Ulkomainen tietokirjallisuus suomeksi

Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Huomioi, että hakemuksia tulee jokaisella hakukierroksella enemmän, kuin mitä avustuksia on mahdollista myöntää. Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikki hyvätkään hankkeet eivät välttämättä aina voi saada tukea.

HUOM: Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista: Islanninkielinen kirjallisuus, norjankielinen kirjallisuus, ruotsinkielinen kirjallisuus, tanskankielinen kirjallisuus, fäärinkielinen kirjallisuus, grönlanninkielinen kirjallisuus, saamenkielinen kirjallisuus (Sámi Girječálliid Searvi, SGS).


Tuen hakijalle


Kuka voi hakea suomennostukea?

 • Suomalaiset kustantajat


Kuinka paljon tukea voi hakea?

 • Enintään suomentajan kanssa sovitun käännöspalkkion verran.
 • Suomennostuki koskee suomentajan peruspalkkiota, ei rojalteja tai esimerkiksi ääni- tai sähkökirjojen mahdollisesta tuotosta jälkikäteen saatavaa osuutta.

Huomaa, että jos tuki myönnetään, on maksun edellytyksenä kustantajan ja suomentajan allekirjoittama todistus siitä, että suomentajalle on jo maksettu käännössopimuksen mukainen käännöspalkkio kokonaisuudessaan (= summa, joka on suomennostukihakemuksessa ilmoitettu suomentajan palkkioksi).

Kustantaja voi hakea suomennostukea myös muualta kuin FILIstä, mutta avustusten yhteenlaskettu summa ei saa ylittää suomentajan kanssa sovitun palkkion määrää. Muualta saadut tuet voivat vaikuttaa FILIn suomennostukipäätöksiin


Milloin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea, kun

 • suomalaisen kustantajan ja alkuteoksen oikeudenomistajan välinen sopimus on allekirjoitettu
 • suomalaisen kustantajan ja suomentajan välinen sopimus on allekirjoitettu.

Vuosittain on kaksi hakuaikaa:

Kevään hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.

Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.

Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo julkaistuille suomennoksille.


Mitä liitteitä tarvitaan?

 • kustantajan ja suomentajan välinen allekirjoitettu sopimus
 • suomentajan ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi suomentajan käännöskokemus tietokirjallisuuden alalta, kielitaito ja koulutus

Suomennettavaksi tarkoitettu alkukielinen teos pyydetään postittamaan FILIin  (FILI, PL 259, 00171 Helsinki, kuoreen maininta ”suomennostuki”).”

Kustantajasopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.


Arviointi ja päätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä käännöstuista. Suomennettavaa teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on suomennoskirjassa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.


Kuka päättää myönnettävistä tuista?

 • FILIn neuvottelukunta käsittelee kaikki hakemukset kokouksessaan noin kuuden viikon kuluttua hakukierroksen päättymisestä.
 • FILIn neuvottelukunta / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallitus päättävät myönnettävistä tuista.

Käännettävää teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on suomennoksessa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.

 

Arviointikriteerit

1. Hakijan toiminnan ammattimaisuus

 • Hakija harjoittaa vakiintunutta ja ammattimaista kustannustoimintaa.
 • Hakijalla on käytössään ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.
 • Suomentajalla on käännöskokemusta sekä sen genren suomentamisesta, jota käännöstukihakemus koskee (tietokirjallisuus) että kyseisen lähdekielen suomentamisesta.

2. Hankkeen laatu

 • Suomennettavan teoksen kirjallinen laatu
 • Suomennos tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
 • Suomentaja kääntää omalle äidinkielelleen.

3. Suomentajan palkkio

FILIn suomennostuen tarkoitus on korvata kustantajalle osa suomennoskuluista. Kustantajan tulee maksaa suomentajalle palkkio kustantajan ja suomentajan keskinäisen käännössopimuksen mukaisesti riippumatta FILIn tuesta.

 • FILIn suomennostuki kattaa enintään 70 prosenttia sovitusta palkkiosta. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää suomennostukea enintään 8 000 euroa.
 • FILIn suomennostuki on aina vain osa suomentajan palkkiota.
 • Kustantaja voi hakea suomennostukea myös muualta kuin FILIstä, mutta avustusten yhteenlaskettu summa ei saa ylittää suomentajan kanssa sovitun palkkion määrää.
 • Muualta saadut tuet voivat vaikuttaa FILIn tukipäätöksiin.
 • Hakemusta arvioidaan suhteessa saman hakukierroksen muihin hakemuksiin.

 

Milloin tukipäätökset julkaistaan?

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse.

Aiemmin myönnetyt suomennostuet myöntösummineen ovat nähtävissä FILIn kotisivuilla.

 

Kielteiset päätökset

Yksittäisiä apurahapäätöksiä ei perustella.

Hakemuksen tulee täyttää valtionavustusten ja FILIn apurahaohjesäännön mukaiset hakuehdot, jotta tukea voidaan myöntää. Hakija on vastuussa siitä, että hakemus sisältää kaikki hakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot.

Yleisimpiä kielteisten päätösten syitä ovat:

  • Hakija ei harjoita vakiintunutta ja ammattimaista kustannustoimintaa.
  • Hakija on saanut tukea useille suomennoksille, jotka eivät vielä ole ilmestyneet.
  • Suomennoksen julkaisemiseen on pitkä aika (kaksi vuotta tai enemmän). Hakija voi lähettää uuden suomennostukihakemuksen lähempänä suunniteltua julkaisuajankohtaa.
  • FILIn tukea on käytetty väärin, esimerkiksi maksamalla tuesta muita kuin suomennoskuluja.
  • Hakemuksessa ilmoitettu suomentajan palkkio ei vastaa sitä palkkiota, joka suomentajalle todellisuudessa maksetaan.
  • Suomentajalla ei ole tarpeeksi käännöskokemusta (ei julkaistuja suomennoksia kyseisestä kielestä tai genrestä).
  • Suomentaja ei käännä omalle äidinkielelleen, eikä hakemuksessa ole perusteltu ei-natiivin suomentajan käyttämistä suomennoshankkeessa.

Tuen saajalle


Milloin suomennostuki maksetaan?

Jos suomennostuki myönnetään, maksetaan se hakemuksessa ilmoitetulle kustantajan pankkitilille, kun hakija on toimittanut FILIin

 • FILIn lähettämän, valtionavustuslain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna
 • Yhden kappaleen suomennettua teosta, jossa on maininta FILIN myöntämästä suomennostuesta ja FILIn logo.
 • Kustantajan ja suomentajan allekirjoittaman todistuksen siitä, että suomentajalle on jo maksettu käännössopimuksen mukainen käännöspalkkio kokonaisuudessaan (= summa, joka on käännöstukihakemuksessa ilmoitettu suomentajan palkkioksi).

Tuen maksajana on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


Käyttö

 • Suomennostukea ei saa käyttää esimerkiksi painatus- tai muiden tuotantokulujen maksamiseen.
 • Kustantajan on maksettava suomennostuki täysimääräisenä suomentajalle
 • Myönnetty suomennostuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä. Myöntämispäivä lukee valtionavustussopimuksessa.
 • Jos suomennettua teosta ei ole toimitettu FILIin määräaikaan mennessä, tuki peruuntuu.

Kustantaja sitoutuu noudattamaan valtionavustuslain edellyttämän sopimuksen ehtoja ja käyttämään tuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

 

Tarkastusoikeus

FILIllä on oikeus saada avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot ja selvitykset. FILI tekee myös säännöllisiä pistotarkastuksia varmistaakseen, että suomentajalle on maksettu hakemuksessa mainittu palkkio kokonaisuudessaan.

 

Muutokset hankkeessa tai hankkeen peruuntuminen

Jos suomennoshanke peruuntuu, viivästyy* tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, esimerkiksi jos suomentaja vaihtuu, on kustantajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().

(* Myönnetty suomennostuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä. Myöntämispäivä lukee valtionavustussopimuksessa. Voimassaoloon ei ole mahdollista hakea pidennystä.)

 

Takaisinperintä

Jos suomennostukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

 

Päätösten julkisuus

Myönnetyt tuet myöntösummineen ovat nähtävissä FILIn kotisivuilla.