Användning av arkivmaterialen

Arkiston tutkijasali Mariankatu 19:sta. Kuva: Milla Eräsaari. SKS KIA.
SKS KIA. Foto: Milla Eräsaari
Du får använda materialet i arkivens forskarsalar. Personalen hjälper dig med informationssökning och ger handledning i hur materialet används och i frågor som gäller publicering.

Du kan använda materialen i forskarsalarna (Regeringsgatan 1, Mariegatan 19 E och SKS:s arkivets kontor i Joensuu)

 • Det lönar sig att kontakta arkivets kundtjänst i förväg; då har du materialet till ditt förfogande redan vid ditt första besök.
 • Kataloger och vissa material kan du också använda på webben; se närmare under rubriken Informationskällor på webben.
 • Kartoteken och katalogerna står till ditt förfogande i forskarsalarna.
 • Du kan beställa mikrofilmer av litterärt material som fjärrlån till arkiv, bibliotek och museer i Finland.
 • Vi hjälper dig i frågor som gäller beställning och användning av materialet.

Bestämmelser och begränsningar

Då du undertecknar beställningsformuläret förbinder du dig att följa reglerna och anvisningarna för användning av SKS:s arkiv och försäkrar samtidigt att du inte använder materialet för att skada eller förolämpa de personer som lämnat uppgifterna eller deras anhöriga. Du måste också följa de specifika begränsningar som donatorerna ställt för användningen av vissa material. I användningen av materialet ska dessutom 27 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och bestämmelserna om skydd för privatlivet i 10 § i grundlagen (731/1999) följas, liksom även gällande författningar om upphovsrätt. Lagarna, förordningarna, föreskrifterna och anvisningarna om material finns till påseende i arkivens forskarsalar.

Forskning och publicering

Materialet får citeras och refereras i undersökningar då det sker enligt arkivens regler och anvisningar.

 • Ange Finska Litteratursällskapet i källhänvisningen. I övrigt, tillämpa normal vetenskaplig referenspraxis. Arkivens kundtjänst ger noggrannare anvisningar om hänvisning till materialet.
 • Publicering av arkivmaterial kräver alltid tillstånd. Kom överens med arkivet om hur du ska gå tillväga.
 • Om du använt arkivmaterial i en publikation, sänd ett exemplar av publikationen till arkivet.

Fjärrtjänst

Du kan beställa mikrofilmer från litteraturarkivet som fjärrlån till arkiv, bibliotek och museer.

 • På mikrofilm finns huvudsakligen korrespondens och handskrifter.
 • Materialet i mikrofilmerna får kopieras endast enligt överenskommelse.
 • För fjärrlån tar vi en avgift enligt vår prislista.
 • Om du vill ha ett fjärrlån, kontakta arkivets kundtjänst.