Kansanusko

Kansanuskon kortisto sisältää noin 100 000 kopiokorttia uskomuksia, enteitä ja taikoja, jotka kattavat koko elämänpiirin kansanlääkintää lukuun ottamatta. Kopioitu aineisto ulottuu 1960-luvulle. Kortisto on keskeneräinen; noin 60 % kopioidusta aineistosta on osapuilleen järjestettynä.

Kortistosysteemi perustuu neljään pääryhmään. Pääluokka I on nivelletty soveltuvin osin uskomustarinasysteemiin ja järjestetty uskomustarinoiden tyyppiluettelon (Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit) mukaan. Monisteessa Kansanuskon kortisto I on luetteloitu a) uudet, pelkästään uskomuksia koskevat tyyppinumerot (tarinaluettelon alanumeroita) ja b) ne tarinatyyppinumerot, joihin on merkitty uskomuksia koskevia lisäyksiä. Pääryhmät II-IV jakautuvat edelleen laajoiksi temaattisiksi alaluokiksi, joista on olemassa luettelomoniste Kansanuskon kortisto II-IV.

I Supranormaalit olennot ja voimat

II Ihmisen elinkeinot

 • Kalastus
 • Metsästys
 • Marjastus ja sienestys
 • Kotitalous
 • Maanviljelys
 • Karjanhoito
 • Metsätalous

III Ihmisen elämänvaiheet

 • Ihmisyksilö
 • Lapset
 • Uhrit, uhripaikat, pyhät puut

IV Luonto, luomakunta

 • Luonnonilmiöt
 • Eläimet
 • Sää

Pääryhmään I sisältyvää aineistoa (noin 25 000 tekstiä) tutkittaessa on katsottava rinnakkainen uskomustarinakortisto, samoin tarinajulkaisuaineisto ja tarinalitteraatiot (näissä alleviivatut tyyppinumerot ovat uskomuksia). Huomattakoon, että lajianalyysi uskomuksen, memoraatin ja tarinan kohdalla saattaa kirjallisten muistiinpanojen kohdalla olla häilyvä. Kansanuskokortiston välikortit ja tyyppikortit ovat samoja kuin uskomustarinakortistossa; uskomus saattaa kuitenkin olla vain osa kyseisen tarinatyypin aihepiiriä. Joskus tyyppinumeron yhteyteen on uskomuksen osalta kirjattu lisätietoja. Ne ovat muodossa: "D 11 Lisäys". Keltaisilla tyyppikorteilla merkittyjen uskomusten välissä on myös sellaisia uskomustyyppejä, joille uskomustarinoiden tyyppiluettelossa ei ole vastinetta. Nämä uskomukset on merkitty samaan aihepiiriin väljästi kuuluvien tarinatyyppien alanumeroiksi (sininen tyyppikortti). Muut kuin supranormaaleihin olentoihin ja ilmiöihin liittyvät unet ovat kokonaisuudessaan pääluokan A lopussa (vrt. tyyppiluettelon numerot 866-888).

Huomattakoon, että tyyppireferaatin yhteydessä keltaisella kortilla olevat arkiston perinnealuetunnuksin ilmaistut levikkitiedot koskevat vain uskomustarinoita. Samaan aihepiiriin kuuluvien uskomusten ja taikojen levinneisyys voi siten olla erilainen. Sulkeissa oleva luku ilmoittaa vuoteen 1998 mennessä järjestetyn uskomusaineksen likimääräisiä toisintolukuja.

Pääryhmien II-IV alaluokat jakautuvat väliryhmiksi ja edelleen uskomuksiksi ja uskomusmotiiveiksi. Välikortit sisältävät lyhyen referaatin takanaan olevasta aineistosta, joka siis on yhden teeman, tyypin tai motiivin muuntelua. Viitteet muihin luokkiin ja ryhmiin on ilmaistu punaisella välikortilla.

Ks. myös seuraavat kortistot: Uskomustarinat; kansanlääkintä; eläinperinne; lastenpelotukset; kalendaariperinne; sananparret.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Jauhiainen, Marjatta. Kansanuskon kortisto I: supranormaalit olennot, voimat ja ilmiöt. [Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, 1999]. Moniste.

Jauhiainen, Marjatta. Kansanuskon kortisto II-IV. [Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, 1979]. Moniste.

Suomen kansan muinaisia taikoja.
    I Metsästys-taikoja. Toim. Matti Varonen. Helsinki: SKS, 1891.
    II Kalastus-taikoja. Toim. Matti Varonen. Helsinki: SKS, 1892.
    III Maanviljelystaikoja. Toim. A. V. Rantasalo. Helsinki: SKS, 1912.
    IV Karjataikoja. Toim. A. V. Rantasalo. 3 osaa. Tampere: SKS, 1933.