Finska Litteratursällskapet Strategi 2018−2022

SKS:n strategia 2018-2022

Finska Litteratursällskapet är ett vetenskapligt sällskap och en kulturorganisation som grundades 1831. Sällskapet är ett forskningsinstitut, en utgivare av vetenskaplig litteratur och facklitteratur inom humaniora, ett arkiv för muntlig och skriftlig kultur och ett vetenskapligt specialbibliotek. Dessutom stöder sällskapet export och översättning av litteratur.

Som helhet bildar SKS ett unikt humanistiskt kompetenscenter och infrastruktur. SKS samarbetar med universitet och forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, minnesorganisationer och aktörer inom kulturexport samt andra kulturinstitutioner. SKS:s forsknings, arkiv- och biblioteksverksamhet, utgivning av böcker och export av litteratur bildar en helhet där de olika delarna stöder varandra.

SKS strävar efter att främja, forska i och sprida information om finsk kultur – i synnerhet språket, litteraturen och folkminnet. Sällskapet fördjupar medvetenheten om de kulturella fenomenens mångfald. SKS har förbundit sig till att öka den vetenskapliga förståelsen.

SKS:s verksamhet baserar sig på en förståelse av den finska kulturen som en del av världskulturen. Sällskapet främjar medvetenheten om kulturell mångfald genom att producera och förmedla forskningsbaserad information och datalager. Sällskapet är medvetet om dess unika material, betydelsen av traditioner som traderas vidare och värdegrunden för kulturarvet som bygger på dem. SKS:s starka sidor utgörs av en kontinuitet som bygger på denna grund, en avvägd produktion av kunskap och expertis. Sällskapets verksamhet styrs av ansvar och strävan efter påverkan. Sällskapets värderingar är expertis, öppenhet och samarbete.

Mål fram till 2022

Beakta kunderna i högre grad: SKS:s kundunderlag har utvidgats från forskare och studerande inom de centrala områdena till det övriga humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapssamfundet, och medborgarsamhället har i synnerhet beaktats i samarbetet med läroanstalter. Sällskapets medlemmar och intressenter bildar en central kundkrets som möjliggör en aktiv och interaktiv utveckling av tjänsterna. Intressenternas och samarbetspartnernas behov identifieras och beaktas flexibelt.

Garantera att materialet är tillgängligare och förvaras på ett bättre sätt: Olika publikationer är tillgängliga oberoende av plats, och utöver konventionella metoder distribueras de digitalt på webben.  Metadata om SKS arkivmaterial och till tillämpliga delar egentligt material är också elektroniskt tillgängligt. SKS arkivutrymmet motsvarar behovet av permanent lagring och kommande tillskott. Lokalerna stöder en smidig kundservice samt mottagande och hantering av material.

Ge experter större synlighet: SKS och dess experter har stark synlighet på fälten för vetenskap, samhälle och kultur, och synligheten för aktörer som står nära sällskapet får stöd. Resultaten av experternas arbete får även internationell publicitet.

Sällskapet reagerar på förändringar i den operativa miljön och främjar en kultur som baserar sig på kunskap och expertis. Ny kunskap produceras och distribueras i samarbete med aktörer på olika områden.

År 2022 når SKS sina kunder allt bättre och utvecklar tillsammans med dem sina tjänster på ett interaktivt sätt, dess material är lättillgängligare och mer användbara. Forskningen, kulturarvet och litteraturen påverkar nationellt och internationellt.

  • SKS betjänar öppet och oberoende av plats.
  • SKS har fungerande lokaler för både kundservice och material.
  • SKS säkerställer sina verksamhetsförutsättningar.

Implementering och uppföljning

SKS verksamhet styrs av sällskapets stadgar. SKS och dess avdelningar ska genomföra de uppgifter som stadgarna och strategin ställer. Utifrån dem upprättas de årliga verksamhetsplanerna i vilka åtgärder, åtaganden och resurser framställs för att uppnå målen för strategin. Strategin genomförs av SKS personal, och genomförandet av den övervakas av förtroendeorgan som medlemmarna valt. Genomförandet följs upp i årsberättelserna.