Resestipendium för översättare

Översättare av finska, finlandssvenska eller samiska till andra språk kan ansöka om resestipendium från FILI för en arbetsresa. Samma översättare kan inte beviljas resestipendium oftare än vartannat år.

Ansökningsperioder

Stöd beviljas inte retroaktivt för en redan genomförd resa.

Det finns tre ansökningsperioder per år:

Vårens första ansökningsomgång börjar 1.1. och slutar 1.2.
Ansökningarna ska vara FILI tillhanda senast 1.2.

Vårens andra ansökningsomgång börjar 1.4. och slutar 1.5.
Ansökningarna ska vara FILI tillhanda senast 1.5.

Höstens ansökningsomgång börjar 1.10. och slutar 1.11.
Ansökningarna ska vara FILI tillhanda senast 1.11.

Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblankett som läggs ut på FILI:s webbplats i början av varje ansökningsomgång. Efter sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång stängs blanketten och inga fler ansökningar tas emot.

Vem kan söka?

Översättare av finska, finlandssvenska eller samiska till andra språk kan ansöka om resestipendium från FILI för en arbetsresa. Samma översättare kan inte beviljas resestipendium oftare än vartannat år.

Även översättare av finska, finlandssvenska eller samiska till andra språk bosatta i Finland kan ansöka om stipendium för arbetsresa till utlandet.

Summa för stödansökan

Översättare kan ansöka om resestipendium för att täcka resekostnaderna samt rimliga boendekostnader. Boendekostnader (=hotellövernattning) ersätts till högst 60 € / dygn i högst 7 dagar.

Resekostnader ersätts till högst 400 € inom Europa och till högst 800 € från/till länder utanför Europa.

Resestipendiets mottagare ska lämna in en rapport om resan plus kvitton till FILI så snart som möjligt efter resan. Stödet utbetalas efter resan mot kvitton.

Utöver det som lagen om statsbidrag (668/2001), § 16 föreskriver om statsbidragsmyndighetens kontrollrätt, äger FILI rätt att vid begäran från stipendiemottagaren erhålla nödvändiga uppföljningsuppgifter rörande användningen av statsbidraget.

Grunder för beviljande av stöd

Syftet med resestipendieprogrammet är att främja arbetsresor av vikt för översättningsprojekt.

Ansökan ska innehålla en professionell arbetsplan, en realistisk beräkning av resekostnaderna och en motivering av arbetsresans relevans. Beviljande av resestipendium förutsätter att översättaren har yrkeserfarenhet. Resestipendium beviljas inte för språkkurser eller konferensresor.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan ska bifogas en aktuell meritförteckning där översättarens översättningserfarenhet, språkfärdighet och utbildning framgår.

Stödbeslut

FILI:s delegation beslutar om beviljande av resestipendier.

Stödbesluten publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla sökande informeras om stödbeslutens publicering per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med statsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten.

Utbetalning och uppföljning av resestipendium

  • Mottagaren av resestipendiet ska lämna en reserapport (plus kvitton) till FILI () så snart som möjligt efter resan. Stödet utbetalas mot kvitton efter resan.
  • En förutsättning för utbetalningen är att mottagaren av resestipendiet så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som i enlighet med statsunderstödslagens krav skickats från FILI, dock senast tre månader efter datumet för stipendiets beviljande.
  • Det beviljade stipendiet gäller i 12 månader efter datumet för dess beviljande.

Mottagaren av resestipendiet förbinder sig att använda resestipendiet till dess avsedda syfte. Om resestipendiet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade resestipendiet tillbaka.

Om projektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan eller utbetalat resestipendium ska den sökande utan dröjsmål underrätta FILI ().