Insamlingsverksamhet

Kuva: Laura Tikkanen, SKS
Bild: Laura Tikkanen.

"Alla kan skriva till arkivet, oberoende av vilken samhällsklass eller åldersgrupp de tillhör. Jag anser att det är viktigt att arkivet innehåller information om allt och alla som forskarna kan använda." (Kvinna född 1943)

"Jag är på gott humör, när jag har fått vara med om att uppteckna Finlands kultur och traditioner. Det här har varit ett stort tillskott till kulturintresset i mitt liv." (Man född 1928)

"Alla vi som har deltagit i uppteckningsarbetet kan känna oss trygga, resultatet av vårt arbete är i säkert förvar i SKS:s valv." (Kvinna född 1935)

Insamlingsverksamhet förr

Insamling av folkminnen och muntliga traditioner har varit en del av Finska Litteratursällskapets verksamhet ända sedan det grundades 1831. I början utökades folkminnesmaterialet främst genom forskarverksamhet. Till exempel har samlingarna om Kalevalatraditionen i huvudsak samlats in av Elias Lönnrot och andra av den tidens forskare. Arkivmaterialet utökades dock redan tidigt även genom enkäter som riktades till allmänheten.

Kansatieteellinen seura och Muurahaiset, som var banbrytande inom massinsamlingsverksamhet, genomförde 1886–1900 frågeserier bland studenter och andra som var intresserade av ämnet för att samla in ord och uttryck till etnologiska rapporter.

SKS ordnade en tävlingsinsamling under Kalevalas jubileumsår 1935. År 1936 inleddes sedan arkivets egna enkäter om folklore och traditionsfenomen. De förmedlades av tidningen Kansantieto. På 1960-talet inleddes stora tematiska insamlingar, där temana har varit samhällsfenomen som händelserna 1918, arbetslösheten på 1990-talet, traditionerna inom olika yrkes- och åldersgrupper, släkt- och ortstraditioner och levnadsteckningar.

Vad har samlats in?

Ämnesområdena för SKS:s insamlingar täcker hela livet. Till arkivets samling om traditioner och modern kultur har man samlat in vanliga människors berättelser om till exempel midsommarfirande, interrailresor, regnbågsungdom, landskapsupplevelser eller problem med inomhusluften. De litterära och kulturhistoriska samlingarna har också utökats genom allmänna insamlingar och skrivtävlingar för allmänheten.

De insamlade texterna handlar om människors personliga upplevelser, som berikar bilden av historien genom att komplettera historieskrivningen, som är det material de ingår i. Enskilda människors berättelser utgör ett centralt kulturarv: även dina minnen och upplevelser är viktiga för förståelsen av vår gemensamma historia. Mycket forskning skulle inte över huvud taget ha varit möjlig utan det insamlade materialet och människors aktivitet och vilja att delta i olika insamlingar av muntliga traditioner.

Pågående insamlingar

Att skriva ner muntliga traditioner är inte bara att minnas det förgångna, utan även att skildra nutiden och förväntningarna på framtiden. Förutom det förgångna är det även viktigt att uppteckna aktuella fenomen vid den tidpunkt när de är föremål för den största förändringen. För närvarande ordnas det årligen mer än tio tävlingsinsamlingar och insamlingar av muntliga traditioner. Varje insamling ger värdefull information om vad dagens människor anser om olika fenomen i vårt samhälle.

SKS ordnar insamlingar både självständigt och i samarbete med andra aktörer. Insamlingar som ordnas som ett samarbete börjar ofta med ett insamlingsinitiativ, som kan läggas fram av till exempel en sammanslutning, ett forskningsprojekt eller en enskild person. Nya ämnesområden är hela tiden föremål för aktiv planering. Du kan också kontakta arkivet och föreslå insamlingsteman som du tycker är viktiga.

Vad händer med svaren när de kommer till arkivet?

Insamlingsförloppet från idé till publicering av resultaten och redigering av eventuella publikationer tar vanligtvis från ett halvt år till några år. På arkivet registrerar vi att insamlingssvaren har inkommit och beskriver materialet i informationssystemet.

Vi säkerställer att materialet bevaras genom att göra digitala säkerhetskopior och förvara originalmaterialet under så gynnsamma förhållanden som möjligt i arkivlokalerna, där materialet vid behov hämtas för att ge kunderna/forskarna tillgång till det.

Vi hanterar personuppgifter på det sätt som EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning förutsätter. I hanteringen av personuppgifter iakttar vi försiktighet och skyddar vederbörligt de uppgifter som hanteras.

SKS:s arkivmaterial används av forskare, studerande, journalister, hembygdsaktiva och medborgare som är intresserade av olika ämnen – nu och om hundra år.

 

Citaten är tagna ur den insamling som genomfördes bland medlemmarna i SKS:s nätverk av svarspersoner 4.4–31.12.2017: Jag som utökare av det finländska kulturarvet – Enkät om skrivandets betydelser till medlemmarna i SKS:s arkivs nätverk av svarspersoner. Läs mer i bloggen Vähäiset lisät (på finska).