Stöd för utländska förlag

Skön- och facklitteratur på finska, svenska och samiska till andra språk

Stöd till kostnader för översättning från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk av verk utgivna i Finland kan sökas av utländska förläggare och litteraturtidskrifter.

Ansökningsperioder

Det finns tre ansökningsperioder per år:

Vårens första ansökningsomgång börjar 1.1 och slutar 1.2.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Vårens andra ansökningsomgång börjar 1.4 och slutar 1.5.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Höstens ansökningsomgång börjar 1.10 och slutar 1.11.
Den elektroniska ansökningsblanketten stängs kl. 23.59 (finsk tid) den sista ansökningsdagen.

Ansökan görs endast med en elektronisk ansökningsblankett som läggs ut på FILI:s webbplats i början av varje ansökningsomgång. Efter sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång stängs blanketten och inga fler ansökningar tas emot.

Positiva stödbeslut publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Verket för vilket stöd söks får inte tryckas eller utges innan beslutet är publicerat, för om stöd beviljas ska den översatta boken innehålla ett omnämnande av stödet från FILI samt FILI:s logotyp.

Stöd beviljas inte retroaktivt till redan utgivna översättningar.

Till den sökande

Stöd till kostnader för översättning från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk av verk utgivna i Finland kan sökas av utländska förläggare och litteraturtidskrifter.

Stöd kan endast sökas om

 • avtal har tecknats mellan den utländska förläggaren och ursprungsverkets rättighetsinnehavare
 • avtal har tecknats mellan den utländska förläggaren och översättaren.

Till ansökan ska bifogas en kopia på kontrakt med översättaren, men kopior av förläggaravtalet behöver inte bifogas. FILI kan dock begära in avtalskopior för påseende och stickprov av avtal utförs regelbundet.

Obs! Nordiska förläggare: Finländsk skön- och facklitteratur till nordiska språk

Summa för stödansökan

En förläggare kan söka högst den summa som avtalats som översättningsarvode med översättaren. FILI:s översättningsstöd omfattar i regel 50–70 procent av det avtalade arvodet. Det högsta översättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 4 000 euro.

Tidigare beviljade översättningsstöd med tillhörande belopp finns listade på FILI:s webbplats.

Grunder för beviljande av stöd

Syftet med programmet för översättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finländsk litteratur utomlands.

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur betydande översättningsprojektet är: verkets litterära kvalitet samt förläggarens och översättarens yrkesskicklighet.

Förutsättningen för beviljande av översättningsstöd är att

 • översättaren översätter till sitt eget modersmål
 • översättaren har yrkeserfarenhet
 • översättningen görs från det språk som verket ursprungligen utgivits skrivits på
 • översättningens förläggare förfogar över yrkesmässiga distributions- och marknadsföringskanaler.

Undantag från dessa kriterier, till exempel översättning via ett tredje språk, görs bara om synnerliga skäl föreligger.

En utländsk förläggare kan även ansöka om översättningsstöd för en översättning som publiceras som e-bok, om projektet uppfyller ovannämnda kriterier för beviljande av stöd.

Som huvudregel kan en förläggare högst beviljas stöd till tre verk av samma författare.

Förlaget ska betala översättaren i enlighet med översättningsavtalet mellan förläggaren och översättaren. Syftet med FILI:s översättningsstöd är att ersätta förläggaren en del av översättningskostnaderna.

Genrer som kan få stöd

Översättningsstöd kan sökas för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, tryckt dramatik och tecknade serier. Stöd kan även sökas för samlingsverk och översättningar som publiceras i litterära tidskrifter.

Inom facklitteratur ges stöd till allmän facklitteratur samt essäer och memoarer.

Översättningsstöd ges inte till forskningslitteratur (vetenskapliga och akademiska publikationer, avhandlingar), referensverk (t.ex. ordböcker, handböcker), guideböcker eller läromedel.

Obligatoriska bilagor

 • Kopia på kontrakt med översättaren
 • en aktuell meritförteckning där översättarens översättningserfarenhet inom skön- eller facklitteratur, språkkunskaper och utbildning framgår.

Kopior av förläggaravtalet behöver inte bifogas till ansökan. FILI kan dock begära in avtalskopior för påseende, och stickprov av avtal utförs regelbundet.

Stödbeslut

FILI:s delegation beslutar om beviljande av översättningsstöd.

Positiva stödbeslut publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla sökande informeras om stödbeslutens publicering per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med statsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten, och besluten kan inte överklagas.

Utbetalning och uppföljning av översättningsstöd

 • Översättningsstödet utbetalas till det bankkonto som förläggaren angivit i ansökan efter att förläggaren har sänt in två exemplar av boken till FILI.
 • En förutsättning för utbetalningen är att förläggaren så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som i enlighet med statsunderstödslagens krav skickats från FILI.
 • Det utfärdade översättningsstödet gäller i 24 månader efter datumet för dess beviljande.
 • Den publicerade boken ska innehålla ett omnämnande av mottaget stöd samt FILI:s logotyp.

Förläggaren förbinder sig att följa villkoren i avtalet som statsunderstödslagen kräver, och använda översättningsstödet till dess avsedda ändamål. FILI har rätt att på anmodan från stödets mottagare få tillgång till erforderliga uppföljningsuppgifter och klargöranden rörande statsunderstödets användning. FILI gör regelbundna stickprov för att kontrollera att det arvode som uppges i ansökan verkligen utbetalats till översättaren.

Översättningsstödet får inte användas till betalning av exempelvis tryck- eller andra produktionskostnader. Om översättningsstödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

Om översättningsprojektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan ska förläggaren utan dröjsmål underrätta FILI ().