Page 10

SKS_2016_e-julkaisu

Arkisto Arkistoihin tutustuneita ryhmiä oli yhteensä 49, joissa oli yhteensä 634 henkilöä. Lisäksi vierailijoita oli ulkomaisista yliopistoista, kirjastoista ja museoista. Vieraille esiteltiin arkistotoimintaa myös seminaarien ja muiden tapahtumien yhteydessä. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö Vuonna 2016 arkisto osallistui kansalliseen yhteistyöhön muiden arkistojen ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Kaikkein tiiveintä yhteistyö oli AHAA-hankkeessa siihen osallistuvien arkistojen kanssa. Arkisto-sektorin KDK-yhteistyöverkostossa osallistuttiin valtionapuarkistojen kansallisten hankintalinjausten laatimiseen ja vaikuttavuutta mittaavan indikaattoriston uusimiseen. Osana yhteistyöverkoston toimintaa arkisto toteutti syksyllä 2016 yhteistyössä Kansan Arkiston kanssa Arkistopedagogiikka ja uusi opetus-suunnitelma -seminaarin. KAM-juridiikkaverkoston kautta osallistuttiin koko kulttuuriorganisaatiosektorin yhteisiin juridisiin kysymyksiin, joissa vuonna 2016 painottui EU:n tietosuoja-asetus. Arkisto osallistui pohjoismaiseen arkistojen päivään järjestämällä yhdessä Päivälehden museon kanssa Totta, tarua vai tulkintaa -keskustelutilaisuuden sekä toimimalla Vuoden arkistoteko -palkinnon työryhmässä. Vuosina 2016–2017 arkistonjohtaja toimii Finna-konsortioryhmän puheenjohtajana. Arkistossa järjestettiin arkistopraktikum Helsingin yliopiston folkloristiikan opiskelijoille. Itä-Suomen yliopiston perinteentutkimuksen aineistokurssin opiskelijat perehtyivät arkistoaineistojen käyttöön arkisto-tehtävän muodossa. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden proseminaariopiskelijoille annettiin tiedonhaun opetusta (TVT-opinnot). Arkistossa oli vuoden aikana neljä korkeakouluharjoittelijaa, kukin 2–3 kk. Arkisto osallistui Elävä kulttuuriperintö Pohjois-Karjalassa -seminaariin Joensuussa ja sen pohjalta muodos-tettuun työryhmään Pohjois-Karjalan museon ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijat kokosivat alueen aineetonta kulttuuriperintöä käsittelevän aineiston, joka arkistoitiin Joensuun toimipisteeseen. Romanien kulttuuriperintö -hankkeen toiminta painottui romaniväestölle suunnattuun tiedotukseen. Tilaisuuksia ja tapaamisia on järjestetty hankkeen järjestäjätahojen ohella myös Opetushallituksen Romaniväestön koulutusryhmän ja Helsingin yliopiston romanikielen ja -kulttuurin oppiaineen kanssa. Kansainvälistä tiedotusta on jaettu European Academic Network on Romani Studies-, The Gypsy Lore Society- sekä Folklore Fellows -järjestöjen ja verkostojen kautta. Hanke on myös osallistunut Romer och resande i Nordiska kulturarvet -seminaariin (Uppsala 28.–29.9.) sekä tehnyt arkistovierailun Eesti Rahvaluule Arhiiviin (Tartto 16.9.–20.9.). Hankkeen aikana on arkistoon otettu inventoitavaksi 8 hm romanien yhdistys- ja henkilöarkistoja 7 eri aineistonluovuttajalta. Vuonna 2016 SKS oli mukana UNESCOn Maailman muisti -ohjelman kansallisessa komiteassa sekä UNESCOn Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen täytäntöönpanoa työstävässä asiantuntijaryhmässä. Ks. liite 9 Arkiston toimintatilastot 2016 s. 65 ja liite 10 Arkiston kartunta s. 67. 8 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above