kan sökas för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, tryckt dramatik och tecknade serier.

Inom facklitteratur ges stöd till allmän facklitteratur samt essäer och memoarer.

Provöversättningsstöd ges inte till forskningslitteratur (vetenskapliga och akademiska publikationer, avhandlingar), referensverk (t.ex. ordböcker, handböcker), guideböcker eller läromedel.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan ska bifogas en aktuell meritförteckning där översättarens utbildning, språkkunskaper och översättningserfarenhet framgår.

Översättaren ska ha skriftligt tillstånd från ursprungsverkets rättighetsinnehavare till att göra en provöversättning. Tillståndet behöver inte bifogas ansökan.

Stödbeslut

Alla sökande informeras om stödbesluten per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med statsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Utbetalning och uppföljning av provöversättningsstöd

  • Provöversättningsstödet betalas till det bankkonto som angivits i ansökan efter att den sökande lämnat in den färdiga provöversättningen till FILI i elektronisk form.
  • En förutsättning för utbetalningen är att den sökande undertecknat och returnerat det avtal som FILI skickat i enlighet med statsunderstödslagen.
  • Det beviljade provöversättningsstödet gäller i 12 månader efter datumet för dess beviljande.
  • Sökande ska leverera den färdiga provöversättningen till FILI i elektronisk form inom 12 månader från datumet för stödets beviljande.
  • Det beviljade stödet från FILI ska omnämnas i provöversättningen.

Mottagaren av provöversättningsstödet förbinder sig att använda provöversättningsstödet till dess avsedda syfte. Om provöversättningsstödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade provöversättningsstödet tillbaka.

Om översättningsprojektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan eller utbetalat stöd ska den sökande utan dröjsmål underrätta FILI ().