Stipendier och pris

SKS har fem fonder som delar ut stipendier och pris för forskning och information om folkminne, litteratur och finska språket. Dessutom delar FILI ut stipendier för översättning av finsk, finlandssvensk och samisk litteratur.

Aleksis Kivis fonds pris till en meriterad finländsk författare beviljas i regel vart tredje år (nästa gång 2016). I valet av prismottagare beaktas författarens hela produktion.

Elias Lönnrots fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2016) stipendier till forskare inom finländsk kultur och kulturarv, i synnerhet språk, folkminne och litteratur.

Martti Haavios och Aale Tynnis fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2017) stipendier främst till en ung forskare inom folkdiktning eller litteratur.

Pentti och Eeva Lylys fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2017) stipendier för forskning i finsk litteratur till unga forskare som har en examen förutom i finsk litteratur också i finska språket.

Samuli Paulaharjus fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2016) pris och stipendier till folkminnesinsamlare och folkminnesforskare.