Tuet ulkomaisille kustantajille

Suomalaiset lasten kuvakirjat muille kielille

Ulkomaiset kustantajat voivat hakea tukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen lasten kuvakirjojen tuottamiseen.

Hakuajat

Vuosittain on kolme hakuaikaa:

Kevään ensimmäinen hakukierros alkaa 1.1. ja päättyy 1.2.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Kevään toinen hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Käännettävää teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on käännöskirjassa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo julkaistuille käännöksille.

Tuen hakijat

Ulkomaiset kustantajat voivat hakea tukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen lasten kuvakirjojen tuotantokuluihin.

Tukea voi hakea vain, jos

  • ulkomaisen kustantajan ja alkuteoksen oikeudenomistajan välinen sopimus on allekirjoitettu
  • ulkomaisen kustantajan ja kääntäjän välinen sopimus on allekirjoitettu.

Sopimuskopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Mikäli haetaan sekä käännös- että tuotantotukea, täytetään kaksi erillistä hakulomaketta.

Haettavan tuen määrä

Kustantaja voi hakea tukea käännettävän kirjan tuotantokuluihin (prepress-kulut, varsinaiset painatuskulut). Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää tuotantotukea enintään 1000 euroa. Prepress- ja painatuskulut ilmoitetaan hakemuksessa eriteltyinä erillisessä liitteessä.

Aiemmin myönnetyt lasten kuvakirjojen tuotantotuet myöntösummineen ovat nähtävissä FILIn kotisivuilla.

Tuen myöntämisen perusteet

Tuotantotukiohjelman tarkoituksena on edistää Suomessa julkaistujen lasten kuvakirjojen kääntämistä ja julkaisemista ulkomailla.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota käännöshankkeen merkittävyyteen: käännettävän teoksen kirjalliseen laatuun sekä kustantajan ja kääntäjän ammattitaitoon.

Tuotantotukea myönnetään edellyttäen, että

  • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
  • kääntäjällä on ammattikokemusta
  • käännös tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
  • käännöksen kustantajalla on käytössään ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.

Kriteereistä voidaan poiketa vain hyvin perustelluista syistä, esimerkkinä välikielen kautta käännettävät teokset.

Kustantaja voi pääsääntöisesti saada tukea saman kirjailijan enintään kolmelle teokselle.

Tuotantotukea myönnetään vain käännettävien lasten kuvakirjojen ensipainoksille, ei jo julkaistujen käännöskirjojen uusintapainoksille.

Tarvittavat liitteet

Prepress- ja painatuskulut ilmoitetaan hakemuksessa eriteltyinä erillisessä liitteessä. Kustantajasopimuksen tai kääntäjäsopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä tuotantotuista.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella eikä päätöksissä ole valitusoikeutta.

Tuotantotuen maksaminen ja seuranta

  • Tuotantotuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kustantajan pankkitilille, kun kustantaja on toimittanut FILIin kaksi kappaletta valmista käännettyä teosta.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kustantaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.
  • Myönnetty tuotantotuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä.HUOM! Kustantajan tulee toimittaa FILIin kaksi kappaletta valmista käännettyä teosta heti, kun kirja on julkaistu, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä. Jos käännettyä teosta ei ole toimitettu FILIin määräaikaan mennessä, tuki peruuntuu.
  • Julkaistavassa kirjassa on oltava maininta tuen saamisesta ja FILIn logo.

Huom! Jos lasten kuvakirjalle on myönnetty sekä käännös- että tuotantotuki, on kustantajan toimitettava FILIin yhteensä kaksi kappaletta valmista käännettyä teosta.

Kustantaja sitoutuu noudattamaan valtionapulain edellyttämän sopimuksen ehtoja ja käyttämään tuotantotuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos tuotantotukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, on kustantajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().