Matka-apuraha kääntäjille

Suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea FILIstä matka-apurahaa työmatkaa varten. Matka-apuraha voidaan myöntää samalle kääntäjälle korkeintaan joka toinen vuosi.

Hakuajat

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneeseen matkaan.

Vuosittain on kolme hakuaikaa:

Kevään ensimmäinen hakukierros alkaa 1.1. ja päättyy 1.2.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.2.

Kevään toinen hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.5.

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Hakemusten on oltava FILIssä viimeistään 1.11.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alkaessa. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Tuen hakijat

Suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea FILIstä matka-apurahaa työmatkaa varten. Matka-apuraha voidaan myöntää samalle kääntäjälle korkeintaan joka toinen vuosi.

Myös Suomessa asuvat, suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä muille kielille kääntävät kääntäjät voivat hakea tukea ulkomaille suuntautuvaan työmatkaan.

Haettavan tuen määrä

Kääntäjä voi hakea matka-apurahaa matkakulujen ja kohtuullisten majoitus- ja ateriakulujen kattamiseen. Majoituskuluja voidaan korvata enintään 40 € / vrk korkeintaan 14:n vuorokauden ajalta. Ateriakorvausta 20 € / päivä voi hakea enintään 14:n päivän ajalle.

Matka-apurahan saajan tulee lähettää FILIin erillinen raportti matkasta mahdollisimman pian matkan jälkeen. Raporttiin ei tarvitse liittää kuitteja matkalipuista tai hotelliyöpymisestä, mutta FILI voi pyytää kuitit nähtäväksi. Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain (688/2001) 16 §:ssä säädetään valtionapuviranomaisen tarkastusoikeudesta, FILIllä on oikeus saada pyydettäessä apurahan saajalta valtionapurahan käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot.

Tuen myöntämisen perusteet

Matka-apurahaohjelman tarkoituksena on tukea käännöshankkeiden kannalta tärkeitä työmatkoja sekä matkoja, joiden tarkoituksena on edistää kääntäjän kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta sekä ylläpitää kääntäjän työn kannalta tarpeellisia kontakteja.

Hakemuksessa on esitettävä työsuunnitelma, realistinen laskelma matkakuluista ja perusteltava työmatkan tarpeellisuus. Matka-apurahaa myönnetään edellyttäen, että kääntäjällä on ammattikokemusta. Matka-apurahaa ei myönnetä kielikursseihin tai konferenssimatkoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen on liitettävä kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi kääntäjän käännöskokemus, kielitaito ja koulutus.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä matka-apurahoista.

Tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella.

Matka-apurahan maksaminen ja seuranta

  • Matka-apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kääntäjän pankkitilille noin kolmen kuukauden kuluttua apurahan myöntämispäivästä.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että matka-apurahan saaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua apurahan myöntämispäivästä.
  • Myönnetty matka-apuraha on voimassa 12 kuukautta sen myöntämispäivästä.
  • Matka-apurahan saajan tulee lähettää FILIin () erillinen raportti matkasta mahdollisimman pian matkan jälkeen, kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua matka-apurahan myöntämispäivästä.

Matka-apurahan saaja sitoutuu käyttämään matka-apurahan siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos matka-apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu apuraha takaisin.

Jos hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai matka-apurahan maksamisen jälkeen, on hakijan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().