Organisation

Finska Litteratursällskapet rf är en allmännyttig förening där det högsta beslutande organet är årsmötet. SKS:s verksamhet sköts av föreningens styrelse som väljs av delegationen. Verksamheten leds av SKS:s generalsekreterare. SKS är uppdelat i sex avdelningar efter sällskapets uppgifter.

Arkivet är ett arkiv för finsk folkminnesforskning och skriftlig kultur. Arkivet har till uppgift att

 • bygga ut folkminnessamlingen, samlingen av muntlig tradition samt litteratursamlingarna och de litteraturhistoriska samlingarna och att svara för deras användbarhet
 • delta i de gemensamma projekt inom arkivbranschen som syftar till att bl.a. utveckla samlingarnas användbarhet och tillgänglighet
 • erbjuda undervisning inom branschen och ge forskare och allmänhet handledning i användning av samlingarna.

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek för kulturforskning. Biblioteket har också en betydande samling inhemsk litteraturforskning med därtill hörande tjänster. Biblioteket har till uppgift att

 • anskaffa och tillgängliggöra material inom kulturforskning och forskning i inhemsk litteratur
 • tillhandahålla forskar- och informationstjänster
 • ge handledning i användning av samlingarna och att erbjuda undervisning i informationssökning inom kulturforskning.

Forskningsavdelningen svarar för SKS:s forskningsverksamhet. Forskningsavdelningen har till uppgift att

 • erbjuda stödtjänster (stipendieansökan, arbetsställen, forskarresidenset i Tartu) åt SKS:s forskningsprojekt och forskare
 • bedriva forskningssamarbete med universitet och forskningsinstitut i och utanför Finland
 • publicera kritiska utgåvor av finsk litteratur
 • ge ut och utveckla nätpublikationen Finlands nationalbiografi

Förlaget ger ut vetenskaplig litteratur och faktaböcker inom humaniora. Förlaget har till uppgift att

 • ge ut sakkunnigbedömd vetenskaplig litteratur inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket
 • ge ut faktaböcker inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket.

FILI - Finnish Literature Exchange är ett center för litteraturexport. FILI har till uppgift att

 • stödja internationell översättning, tryckning och utgivning av finskspråkig, svenskspråkig och samisk litteratur från Finland
 • stödja översättning av skön- och facklitteratur till finska, svenska och samiska
 • göra finländsk litteratur känd i världen.

Förvaltnings- och ekonomiavdelningen har till uppgift att

 • i samarbete med de förtroendevalda och organen svara för att syftet med verksamheten vid SKS uppnås
 • svara för stödtjänster: personal, ekonomi och dataförvaltning
 • svara för kommunikationen och för kontakterna med medlemmarna och SKS:s centrala intressentgrupper.