Textmaterial

SKS KRA
Handskriftssamlingarna innehåller totalt cirka 600 hyllmeter folklore och muntliga traditioner. I samlingarna finns över fyra miljoner sagor, berättelser, ordstäv, sånger, föreställningar eller andra traditionstexter.

Samlingarna om traditioner och modern kultur har till största delen överlåtits till SKS och arkivet av enskilda insamlare. En betydande del av materialet utökas genom tävlingsinsamlingar och separata enkäter.

Det finns en huvudförteckning över handskrifterna enligt insamlare (överlåtare) samt täckande register enligt ort. I arkivet finns dessutom rikligt med kartotek och register enligt traditionsgenre och tema.

En betydande del av den äldsta samlingen, dvs. den s.k. stjärnsamlingen, består av anteckningar som Elias Lönnrot (1802–1884) gjorde på sina diktinsamlingsresor och använde när han sammanställde Kalevala och Kanteletar. Samlingarna innehöll till en början huvudsakligen dikter på kalevalameter, men innehållet i materialet har med tiden utökats. Exempel på stora prestationer av enskilda insamlare är den traditionssamling från Karelen, Österbotten, Lappland och Finnmarken som Samuli Paulaharju (1875–1944) nedtecknade tillsammans med sin hustru Jenny eller Johan K. Harjus (1910–1976) samling, som är från 1960–1970-talet och skildrar utslagna personers liv och traditioner.

Allmänna insamlingar och tävlingsinsamlingar där temat var traditioner och målgruppen hela nationen blev vanligare från och med 1930-talet. Svarspersonerna i den tävlingsinsamling som ordnades under Kalevalas jubileumsår 1935 blev underlag för ett nätverk av svarspersoner vid arkivet. Nätverket är fortfarande verksamt. På 1960-talet inleddes stora tematiska insamlingar, där temana har varit samhällsfenomen som händelserna 1918, arbetslösheten på 1990-talet, traditionerna inom olika yrkes- och åldersgrupper, släkt- och ortstraditioner och levnadsteckningar.

Arkivmaterialet har även utökats genom enkäter. Det etnologiska sällskapet Muurahaiset genomförde en enkät åren 1886–1900. Arkivets egna enkäter om folklore och traditionsfenomen inleddes 1936 och förmedlades av tidningen Kansantieto. Numera genomförs merparten av enkäterna och insamlingarna tillsammans med samarbetspartner.

Informationssökning

Du kan använda en del av materialet om traditioner och muntliga traditioner på nätet, till exempel Suomen Kansan Vanhat Runot.

I arkivsalen finns dessutom många register och kartotek där du kan söka information, och på arkivets kunddatorer kan du göra sökningar i till exempel arkivinformationssystemet, insamlar- och innehavardatabasen eller Elias Lönnrots digitaliserade arkiv Lönnrotiana.

Vi utför en del sökningar som en tjänst.

De viktigaste sökbara uppgifterna och informationskällorna

Personens eller sammanslutningens namn Ort
 • Insamlarlistorna (s.k. adb-listor) fram till 1980
 • Insamlarkartoteket (huvudkartotek) fram till 1987
 • Arkivinformationssystemet 1992–
 • De olika materialspecifika personregistren
 • Innehavarlistorna (s.k. adb-listor) fram till 1980
 • Det topografiska kartoteket över berättelsetraditionen
 • Ortsregistret över etnologiska skildringar
 • Arkivinformationssystemet 1992–
 • Traditionsområden
Traditionsgenre Insamlingens/materialhelhetens
namn eller tema
 • Kartoteket över traditionsgenrer
 • Arkivinformationssystemet 1992–
 • Insamlingsmaterial med fokus på traditionsgenrer
 • Webbplatser
 • Boken Arkiston avain
 • Ämneslistorna för Kansantieto-enkäterna
 • Arkivinformationssystemet 1992–
Faktainnehåll Tidpunkt
 • Referenskartoteket för etnologiska skildringar
  (E-kartotek)
 • Insamlings- eller materialspecifika temaregister
 • Underklassificering av kartoteken över traditionsgenre
 • Samlingsreferat
 • Arkivinformationssystemet 1992–
 • Upptecknings- eller arkiveringstidpunkt:
  arkivsignum, årsberättelser
 • Händelsetid:
  teman, sakord