Näytekäännöstuki

Suomalaiset ja ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuusagentit sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntäjät voivat hakea näytekäännöstukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten näytekäännöksiin.

Hakuajat

Näytekäännöstuen hakuaika on jatkuva.

Hakemukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa.

Tuen hakijat

Suomalaiset ja ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuusagentit sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntäjät voivat hakea näytekäännöstukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten näytekäännöksiin.

Kääntäjä voi hakea tukea vain, mikäli hänellä on alkuteoksen oikeudenomistajalta kirjallinen lupa näytekäännöksen tekemiseen. Lupaa ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää luvan nähtäväkseen.

Haettavan tuen määrä

Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää näytekäännöstukea enintään 500 euroa. Kaikkiaan näytekäännöstukea myönnetään vuosittain noin 20 000 euroa.

Tuen myöntämisen perusteet

Näytekäännöstukiohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista ulkomailla. Tavoitteena on löytää käännettävälle teokselle ulkomainen kustantaja.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota käännöshankkeen merkittävyyteen: käännettävän teoksen kirjalliseen laatuun ja kääntäjän ammattitaitoon.

Hakemuksessa tulee perustella näytekäännöksen tarpeellisuus ja esittää suunnitelma sen käytöstä.

Käännöstukea myönnetään edellyttäen, että

  • kääntäjällä on ammattikokemusta
  • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
  • käännös tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu.

Tuettavat kirjallisuuden lajit

Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat.

Tietokirjallisuuden osalta tuetaan yleistä tietokirjallisuutta sekä esseitä ja muistelmia.

Näytekäännöstuki ei koske tutkimuskirjallisuutta (tieteelliset ja akateemiset julkaisut, väitöskirjat), hakuteoksia (mm. sanakirjat, käsikirjat), oppaita eikä oppimateriaaleja.

Tarvittavat liitteet

Kääntäjän on liitettävä hakemukseensa ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi koulutus, kielitaito ja käännöskokemus.

Kääntäjällä tulee alkuteoksen oikeudenomistajan kirjallinen lupa näytekäännöksen tekemiseen. Lupaa ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tukipäätökset

Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätöksistä sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Näytekäännöstuen maksaminen ja seuranta

  • Näytekäännöstuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, kun näytekäännöstuen saaja on lähettänyt FILIin valmiin näytekäännöksen sähköisessä muodossa.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että näytekäännöstuen saaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.
  • Myönnetty näytekäännöstuki on voimassa 12 kuukautta sen myöntämispäivästä.
  • Näytekäännöstuen saajan tulee toimittaa FILIin valmis näytekäännös sähköisessä muodossa 12 kuukauden kuluessa tuen myöntämispäivästä.
  • Näytekäännöksessä tulee mainita FILIn myöntämä tuki.

Näytekäännöstuen saaja sitoutuu käyttämään näytekäännöstuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos näytekäännöstukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai tuen maksamisen jälkeen, on näytekäännöstuen saajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().