Näytekäännöstuki

Näytekäännöstukiohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista ulkomailla. Tavoitteena on löytää käännettävälle teokselle ulkomainen kustantaja.

Kuka voi hakea näytekäännöstukea?

Suomalaiset ja ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuusagentit sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntäjät voivat hakea näytekäännöstukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten näytekäännöksiin.

Kääntäjä voi hakea tukea vain, mikäli hänellä on käännösoikeuksien myyjältä tai alkuteoksen oikeudenomistajalta kirjallinen lupa näytekäännöksen tekemiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.

Milloin tukea voi hakea ja milloin tukipäätökset tehdään?

Hakuaika on jatkuva. Hakemuksia käsitellään vuonna 2019 neljä kertaa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Kustantajat ja agentit huomio: hakekaa tukea hyvissä ajoin etukäteen seuraavan kauden kirjoille. Tukea myönnetään niin kauan kuin siihen korvamerkittyä vuotuista rahoitusta on jäljellä.

Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätöksistä sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionavustuslain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Kuinka paljon tukea voi hakea?

Hakijana kustantaja tai kirjallisuusagentti: Tuen määrä perustuu kääntäjän palkkioon ja valmiin näytekäännöksen pituuteen (merkkimäärään). Jos valmis näytekäännös on olennaisesti lyhyempi kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, pidättää FILI oikeuden arvioida tuen määrä uudelleen. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää näytekäännöstukea enintään 500 euroa.

Näytekäännöstukea voi hakea vain kääntäjän palkkioon. Näytekäännöstukea ei myönnetä koko teoksen kääntämiseen, mikä on hyvä ottaa huomioon esim. lasten kuvakirjojen kohdalla. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mikäli kääntäjä on kääntänyt koko teoksen.

Kustantaja tai kirjallisuusagentti voi hakea tukea enintään kymmenelle näytekäännökselle vuodessa. FILIn rahoitus on aina vain osa kääntäjän palkkiota.

Hakijana kääntäjä: kääntäjän tulee hakemuksessaan ilmoittaa näytekäännöksen kohdekieli ja laajuus (merkkimäärä) sekä haettava summa, joka vastaa käännöksen laajuutta ja kyseisen maan tai kohdekielen realistista käännöspalkkiota. Jos valmis näytekäännös on olennaisesti lyhyempi kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, pidättää FILI oikeuden arvioida tuen määrä uudelleen. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää näytekäännöstukea enintään 500 euroa. Kääntäjä voi hakea tukea enintään kahdelle näytekäännökselle vuodessa.

Kaikkiaan näytekäännöstukea myönnetään vuosittain noin 20 000 euroa.

Mitkä ovat tuen myöntämisen perusteet?

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota käännöshankkeen merkittävyyteen: käännettävän teoksen kirjalliseen laatuun ja kääntäjän ammattitaitoon.

Käännöstukea myönnetään edellyttäen, että

  • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
  • kääntäjällä on käännöskokemusta sekä sen genren kääntämisestä, jota käännöstukihakemus koskee (kauno- tai tietokirjallisuus) että kyseisen lähdekielen kääntämisestä
  • käännös tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
  • tuen hakija on hakemuksessaan perustellut näytekäännöksen tarpeellisuuden ja esittänyt suunnitelman sen käytölle.

Uransa alussa olevat kääntäjät voivat liittää hakemukseensa esim. kokeneemman kääntäjän suosituksen.

Mitä kirjallisuuden lajeja tuki koskee?

Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat.

Tietokirjallisuuden osalta tuetaan yleistä tietokirjallisuutta sekä esseitä ja muistelmia. Tietokirjan osalta voidaan tukea näytekäännöksen lisäksi myös synopsiksen sekä sisällysluettelon kääntämistä.

Näytekäännöstuki ei koske tutkimuskirjallisuutta (tieteelliset ja akateemiset julkaisut, väitöskirjat), hakuteoksia (mm. sanakirjat, käsikirjat), oppaita (esim. keittokirjat, self help -kirjat, käsityökirjat, harrastekirjat) eikä oppimateriaaleja.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen on liitettävä kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta ilmenee kääntäjän kokemus kauno- tai tietokirjallisuuden kääntämisestä, kielitaito (miten kääntäjä on hankkinut suomen, ruotsin tai saamen kielen taitonsa) ja alaan liittyvä koulutus.

Milloin näytekäännöstuki maksetaan?

Näytekäännöstuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, kun näytekäännöstuen saaja on lähettänyt FILIin valmiin näytekäännöksen sähköisessä muodossa. Näytekäännöksessä tulee mainita FILIn myöntämä tuki

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että näytekäännöstuen saaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionavustuslain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.

Kuinka kauan tuki on voimassa?

Myönnetty näytekäännöstuki on voimassa 6 kuukautta eli valmis näytekäännös tulee lähettää FILIin viimeistään 6 kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä. Myöntämispäivä käy ilmi valtionavustussopimuksesta.

Tuen saaneita kääntäjiä pyydetään lähettämään FILIin raportti näytekäännöksen saamasta vastaanotosta, kustantajapalautteesta ja tuloksista mahdollisimman pian näytekäännöksen valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua näytekäännöksen myöntämispäivästä.

Mitä valtionavustussopimus edellyttää?

Näytekäännöstuen saaja sitoutuu käyttämään näytekäännöstuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos näytekäännöstukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu, viivästyy tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai käännöstukipäätöksen jälkeen, esimerkiksi jos kääntäjä vaihtuu, on näytekäännöstuen saajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin (). Jos näytekäännöstä ei ole toimitettu FILIIn 6 kuukauden kuluessa tuen myöntöpäivästä, tuki peruuntuu automaattisesti.