Svenskspråkig facklitteratur i Finland

Stöd kan sökas för tryckning av svenskspråkiga facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland.

Ansökningsperioder

Det finns två ansökningsperioder per år:

Första ansökningsomgången börjar 1.4 och slutar 1.5.
Ansökningarna ska vara FILI tillhanda senast 1.5.

Andra ansökningsomgången börjar 1.10 och slutar 1.11.
Ansökningarna ska vara FILI tillhanda senast 1.11.

Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblankett som läggs ut på FILI:s webbplats i början av varje ansökningsomgång. Efter sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång stängs blanketten och inga fler ansökningar tas emot.

Vid ansökan om både trycknings- och översättningsstöd ska två separata ansökningsblanketter fyllas i.

De beviljade stöden publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla ansökande får ett meddelande per e-post när stödbesluten är publicerade.

Verket för vilket stöd söks får inte tryckas eller utges innan beslutet är publicerat. Om stöd beviljas ska boken innehålla ett omnämnande av stödet från FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Till den sökande

Stöd kan sökas för tryckning av svenskspråkiga facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland.

Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland.

Det går också att söka stöd för böcker utgivna på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer fogas till ansökan.

Bristfälliga ansökningar tas inte i beaktande.

Översättningsstöd kan endast sökas om

 • avtal har tecknats mellan förlaget och ursprungsverkets rättighetsinnehavare
 • avtal har tecknats mellan förlaget och översättaren

Kopior av förläggaravtalet behöver inte bifogas till ansökan. FILI kan dock begära in avtalskopior för påseende.

Bristfälliga ansökningar tas inte i beaktande.

Stöd kan sökas för följande kostnader

Tryckning:

Tryckningskostnaderna för boken som stöd söks för ska bygga på offert från tryckeri. Förläggaren kan endast ansöka om stöd för faktiska tryckkostnader. Tryckningsstödet får inte användas exempelvis till bildbehandlingskostnader, layoutarvoden, royalties eller postningskostnader för böcker.

Översättning:

Stöd kan sökas högst för det belopp som avtalats som översättningsarvode med översättaren. FILI:s översättningsstöd omfattar i regel 50–70 procent av det avtalade arvodet. Det högsta översättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 4 000 euro.

Tidigare beviljade stöd med tillhörande belopp finns listade på FILI:s webbplats.

Grunder för beviljande av stöd

Tryckning:

Syftet med tryckningsstödet är att främja utgivningen av litteratur på svenska i Finland.

I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens yrkesskicklighet.

Översättning:

Syftet med programmet för översättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finskspråkig litteratur på svenska i Finland.

I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens och översättarens yrkesskicklighet.

Förutsättningen för beviljande av översättningsstöd är att

 • översättaren översätter till sitt eget modersmål
 • översättaren har tillräcklig erfarenhet av översättning

Utgivaren ska betala översättaren i enlighet med översättningsavtalet mellan utgivaren och översättaren. Syftet med översättningsstödet är att ersätta utgivaren en del av översättningskostnaderna.

Genrer som kan få stöd

Stöd ges till allmän facklitteratur samt essäer och memoarer.

Stöd kan även sökas för samlingsverk och översättningar från finska till svenska som publiceras i vetenskapliga tidskrifter utgivna i Finland.

Stöd ges inte till akademiska avhandlingar, referensverk (t.ex. ordböcker), handböcker eller läromedel. Stöd beviljas inte retroaktivt för redan utgivna översättningar eller för nyutgåvor.

Obligatoriska bilagor

Tryckning:

Tryckeriofferter behöver inte bifogas ansökan. FILI kan dock begära in kopior för påseende.

För sökande på eget förlag ska två oberoende lektörers utlåtande bifogas i ansökningsblanketten. Av lektörsutlåtandena ska det framgå att verket uppfyller kvalitetskriterierna och att verket är av relevans för den läsande allmänheten.

Översättning:

 • Kopia på kontrakt med översättaren
 • en aktuell meritförteckning där översättarens översättningserfarenhet, språkfärdighet och utbildning framgår.

Kopior av förläggaravtalet behöver inte bifogas till ansökan. FILI kan dock begära in avtalskopior för påseende.

Stödbeslut

Delegationen för den svenska litteraturens främjande beslutar om beviljande av stöd.

Stödbesluten publiceras på FILI:s webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla sökande informeras om stödbeslutens publicering per e-post. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med statsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten.

Utbetalning och uppföljning av stöd

 • Stödet utbetalas till det bankkonto som utgivaren angivit i ansökan efter att utgivaren har sänt in fyra exemplar av boken till FILI.
 • En förutsättning för utbetalningen är att utgivaren så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som i enlighet med statsunderstödslagens krav skickats från FILI.
 • Det utfärdade stödet gäller i 24 månader efter datumet för dess beviljande.
 • Utgivaren ska leverera fyra exemplar av det färdiga verket till FILI så snart boken är utgiven, dock senast 24 månader efter datumet för stödets beviljande. Om verket inte kommit FILI tillhanda inom den angivna tiden dras stödet tillbaka.
 • Den publicerade boken ska innehålla ett omnämnande av mottaget stöd från FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Utgivaren förbinder sig att använda stödet till dess avsedda ändamål. Om stödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

Om projektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan ska utgivaren utan dröjsmål underrätta FILI ().