SKS och självständighetens jubileumsår 2017

Finska Litteratursällskapet ser Finlands självständighets jubileumsår 2017 ur ett långt perspektiv: vi bygger framtiden med det förflutna som utgångspunkt. Vi eftersträvar samarbete eftersom det är ett sätt att skapa en helhetsbild av de många kulturernas Finland 2017.

Fri tillgång till information

Under de senaste åren har den vetenskapliga publikationsverksamheten varit föremål för livligt debatt både i Finland och internationellt. Mycket av debatten har kretsat kring open access-publicering. ”Fri information på nätet” är ett vackert mål men en komplicerad fråga. De vetenskapliga förlagen, universiteten samt undervisnings- och kulturministeriet bör överlägga hur betingelserna för vetenskaplig förlagsverksamhet och open access-publicering ska ordnas. Det handlar inte enbart om finansiering utan också om hur de vetenskapliga sällskapen och förlagen kan organiseras bättre än idag så att bland annat publikationernas kvalitet kan höjas och distributionen och marknadsföringen förbättras.

Som Finlands näst äldsta vetenskapliga sällskap och största förlag inom humaniora började SKS hösten 2014 utreda frågan om open access-publicering. I utredningen går man igenom olika frågor som gäller e-publikationer: produktion, kostnadsstruktur, hållbarhet och distribution. Målet är att garantera fri tillgång till informationen på tryggt sätt och så att användarnas, informationsproducenternas och distributörernas behov beaktas.

Friare tillgång till information samt informationsproduktion i samarbete med publiken gäller också på den webbaserade svarsplatform som SKS tar fram för insamling av folkminne och muntlig tradition. Plattformen gör det möjligt att fokusera insamlingarna på olika människogrupper och den stöder särskilt interaktiv webbanvändning. På självständighetens jubileumsår öppnas också SKS:s arkiv för fritt bruk.

Bilden av idag sparas nu

Finland är inte längre ett land med en enda kultur, om det någonsin ens varit det. Bilden av den finländska kulturen är sammansatt av olika majoritets-, minoritets-, sub-, ungdoms- m.fl. kulturer. Hur ser finländarnas kultur ut 2017? Hur ser människor på oss och vår tid om hundra år?

Suomi sata-nolla (Finland hundra noll) är SKS:s insamlingsprojekt som genomförs 2015–2016. Till de äldsta samlingarna i SKS:s arkiv hör bland annat Elias Lönnrots samlingar av dikter på kalevalamått från början av 1800-talet. Nu samlas folkminne och muntlig tradition in på ett nytt sätt, och målet är att nå så många olika grupper som möjligt. Insamlingen sker interaktivt bl.a. via sociala medier och olika kulturorganisationers och folkrörelsers nätverk. På så vis skapas dels en samtidskartläggning av livet i Finland på 2010-talet, dels också en djupare förståelse av vårt gemensamma, mångfasetterade kulturarv. Resultaten av insamlingen presenteras redan under insamlingens lopp och naturligtvis 2017.

Det arkivpedagogiska utvecklingsprojektet Minusta jää jälki (Jag lämnar ett avtryck) syftar till att utveckla arkivpedagogiken och skapa större förståelse av vad det finns i arkiven och varför det är viktigt: vad finns det kvar av oss om hundra år? Växelverkan, interaktion blir allt viktigare. Arkivbesökaren är inte bara någon som lämnar eller använder material, utan också en medverkande aktör. Då vi inför material i arkivet fogas våra individuella upplevelser och minnen till en del av det gemensamma kulturarvet. Projektet fokuserar särskilt på skolelever och meningen är att det 2017 ska finnas fritt tillgängligt webbmaterial.

Historien hjälper oss att förstå

Den som satt sig in i det förflutna hittar ofta rentav överraskande likheter mellan historiska och samtida händelser. Kanske man kan lära sig någonting av historien. SKS är den äldsta alltjämt verksamma förläggaren i Finland. Vi publicerar böcker både i tryckt form och på webben.

Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (Det självständiga Finlands kulturhistoria) utkommer 2016

Verket Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria närmar sig Finlands historia med utgångspunkt i den enskilda människans upplevelser. Via olika fenomen som finländarna antingen gillar eller avskyr skapas en ny slags belysande bild av självständighetstiden. Ämnena varierar från alkohol till långdistanslöpning och från invandring till stugliv.

Webbpublikationen Itsenäisen Suomen kulttuurivaikuttajia (Kulturpersonligheter i det självständiga Finland) utkommer 2017

I samband med Finlands självständighets 80-årsjubileum 1997 öppnades webbpublikationen Finlands nationalbiografi, som presenterar finländska påverkare under tusen års tid. År 2017 utges en samling biografier över påverkare från olika områden inom den finländska samtidskulturen. Kompletteringen börjar från författare, översättare och serietidningskonstnärer födda på 1940- och 1950-talen.

Intresserad? Ta kontakt!

SKS:s kommunikationsdirektör Sirkka-Liisa Mettomäki, sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi, 040 580 4964