Page 34

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat Oikaistu kulujäämä -vertailu € 2014 2015 2016 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -2 821 700 -2 401 700 -2 148 700 Varsinaisen toiminnan poistot 350 200 317 500 308 200 Investoinnit -121 000 -114 500 -972 800 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -807 000 -807 000 -367 000 Toiminnan oikaistu kulujäämä -3 399 500 -3 005 700 -3 180 300 Varainhankinnan jäsenmaksutuotto 59 600 56 900 53 300 Sijoitustoiminnan juokseva tuotto 2 941 400 2 787 600 2 810 500 Sponsorituki varsinaiselle toiminnalle 70 000 Juokseva tuotto ja sponsorituki yhteensä 3 071 000 2 844 500 2 863 800 Toiminnan oikaistun kulujäämän ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan juoksevan tuoton erotus 32 SKS 2016 • Vuosikertomus -328 500 -161 200 -316 500 Varsinaisen toiminnan rahoitus muodostui aikaisempien vuosien tapaan valtionavuista, liiketoiminnan nettomyynnistä, yksityisistä avustuksista, varainhankinnan jäsenmaksuista ja sijoitustoiminnan juokse-vasta tuotosta. Tuotoista liiketoiminnan nettomyynti ja muut tuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 458 900 €, varsinaisen toiminnan saamien avustusten määrä kasvoi 249 600 €. Varsinaisen toiminnan kulujen määrä oli 8 168 400 € (8 630 700 €) ja ne pienenivät edellisestä vuodesta 462 300 €. Kulueristä suurin oli henkilöstökulut 4 240 900 € (4 270 700 €, pieneneminen 29 800 €). Henkilöstöön liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät vuosikertomuksen sivuilta 29–30 ja liitteestä 2, s. 38. Toimitilakulut olivat 1 219 900 € (1 463 200 €), 243 300 € edellistä vuotta pienemmät. Toimitilakuluja pienensi Mannerheimintie 40 -kiinteistön osakkeiden myynti. Rakennus-, kone-, laite- ja aineettoman omaisuuden bruttoinvestointien määrä oli 972 800 € (114 500 €). Suurimmat investoinnit olivat vuoden 2015 puolella alkaneet investoinnit uuteen dokumentinhallinnan järjestelmään 60 700 € ja Hallituskatu 1:n julkisivuremonttiin 898 300 €. Poistojen kokonaismäärä oli 308 200 € (389 700 €). Poistoista kone-, kalusto- ja aineettomien oikeuksien poistojen määrä oli 26 000 € (36 400 €), rakennus- ja muiden pitkävaikutteisten menojen määrä oli 282 200 € (353 200 €). Raken-nusten peruskorjauslainojen lyhennysten määrä oli 366 700 € (807 000 €). Peruskorjauslainojen määrä vuoden 2016 lopussa oli 0 € (366 700 €). Varainhankintaan sisältyvän juoksevan erän, jäsenmaksujen, tuottojäämä pieneni edellisestä vuodesta 3 600 €, ja oli 53 300 € (56 900 €). Sijoitustoiminnan juokseva tuotto vuonna 2016 oli 2 810 500 € (2 787 600 €), ja se kasvoi edellisestä vuodesta 22 900 €. Sijoitustoiminnan myyntivoittojen ja -tappioiden nettomäärä koostui osake- ja kiinteistö-sijoitusten myyntivoitoista ja -tappioista ja oli 3 456 400 € (2 491 600 €). Suurin yksittäinen kertaluontoinen erä oli Mannerheimintie 40 -kiinteistön osakkeiden myynnistä saatu voitto. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja satunnaisten erien kokonaistuottojäämä oli 6 320 700 € (5 337 000 €). SKS:n sijoitustoiminnan suurimmat riskit ovat sijoitusvarallisuuden merkittävä osakepaino ja sen tuoton jääminen varsinaisen toiminnan menojäämää pienemmäksi.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above