Minnen av moderskapsförpackningen

Äitiyspakkaus. Kuva: SKS
Insamling av minnesinformation 1.9.2020–31.1.2021

Moderskapsförpackningen har varit en del av finländska familjers vardag sedan år 1938 och är viktig för det finländska välfärdssamhället. Vi samlar minnen och erfarenheter av moderskapsförpackningen från föräldrar under olika decennier, mor- och farföräldrar, faddrar, föräldrarnas livspartner eller vem som helst som har minnen eller erfarenheter av moderskapsförpackningen.

Du kan formulera dina svar fritt på ditt eget modersmål. När du skriver kan du ta hjälp av dessa frågor:

 • Vilka positiva eller negativa erfarenheter har du av moderskapsförpackningen? Om din erfarenhet gäller ditt barns moderskapsförpackning, berätta när ditt barn föddes, hur gammal du var och om er familjesituation? Varför ville du ha förpackningen och inte pengar i stället? Om du inte fick en förpackning eller pengar, hur kändes det?
 • På vilket sätt pratade man om moderskapsförpackningen till exempel i din närmaste krets, i grannskapet, på rådgivningen, i medier?
 • Hur och var fick du moderskapsförpackningen? Hur var det att få förpackningen första gången? Hur såg förpackningen ut, hur doftade och kändes den i händerna?  
 • Berätta om moderskapsförpackningens innehåll. Hur hjälpte förpackningen dig i vardagen som förälder?
 • Vad var det viktigaste eller oförglömligaste sak i moderskapsförpackningen och varför? Berätta ett minne om en sak i förpackningen.
 • Har ditt barn, ditt barnbarn eller din väns barn sovit i moderskapsförpackningens låda? Hade din närkrets eller rådgivningen synpunkter på att barnet sover i moderskapsförpackningen?
 • Om du har flera barn, valde du att ta en moderskapsförpackning till alla? Varför eller varför inte? Har du olika erfarenheter för varje barn, och om ja, på vilket sätt?
 • Vad gjorde du med moderskapsförpackningens låda, tillbehör och kläder då barnet växte? Hur tänker och känner du nu då du ser föremålen i förpackningen?
 • Har ni historier om moderskapsförpackningen som berättas om och om igen i din familj, släkt eller vänkrets?
 • ”Moderskapsförpackningen är en symbol för den finländska välfärdsstaten” – vad säger du om det påståendet? Vilken betydelse tycker du att moderskapsförpackningen har haft i Finlands närhistoria?

Minnesinsamlingen organiseras av SKS och universitetslektor Tanja Vahtikaris (Tammerfors universitet) forskningsprojekt Moderskapsförpackningen och känslorna: sociomateriell upplevelse av välfärdsstaten från 1930-talet till 2000-talet. Texterna arkiveras i SKS arkiv och i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD)

Vi informerar om hur insamlingen gått våren 2021. Vi utlottar bokpriser bland alla respondenter.

Mer information:
SKS arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Svarsanvisningar

Skriv på ditt eget språk och med din egen stil. Textens längd är inte begränsad. Vi tar emot även fotografier, ljudinspelningar, videor, tidigare nedskrivna minnen och intervjuer. Sänd bara material som du har rätt och/eller tillstånd att sända. Vi begär ditt samtycke för att arkivera materialet i SKS arkiv samt för att använda materialet i enlighet med arkivets regler. Vi begär även samtycke till att överlåta materialet till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv för behandling och vidare för forskning, undervisning och studier.

Läs SKS regler för överlåtelse till arkivet och reglerna för användning.

Sänd din text före 31.1.2021.

 • på blanketten nedan eller
 • per post till Finska Litteratursällskapet, arkiv, PB 259, 00171 Helsingfors
  • märk kuvertet ”Moderskapsförpackning”
  • Bifoga tillstånd att arkivera det material som du sänt i SKS arkiv på ditt namn eller under en pseudonym samt dina kontakt- och bakgrundsuppgifter – du kan använda den bifogade blanketten.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
BAKGRUNDSUPPGIFTER
Dina bakgrundsuppgifter är viktiga när materialet används. De bakgrundsuppgifter som du ger på denna blankett kopplas till dina svar.
HUR SVAREN ARKIVERAS OCH ANVÄNDS
SKS:s syfte är att bevara materialet och göra det tillgängligt för allmänheten i enlighet med sitt uppdrag. SKS har i uppgift att främja, forska i och sprida information om finsk kultur. SKS behandlar personuppgifter som gäller insamlat material i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018) för arkivsyften av allmänt intresse. Det insamlade materialet, klassificeringsuppgifterna och personuppgifterna som gäller dessa förvaras varaktigt i arkiveringssyfte och kan ställas för fri användning i den omfattning som lagstiftningen tillåter och i enlighet med SKS gällande regler för användning. När personuppgifter behandlas i arkivsyfte av allmänt intresse tillämpas i regel inte den registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mera om behandling av personuppgifter på vår webbplats.
Mera information om användning av material.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter och material, kontakta SKS arkivets kundservice.

TILLSTÅND ATT ARKIVERA OCH ANVÄNDA MATERIAL
KONTAKTUPPGIFTER
Det är frivilligt att uppge kontaktuppgifter. Vi begär kontaktuppgifter för att utlotta bokpriser bland respondenterna. Dessutom handlägger vi respondenternas kontaktuppgifter för senare bruk, till exempel eventuell forskning samt tillståndsbegäran som gäller upphovsrättigheter, eftersom det är tillåtet att publicera eller använda materialet enbart med upphovsmannens tillstånd. Om materialet som du sänder arkiveras under pseudonym, raderar vi dina kontaktuppgifter efter att priserna utlottats. Efter detta kan materialet citeras, men inte publiceras helt och hållet.