Bibliotekets samlingar och informationskällor

Kuva: Gary Wornell
Foto: Gary Wornell
De centrala ämnesområdena i bibliotekets samlingar är kulturforskning och forskning i finsk litteratur.

 I bibliotekets samlingar finns

 • inhemsk och utländsk forskningslitteratur från kulturforskningens område
 • inhemsk skönlitteratur och forskning i den
 • annan humanistisk litteratur.

Finska Litteratursällskapets egna publikationer ingår i samlingarna oavsett deras ämnesområde.

Samlingarna inom kulturforskning

I samlingarna ingår forskningslitteratur från kulturforskningens område:

 • folkloristik
 • antropologi
 • religionsvetenskap
 • etnologi
 • etnomusikologi.

Den inhemska forskningslitteraturen är starkt representerad och samlingarna har också ett brett urval utländsk forskningslitteratur från olika delar av världen.

Litteraturhistoriska samlingarna

I samlingarna ingår

 • ett mycket brett urval finsk skönlitteratur och barnlitteratur
 • ett brett urval översättningar av finsk, finlandssvensk och samisk litteratur (Finland) till andra språk
 • forskning i finsk litteratur
 • biografier över inhemska författare.

Kalevalasamlingen

Kalevalasamlingen har byggts ut allt sedan SKS grundades och den är en av världens mest kompletta i sitt slag. I Kalevalasamlingen ingår

 • finska utgåvor av eposet
 • finska förkortade versioner och bearbetningar av eposet
 • översättningar samt översatta och förkortade versioner och bearbetningar av eposet på ett sextiotal språk.

I databasen Helka kan du bläddra i referensuppgifterna i finska utgåvor av Kalevala och översatta utgåvor av Kalevala.

Verk ur Kalevalasamlingen ges inte som hemlån, men i kulturforskningens öppna samlingar finns ett urval utgåvor av Kalevala på finska och andra språk som lånas ut.

Samlingen M6

Samlingen M6 är akademiker Matti Kuusis omfattande samling ordstävslitteratur. Den består av forskningslitteratur och ordspråksantologier. I samlingen ingår grundläggande verk på finska, internationella klassiker och rariteter från olika håll i världen.

Samlingen finns i folkminnesarkivet och kan användas under arkivets öppettider. Verk ges ut som läsesalslån. Biblioteket hjälper med information om samlingen.

Gamla Fennica

Gamla Fennica är en samling finsk litteratur som utkommit före 1810. Här finns bl.a. Mikael Agricolas sällsynta verk, avhandlingar från Åbo Akademi samt personskrifter från 1600- och 1700-talen. Material från samlingen lånas ut till läsesalen som mikrokort. Av vissa verk finns det även en faksimilupplaga för utlåning.

Översättningarna av finländsk skönitteratur

I samlingen finländsk skönlitteratur finns översättningar till mer än sjuttio olika språk av skönlitteratur och barnlitteratur som ursprungligen har skrivits på finska, svenska eller samiska. De äldsta publikationerna är från 1840-talet.

Största delen av materialet finns organiserat enligt översättningsspråket i öppna samlingen på första våningen i biblioteket.  Översättningarna av finlandssvensk och samisk litteratur samt översättningsantologierna finns i boklagren. Samlingen har katalogiserats i sin helhet i Helka-databasen. Största delen av materialet, som har publicerats under 1900- och 2000-talen, ges ut som hemlån.

SKS uprätthåller databasen Finlands litteratur i översättning som innehåller referensinformation om översättningar av finsk, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur.