Page 35

SKS_2016_e-julkaisu

Voimavarat SKS:n strategiassa on määritelty, että taloutta hoidetaan niin, ettei seuran toiminta vaarannu pitkällä aika-välillä ja että toiminnalle haetaan aktiivisesti ulkoista rahoitusta. Edellisellä sivulla olevan oikaistun kulu-jäämä -vertailun mukaisesti SKS käytti menojen kattamiseen 316 500 € enemmän varoja kuin sai varain-hankinnan SKS 2016 • Vuosikertomus 33 ja sijoitustoiminnan juoksevina tuottoina. SKS:n talouden suuri riski on varsinaisen toiminnan kulutaso ja valtionapujen määrän merkittävä osuus niiden kattamisessa. Mikäli SKS:n varsinaisen toiminnan kulutaso pysyy entisellään ja valtionavut ja hankerahoitus pienenevät, joutuu SKS tulevaisuudessa realisoimaan sijoitusvarallisuuttaan varsinaisen toiminnan menovajeen kattamiseksi. Tällöin sijoitusvarallisuuden pääomaa joudutaan purkamaan eikä se kasva kestävän varainkäytön mukaisesti inflaation verran. Tulevien vuosien haaste onkin saada varsinaisen toiminnan kulujäämä oikeaan suhteeseen sijoitustoiminnan juokseviin tuottoihin. SKS:n taseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 94 350 200 € (86 413 400 €). T A S E € 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Muutos 2016–2015 € % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 681 600 673 700 549 200 -124 500 -18 % Aineelliset hyödykkeet 5 067 600 4 594 100 5 273 200 679 100 15 % Sijoitukset 68 739 900 75 793 900 77 147 200 1 353 300 2 % Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 282 200 223 500 208 400 -15 100 -7 % Myyntisaamiset 151 300 166 100 280 800 114 700 69 % Muut saamiset 277 400 228 500 234 700 6 200 3 % Siirtosaamiset 90 500 100 900 97 400 -3 500 -3 % Saamiset 519 200 495 500 612 900 117 400 24 % Rahoitusomaisuus 3 231 400 4 632 700 10 559 300 5 926 600 128 % Vastaavaa yhteensä 78 521 900 86 413 400 94 350 200 7 936 800 9 % Vastattavaa Oma pääoma Toimintapääoma 25 061 100 25 018 600 25 014 400 -4 200 0 % Käyvän arvon rahasto 18 245 900 24 054 300 28 140 100 4 085 800 17 % Vapaat rahastot 1 455 400 1 497 900 1 502 100 4 200 0 % Edellisten kausien yli-/alijäämä 29 507 500 29 835 500 32 770 800 2 935 300 10 % Tilikauden yli-/alijäämä 328 000 2 935 300 4 171 900 1 236 600 42 % Oma pääoma 74 597 900 83 341 600 91 599 300 8 257 700 10 % Pakolliset varaukset 992 400 948 500 893 500 -55 000 -6 % Vieras pääoma Pitkäaikainen 366 700 0 0 0 Lyhytaikainen Ostovelat 111 900 300 100 199 500 -100 600 -34 % Muut velat 1 572 700 989 400 744 800 -244 600 -25 % Siirtovelat 880 300 833 800 913 100 79 300 10 % Lyhytaikainen 2 564 900 2 123 300 1 857 400 -265 900 -13 % Vieras pääoma 2 931 600 2 123 300 1 857 400 -265 900 -13 % Vastattavaa yhteensä 78 521 900 86 413 400 94 350 200 7 936 800 9 %


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above