Platser för lek

Kuva: Teuvo Kanerva, Museovirasto.
Teuvo Kanerva, Museovirasto.
Insamling av minnen från lekparker 1.9.2021–31.1.2022

Vad har du för minnen från lekparker eller lekplatser? Tillbringade du tid i lekparker när du var barn, eller besöker du lekparker med dina barn? Har du arbetat som parktant, lekledare eller utformat lekplatsmiljöer i ditt arbete? Vi samlar nu in berättelser från både gamla och nya lekdeltagare, tidigare lekplatspersonal och lekmiljöplanerare. Berätta om dina minnen!

Med den här insamlingen vill vi fira lekparksverksamheten som inom kort fyller 110 år och belysa lekparksmiljöernas historia, nutid och betydelse för barn och vuxna.

Du kan använda följande frågor som ett stöd för din berättelse:

Som barn i lekparken

 • Hur var dina favoritlekparker? Var låg de, vad gjorde och lekte man där? Vad fanns det för lekutrustning i parkerna? Vad var tillåtet och vad var förbjudet?
 • Hur gammal var du när du besökte lekparker? Vem brukade du gå dit med? Hur tog ni er dit?
 • Beskriv sinnevärlden i lekparken. Hur såg den ut, kändes den, doftade den och lät den?
 • Berätta om de vuxna i lekparkerna och om organiserade lekaktiviteter.

Som vuxen i lekparken

 • Vilken betydelse har lekparker haft i familjens vardag?
 • Hur ofta besöker ni lekparker? Hur är en bra lekpark? Hur kan lekparkerna utvecklas?
 • Vad erbjuder lekparkerna för de vuxna?

Lekparken som arbetsplats

 • Berätta om ditt arbete i lekparken. Hur ser dagarna ut? Berätta om barnen i lekparkerna. Vilka värden har styrt ditt arbete? Vilken roll har föräldrarna spelat?
 • Berätta om ditt arbete som planerare av barnmiljöer. Vilka bestämmelser och regler har styrt ditt arbete? Har du fått vara kreativ? Hur ser en bra lekmiljö ut?
 • Hur ser lekparkernas framtid ut?

Vänligen ange ort och årtionde för dina minnen. Du kan även skicka foton och ritningar till oss.

Insamlingen anordnas av Finska Litteratursällskapet (SKS) och forskardoktorn Essi Jouhki på Jyväskylä universitet och doktoranden Veera Moll på Aalto-universitetet. Svaren arkiveras i Finska Litteratursällskapets arkiv samt i Dataarkivet. Vi informerar om resultaten under våren 2022 och lottar ut bokpriser bland deltagarna.

Mer information:
SKS arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Essi Jouhki, essi.k.jouhki@jyu.fi
Veera Moll, veera.moll@aalto.fi

Svarsanvisningar

Skriv på ditt eget språk och med din egen stil. Textens längd är inte begränsad. Vi tar emot även fotografier, ljudinspelningar, videor, tidigare nedskrivna minnen och intervjuer. Sänd bara material som du har rätt och/eller tillstånd att sända. Vi begär ditt samtycke för att arkivera materialet i SKS arkiv samt för att använda materialet i enlighet med arkivets regler. Vi begär även samtycke till att överlåta materialet till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv för behandling och vidare för forskning, undervisning och studier.

Läs SKS regler för överlåtelse till arkivet och reglerna för användning.

Sänd din text före 31.1.2022.

 • på blanketten nedan eller
 • per post till Finska Litteratursällskapet, arkiv, PB 259, 00171 Helsingfors
  • märk kuvertet ”Platser för lek”
  • Bifoga tillstånd att arkivera det material som du sänt i SKS arkiv på ditt namn eller under en pseudonym samt dina kontakt- och bakgrundsuppgifter – du kan använda den bifogade blanketten.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
BAKGRUNDSUPPGIFTER
Dina bakgrundsuppgifter är viktiga när materialet används. De bakgrundsuppgifter som du ger på denna blankett kopplas till dina svar.
HUR SVAREN ARKIVERAS OCH ANVÄNDS
SKS:s syfte är att bevara materialet och göra det tillgängligt för allmänheten i enlighet med sitt uppdrag. SKS har i uppgift att främja, forska i och sprida information om finsk kultur. SKS behandlar personuppgifter som gäller insamlat material i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018) för arkivsyften av allmänt intresse. Det insamlade materialet, klassificeringsuppgifterna och personuppgifterna som gäller dessa förvaras varaktigt i arkiveringssyfte och kan ställas för fri användning i den omfattning som lagstiftningen tillåter och i enlighet med SKS gällande regler för användning. När personuppgifter behandlas i arkivsyfte av allmänt intresse tillämpas i regel inte den registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mera om behandling av personuppgifter på vår webbplats.
Mera information om användning av material.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter och material, kontakta SKS arkivets kundservice.

TILLSTÅND ATT ARKIVERA OCH ANVÄNDA MATERIAL
KONTAKTUPPGIFTER
Det är frivilligt att uppge kontaktuppgifter. Vi begär kontaktuppgifter för att utlotta bokpriser bland respondenterna. Dessutom handlägger vi respondenternas kontaktuppgifter för senare bruk, till exempel eventuell forskning samt tillståndsbegäran som gäller upphovsrättigheter, eftersom det är tillåtet att publicera eller använda materialet enbart med upphovsmannens tillstånd. Om materialet som du sänder arkiveras under pseudonym, raderar vi dina kontaktuppgifter efter att priserna utlottats. Efter detta kan materialet citeras, men inte publiceras helt och hållet.