Tuet ulkomaisille kustantajille

Suomen-, ruotsin- ja saamenkielinen kauno- ja tietokirjallisuus muille kielille

Ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten käännöskuluihin.

Hakuajat

Vuosittain on kolme hakuaikaa:

Kevään ensimmäinen hakukierros alkaa 1.1. ja päättyy 1.2.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Kevään toinen hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla aina hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Käännettävää teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on käännöskirjassa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo julkaistuille käännöksille.

Tuen hakijat

Ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten käännöskuluihin.

Tukea voi hakea vain, jos

 • ulkomaisen kustantajan ja alkuteoksen oikeudenomistajan välinen sopimus on allekirjoitettu
 • ulkomaisen kustantajan ja kääntäjän välinen sopimus on allekirjoitettu.

Hakemukseen on liitettävä kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus. Kustantajasopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Huom! Pohjoismaiset kustantajat: Suomalainen kirjallisuus pohjoismaisille kielille

Haettavan tuen määrä

Kustantaja voi hakea tukea enintään kääntäjän kanssa sovitun käännöspalkkion verran. FILIn käännöstuki kattaa yleensä 50–70 prosenttia sovitusta palkkiosta. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää käännöstukea enintään 4 000 euroa.

Aiemmin myönnetyt käännöstuet myöntösummineen ovat nähtävissä FILIn kotisivuilla.

Tuen myöntämisen perusteet

Käännöstukiohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista ulkomailla.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota käännöshankkeen merkittävyyteen: käännettävän teoksen kirjalliseen laatuun sekä kustantajan ja kääntäjän ammattitaitoon.

Käännöstukea myönnetään edellyttäen, että

 • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
 • kääntäjällä on ammattikokemusta
 • käännös tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
 • käännöksen kustantajalla on käytössään ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.

Kriteereistä voidaan poiketa vain hyvin perustelluista syistä, esimerkkinä välikielen kautta käännettävät teokset.

Ulkomainen kustantaja voi hakea käännöstukea myös sähkökirjana julkaistavalle säännökselle, jos hanke täyttää edellä mainitut tuen myöntämisen kriteerit.

Kustantaja voi pääsääntöisesti saada tukea saman kirjailijan enintään kolmelle teokselle.

Kustantajan tulee maksaa kääntäjälle palkkio kustantajan ja kääntäjän keskinäisen käännössopimuksen mukaisesti. FILIn käännöstuen tarkoitus on korvata kustantajalle osa käännöskuluista.

Tuettavat kirjallisuuden lajit

Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat. Tukea voi hakea myös kokoomateoksille ja kirjallisuuslehdissä julkaistaville käännöksille.

Tietokirjallisuuden osalta tuetaan yleistä tietokirjallisuutta sekä esseitä ja muistelmia.

Käännöstuki ei koske tutkimuskirjallisuutta (tieteelliset ja akateemiset julkaisut, väitöskirjat), hakuteoksia (mm. sanakirjat, käsikirjat), oppaita eikä oppimateriaaleja.

Tarvittavat liitteet

 • Kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus.
 • Kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta käy ilmi kääntäjän käännöskokemus kauno- ja tietokirjallisuuden alalta, kielitaito ja koulutus.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä käännöstuista.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella eikä päätöksissä ole valitusoikeutta.

Käännöstuen maksaminen ja seuranta

 • Käännöstuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kustantajan pankkitilille, kun kustantaja on toimittanut FILIin kaksi kappaletta valmista käännettyä teosta.
 • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kustantaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä.
 • Myönnetty käännöstuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä.
 • HUOM! Kustantajan tulee toimittaa FILIin kaksi kappaletta valmista käännettyä teosta heti, kun kirja on julkaistu, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä. Jos käännettyä teosta ei ole toimitettu FILIin määräaikaan mennessä, tuki peruuntuu.
 • Julkaistavassa kirjassa on oltava maininta tuen saamisesta ja FILIn logo.

Kustantaja sitoutuu noudattamaan valtionapulain edellyttämän sopimuksen ehtoja ja käyttämään käännöstuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. FILIllä on oikeus saada pyydettäessä avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot ja selvitykset. FILI tekee säännöllisiä pistotarkastuksia varmistaakseen, että kääntäjälle on maksettu hakemuksessa mainittu palkkio kokonaisuudessaan.

Käännöstukea ei saa käyttää esimerkiksi painatus- tai muiden tuotantokulujen maksamiseen. Jos käännöstukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, on kustantajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().