Textmaterial

Yxi Lyhykäinen käsitys Sisälliseen Woima-Christillisyyteen, yhteen kootut Johan Georg Gichtelin Theosophiallisista Lähetys-kirioituxista. 1780-luku. Sidoksessa Mikki Sauson omistusmerkintä. Pohjanmaan mystikoiden kokoelma. SKS KIA.
Österbottens mystiker, 1780-talet.
Det litterära och kulturhistoriska textmaterialet består av många slags manuskriptmaterial, brev, dokument och pressklippsmaterial. Materialet omfattar cirka 1 400 hyllmeter, till största delen pappersmaterial.

Manuskriptmaterial

Manuskriptmaterial finns i huvudsak i författares och andra privatpersoners arkiv, men även i olika sammanslutningars arkiv, samlingar och insamlingsmaterial.

Manuskript till verk

Manuskript till publicerade och opublicerade verk, olika versioner av dem, skisser och utkast på olika nivåer samt korrektur och tryckta verk med anteckningar. Verkens och texternas uppkomstprocess kan innefatta anteckningar, forskningsmaterial, brev och annat material som har använts som källor, och de kommenterar texten eller har haft annan betydelse vid bearbetningen av manuskriptet.

Manuskripten delas in i olika genrer, till exempel romaner och andra prosatexter, dikter, skådespel, hörspel, biografier, memoarer och undersökningar.

Dagböcker

Dagböcker och kalendrar och minnesanteckningar som innehåller dagboksartade anteckningar.

Artiklar

Artiklar, essäer, kåserier, kolumner, litteraturrecensioner och andra korta texter som skrivits till böcker, tidningar eller andra publikationer.

Texter som framförts muntligt

Tal, föredrag, inledningsanföranden, föreläsningar, predikningar och andra muntliga framföranden som har bevarats i skriftlig form och framförts eller inte framförts vid olika tillställningar.

Forskningsmaterial och anteckningar

Anteckningar och forskningsmaterial som innehåller betydelsefull information och som inte egentligen anknyter till det kompletterande materialet till ett manuskript.

Intervjuer

Tidningsintervjuer och andra intervjuer som bevarats i skrift.

Insamlingssvar

Skriftliga svar på insamlingar som har riktats till allmänheten och gällt muntliga traditioner i anknytning till författare och litterära fenomen. 

Brevmaterial

Till korrespondens hör brev och andra meddelanden av betydelse som en person, släkt eller sammanslutning har fått och som är i deras besittning eller som de själva och andra personer har skrivit. Till korrespondens räknas även meddelanden med ”mindre” innehåll, hälsningar, gratulationer, adresser, inbjudningar och tack. De separeras från de egentliga breven och placeras i egna grupper.

Dokumentmaterial

Biografica

Centrala dokument som hänför sig till och skildrar en persons liv. Exempel på sådana är meritförteckningar, studie- och arbetsintyg, hedersbetygelser, förlagsavtal och olika ekonomiska dokument.

Verksamhetsdokument

Personligt material som har uppkommit under en persons huvud-, bi-, expert- och förtroendesyssla eller i samband med fritidsintressen. Verksamheten kan till exempel vara undervisning, utlåtanden, ett uppdrag som domare i en tävlingsjury eller aktivt deltagande i föreningsverksamhet.

Sammanslutningars dokument

Exempel på dokument som uppstår i samband med sammanslutningars verksamhet är mötesprotokoll, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, korrespondens och medlemsförteckningar.

Pressklippsmaterial

Pressklipp och andra trycksaker som skildrar arkivbildarnas (person, släkt, sammanslutning) verksamhet eller har skrivits av personerna själva.