Provöversättningsstöd

Syftet med programmet för provöversättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finländsk litteratur i utlandet. Avsikten är att med stöd av provöversättningen hitta en utländsk förläggare åt boken.

Vem kan söka stöd?

Finländska och utländska förläggare och litterära agenter samt översättare av finländsk litteratur kan ansöka om stöd för provöversättning av verk publicerade i Finland från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Översättare kan endast söka stöd med skriftligt tillstånd till en provöversättning från ursprungsbokens rättighetsinnehavare.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar FILIs stödprogram.

När kan stödet sökas och hur fattas stödbesluten?

Ansökningstiden för provöversättningsstöd är löpande. Ansökningarna behandlas fyra gånger i 2019: i februari, maj, augusti och november.

Förläggare och agenter, observera: ansöka stödet tidigt på förhand för nästa sesongens böcker. Stödet beviljas så länge som det finns kvar.

Alla sökande informeras om stödbesluten per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas ett avtal för signering i enlighet med stadsunderstödslagens krav.

Hur mycket stöd kan man söka?

Förlag eller litterär agent som sökande: Stödets storlek bygger på översättarens ersättning och den färdiga provöversättningens längd (teckenantal). Om den färdiga provöversättningen är avsevärt kortare än vad som uppgetts i ansökan, förbehåller sig FILI rätten att ompröva stödbeloppet. Det högsta provöversättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 500 euro.

Provöversättningsstöd kan bara sökas för översättarens ersättning. Provöversättningsstöd beviljas inte för översättning av en hel bok, t.ex. bilderböcker för barn. I ansökan ska framgå om översättaren översatt hela boken.

Ett förlag eller en litterär agent kan söka stöd för högst tio provöversättningar per år.

Översättare som sökande: översättaren ska i sin ansökan meddela provöversättningens målspråk och omfattning (teckenantal). Summa som söks ska motsvara översättningens omfattning och en rimlig ersättning för översättningen i det aktuella landet eller för målspråket. Om den färdiga provöversättningen är avsevärt kortare än vad som uppgetts i ansökan, förbehåller sig FILI rätten att ompröva stödbeloppet. Det högsta provöversättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 500 euro. Översättare kan söka stöd för högst två provöversättningar per år.

Årligen beviljas totalt omkring 20 000 euro i provöversättningsstöd.

På vilka grunder beviljas stödet?

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur betydande översättningsprojektet är, kvaliteten på boken som ska översättas samt översättarens yrkesskicklighet.

Beviljande av översättningsstöd förutsätter att

  • översättaren översätter till sitt eget modersmål
  • översättaren har erfarenhet av översättning samt av den genre som ansökan om översättningsstöd gäller (skön- eller facklitteratur) och det aktuella källspråket
  • översättningen görs från det språk som verket ursprungligen utgivits på
  • den sökande i sin ansökan motiverat behovet av provöversättningen och presenterat en plan för hur den ska användas.

Översättare i början av sin karriär kan bifoga en rekommendation från exempelvis en mer erfaren översättare.

Vilka typer av litteratur gäller stödet?

Skönlitteratur: Översättningsstöd kan sökas för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, tryckt dramatik och tecknade serier.

Facklitteratur: Översättningsstöd kan sökas för allmän facklitteratur samt essäer och memoarer. Stöd beviljas för översättning av synopsis, innehållsförteckning samt för provöversättning.

Provöversättningsstöd ges inte till forskningslitteratur (vetenskapliga och akademiska publikationer, avhandlingar), referensverk (t.ex. ordböcker, handböcker), handböcker (t.ex. kokböcker, självhjälpsböcker) eller läromedel.

Vilka bilagor behövs?

Till ansökan ska bifogas översättarens aktuella meritförteckning som visar översättarens erfarenhet av översättning av skön- eller facklitteratur, språkfärdigheter (hur översättaren tillägnat sig sina kunskaper i finska, svenska eller samiska) och branschrelaterad utbildning.

När betalas provöversättningsstödet ut?

Provöversättningsstödet betalas till det bankkonto som angivits i ansökan efter att den sökande lämnat in den färdiga provöversättningen till FILI i elektronisk form. Det beviljade stödet från FILI ska omnämnas i provöversättningen.

En förutsättning för utbetalningen är att den sökande skrivit under och returnerat det avtal som FILI skickat i enlighet med stadsunderstödslagen.

Hur länge gäller stödet?

Beviljat provöversättningsstöd är giltigt i 6 månader, och en färdig provöversättning ska därför skickas till FILI senast 6 månader efter stödets beviljande. Datumet för beviljandet framgår av statsunderstödsavtalet.

Översättare som erhållit stöd ombeds att senast 12 månader efter stödets beviljande skicka en rapport till FILI om provöversättningens mottagande, respons från förlag och resultat.

Vilka är kraven i statsunderstödsavtalet?

Mottagare av provöversättningsstöd förbinder sig att använda provöversättningsstödet till dess avsedda syfte. Om provöversättningsstödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade provöversättningsstödet tillbaka.

Om översättningsprojektet ställs in, fördröjs eller förändras avsevärt efter att ansökan lämnats in eller stöd beviljats, exempelvis vid ett byte av översättare, måste provöversättningsstödets mottagare utan dröjsmål meddela FILI (). Om provöversättningen inte kommit FILI tillhanda inom sex månader från stödets beviljande, dras stödet automatiskt tillbaka.