Arkivmaterial inom litteratur och kulturhistoria

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian tekstiaineistoja makasiinitilassa. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari
Litteratur och kulturhistoriskt material. SKS KIA. Bild: Milla Eräsaari.
I samlingarna ingår bland annat manuskript och utkast, dagböcker, brev, insamlingssvar, tidningsurklipp och dokument som skildrar privatpersoners liv och sammanslutningars verksamhet samt bilder och ljudinspelningar. Materialet utökas kontinuerligt.

Samlingarna inom litteratur och kulturhistoria består av privatarkiv som donerats av författare, kulturpersoner, kulturforskare, folkliga skribenter samt litterära sällskap och andra aktörer. Förutom genom donationer byggs samlingarna ut genom insamlingar, intervjuer och dokumentering av litterära evenemang. Också de handlingar som SKS:s egen verksamhet alstrar ingår i de litterära och kulturhistoriska samlingarna.

Samlingarna har byggts ut alltsedan SKS grundades 1831 och materialet belyser Finlands litterära och kulturella liv och dess aktörer ur olika perspektiv. De tidigaste textfragmenten är från 1300-talet, men merparten av materialet är från 1800-talet ända till vår tid.

Materialet i de litterära och kulturhistoriska samlingarna är viktigt källmaterial för litteratur-, historie- och konstforskningen och många andra forskningsgrenar.

 

Informationssökning

Uppgifter ur författares och andra aktörers material hittar du i webbkatalogerna samt i de manuella kartoteken och katalogerna i forskarsalen. I webbkatalogerna hittar du basuppgifter om materialen, i forskarsalen har du tillgång till register med fördjupade uppgifter.

 

Webbkatalogerna (på finska)

I litteraturarkivets allmänna katalog hittar du basuppgifterna i materialen. Med katalogens hjälp ser du vilkas arkiv och samlingar som finns i litteraturarkivet, vad de innehåller, vilka sökredskap det finns att tillgå i forskarsalen samt eventuella begränsningar i användningen av materialen. Katalogen bygger på litteraturarkivets arkivdatabas Vakka.

Basuppgifter i materialen fram till 2008 kan du också söka i Riksarkivets Riksomfattande privatarkivregister (Yarek).

I brevsamlingskatalogen hittar du information om arkivbildarnas (brevmottagarnas) katalogiserade brevsamlingar.

Porträttdatabasen som administreras av SKS:s biograficentrum innehåller information om finländska porträtt i olika arkiv. I databasen finns också bildfiler som du kan bläddra i på webben och beställa som digitala kopior.

I katalogen över författarintervjuer hittar du information om författar- och forskarintervjuer i SKS:s litteraturarkiv.

Katalogen över urklippssamlingarna innehåller uppgifter om arkivbildarnas katalogiserade urklipps- och trycksakssamlingar.

Med hjälp av katalogen över material av folkliga skribenter kan du söka uppgifter om folkliga skribenter och deras arkiv.

 

Manuella register i forskarsalen

Huvudkartoteket

Huvudkartoteket är alfabetiserat enligt arkivbildarens eller materialhelhetens namn och har ett arkivkort för varje materialhelhet. På arkivkortet uppges basuppgifterna om materialet eller en referens till den katalog som ger mer detaljerad information.

På huvudkortet uppges

  • arkivbildarens eller materialhelhetens namn
  • basuppgifter om materialet, t.ex. titel, faktainnehåll, omfattning, tid och signum
  • uppgifter om överlåtelse av material

Största delen av basuppgifterna om materialhelheter hittar du i litteraturarkivets allmänna katalog.

Huvudkartoteket innehåller huvudsakligen uppgifter om textmaterial. Om du behöver detaljerade uppgifter om bilder och ljudinspelningar betjänar vi dig med sökningar i samlingskataloger och databaser.

Arkivkataloger

Arkivkatalogerna har mer detaljerade uppgifter om de organiserade materialhelheterna än huvudkartoteket. Arkivkatalogerna beskriver arkiven antingen i sin helhet eller enskilda delar av dem.

Arkivkatalogerna är organiserade i mappar i alfabetisk ordning enligt arkivbildarna och materialhelheterna. De kan användas i arkivets forskarsal. Sedan början av 2000-talet är arkivkatalogerna katalogiserade i en databas som vi på begäran gör sökningar i.

Brevkartotek

Brevkartoteken är fram till början av 1990-talet alfabetiserade enligt avsändarens och mottagarens namn. Uppgifter om senare katalogiserade brev hittar du i arkivkatalogerna. Vi gör på begäran sökningar i databasen.

Specialkataloger

I specialkataloger inom olika ämnen finns uppgifter om aktörer och deras material. En version av katalogen över material av folkliga skribenter med utvalt material finns tillgänglig på våra webbsidor, en mer omfattande version i forskarsalen. En katalog över samiska och lappländska material finns tillgänglig i forskarsalen.