Glädje och lärdom i livet

Linnalan opisto / Marja-Leena Hasselqvist
Linnalan opisto / Marja-Leena Hasselqvist
Medborgar- och arbetarinstituten samlar in personliga minnen 15.3–15.10.2019

Det är många finländare som under sina liv har deltagit i kurser vid medborgar- eller arbetarinstitut. Kurserna tjänar både som stimulans för fritiden och som stöd för arbetslivet. För en del blir medborgarinstitutet rentav en hobby för hela livet.

Medborgarinstituten erbjuder bland annat kurser i konstämnen, hantverk och musik, språk- och litteratur, huslig ekonomi, motion och informationsteknik samt samhälleliga ämnen. Medborgarinstituten har kunnat verka under namnet medborgarinstitut arbetarinstitut, institut eller vuxeninstitut.

Vi samlar nu in minnen gällande studier vid medborgar- eller arbetarinstitut. Vi är intresserade av erfarenheter som berör alla skeden i livet ur de studerandes och lärarnas perspektiv.

Ange i ditt svar ditt födelseår och på vilka orter eller kommuner samt under vilka år du studerade eller undervisade vid medborgarinstitutet.

Fundera t.ex. på följande teman i din skrivelse:

Uppgifter och färdigheter

 • Vilka ämnesområden har du studerat? Varför?
 • Vilken betydelse har det du lärde dig haft i ditt liv?
 • Hur har studierna påverkat ditt välbefinnande?
 • Vilket slag av ny kompetens har studierna fört med sig? I vilka samband har du dragit nytta av det du lärt dig?
 • Vad skulle du vilja studera som hittills inte har ingått i kursutbudet?

Institutet som plats

 • Hur råkade det sig att du hittade till medborgar- eller arbetarinstitutet?
 • Hur var det i praktiken att studera? Hur såg det ut på institutet?
 • Berätta om ett oförglömligt eller särskilt sammanträffande i samband med en kurs.
 • Hurdana lärare har du mött under kurserna?

Samhörighet och människor

 • Har du fortsatt att ha kontakt med människor som du har mött  även mellan kursgångerna eller efter avslutad kurs? Berätta om vänskapsrelationer som uppstått vid medborgarinstitutet.
 • Har du deltagit i kamratföreningens verksamhet (sommarhem, utfärder, samkväm osv.)? Berätta om dessa.
 • Vilken betydelse har medborgarinstitutet haft för livet på din hemort?

Om du har studerat i flera år eller decennier

 • Vad har förändrats under åren som gått?
 • Vad är det som gör att du fortsätter att anmäla dig till kurser?

Insamlingen ordnas av Medborgarinstitutens förbund MiF och Finska Litteratursällskapet. Vi informerar om resultaten under våren 2020. Bland alla som besvarar förfrågan lottar vi ut en avgiftsfri medverkan i en fritt valbar kurs vid ett medborgarinstitut (max. 100 euro) och Kansalaisopistot.fi:s produktvinster.

Mer information:
Finska Litteratursällskapets arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Informatör Lauramaija Hurme, MiF, tfn 040 573 1620, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Anvisningar för dig som besvarar förfrågan

Skriv på ditt eget språk och med din egen stil. Textlängden är inte begränsad. Vi tar också emot fotografier.

Läs mer om Finska Litteratursällskapets anvisningar gällande insamlingen.

Skicka in din skrivelse före 15.10.2019

 • på webblanketten till adressen www.finlit.fi/sv/kansalaisopistot
 • per post till Finska Litteratursällskapet, arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors, märk kuvertet med ”Kansalaisopistot” eller
 • som bilaga till ett e-postmeddelande på adressen keruu@finlit.fi, ange ”Kansalaisopistot” i ämnesfältet.

Om du skickar ditt svar per post eller som bifogad fil ska du skriva ditt namn eller din pseudonym, kontaktuppgifterna, födelsetiden, yrket och slutligen ge ditt samtycke till att materialet som du skickar arkiveras i Finska Litteratursällskapets arkiv under ditt namn eller din pseudonym.

Om ditt inlägg överstiger 5000 tecken klistra in texten som en fil.
Bakgrundsinformationen är viktig när materialen används i forskarsyfte. Bakgrundsuppgifterna som du lämnar på den här blanketten läggs till i ditt svar. Vi frågar efter namn och kontaktuppgifter till dem som har skickat in sina svar för belöning och eventuella förfrågningar gällande tillstånd. Det är tillåtet att publicera texter och använda texter i framträdanden endast med tillstånd av upphovsmannen. Du kan också ge lov till att dina kontaktuppgifter arkiveras permanent.

BAKGRUNDSINFORMATION
Finska Litteratursällskapet behandlar personuppgifterna i anslutning till det insamlade materialet i allmännyttiga syften i den omfattning som lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter tillåter. För klarhetens skull konstateras att det insamlade materialet och personuppgifterna i anslutning till uppgifterna i förteckningen kan ställas till förfogande i den omfattning som lagstiftningen om personuppgifter tillåter.

Som registerförare upprätthåller Finska Litteratursällskapet ett register över kontaktuppgifterna till personer som skickat in svar för senare kontakter och i forskningssyften, t.ex. i anslutning till övervakningen av upphovsmannarättigheter eller begränsningar i fråga om användningen och följer sina egna rutiner gällande behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta.
NAMN OCH KONTAKTINFORMATION

Mer information om behandlingen av personuppgifter: https://www.finlit.fi/sv/sks/dataskydd