SKS:n päivitetyt säännöt astuivat voimaan 19.4.2023.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Seura on perustettu vuonna 1831. Seuran tarkoituksena on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti kielen, kirjallisuuden ja kansanperinteen – tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä.
Seura

 • tallentaa ja säilyttää toimialansa kulttuuriperintöä
 • tukee ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa
 • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimialallaan
 • syventää Suomen kulttuurien monimuotoisuuden ja muiden kansojen kulttuuriperinnön tuntemusta
 • vahvistaa tietoisuutta kulttuuriperinnön luonteesta ja merkityksestä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan laatu

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura

 • harjoittaa arkisto- ja kirjastotoimintaa, tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä kustannustoimintaa
 • toimii tieteellisenä seurana ja tekee yhteistyötä edustamiensa alojen tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla
 • toimii kulttuurijärjestönä ja osallistuu alansa kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin
 • harjoittaa alansa neuvontatoimintaa
 • myöntää apurahoja ja palkintoja sekä tukee toimialansa hankkeita.

Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia omistukseensa ja hallintaansa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi seuran hallitus voi jäsenten ehdotuksesta tai henkilön omasta pyynnöstä hyväksyä tieteen, taiteen, opetuksen tai kulttuurihallinnon piirissä toimivia ja muita seuran toiminnasta ja sen tarkoituksen toteuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä.


Kirjeenvaihtajajäseneksi seuran valtuuskunta voi hallituksen esityksestä kutsua Suomea ja sen kulttuuria tuntevan ja seuran tarkoituksen toteuttamisen hyväksi ulkomailla toimivan henkilön.


Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi valtuuskunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista tai jota kohtaan seura muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan.


Kirjeenvaihtajajäsenet ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.


Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.


Seuran kokoukset on kutsuttava koolle ainakin yhdessä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella taikka jäsenille toimitettavalla kirjeellä tai sähköpostiviestillä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

6 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • avataan kokous
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • valitaan seuran valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle
 • päätetään valtuuskunnan jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvaamisen perusteista sekä jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta
 • valitaan kuusi seuran toimialoja edustavaa seuran jäsentä vaalitoimikuntaan
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Valtuuskunta

Seuran valtuuskuntaan kuuluu kaksikymmentäyksi (21) seuran vuosikokouksen kolmivuotiskaudeksi valitsemaa seuran jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi valitun toimikausi alkaa kokousta seuraavan kuukauden alusta.


Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain seitsemän (7) erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan jäseneksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.


Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunta valitsee keskuudestaan asianomaisen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10) jäsentä on kokouksessa läsnä.


Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja syyskokoukseen marras-joulukuussa. Kirjallinen kutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on toimitettava valtuuskunnan jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.


Valtuuskunta on kutsuttava koolle myös, kun hallitus tai kolme valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.


Valtuuskunnan kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa arpa.

8 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on päättää

 • seuran kiinteistöjen taikka seuran toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden vastikkeettomasta luovuttamisesta
 • niistä seuran asioista, jotka eivät kuulu hallituksen toimivaltaan tai joita ei näissä säännöissä ole määrätty kuuluvaksi seuran kokoukselle.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

 • avataan kokous ja valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan syyskokouksessa

 • avataan kokous ja valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • päätetään seuran toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle
 • päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvausten määräytymisen perusteista
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle
 • valitaan vähintään yksi tilintarkastaja, joka on auktorisoitu KHT tilintarkastusyhteisö ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Seuran hallitus

Seuran asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) kolmivuotiskaudeksi valittua seuran jäsentä, joista vuosittain kolme on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään täydeksi kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

10 § Omaisuuden myyminen, vaihtaminen ja luovuttaminen

Hallitus päättää seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja luovuttamisesta vakuudeksi.

11 § Johtosääntö

Valtuuskunnan antamassa johtosäännössä määrätään seuran organisaatiosta ja siitä, mikä seuran toimielin ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt. Johtosäännössä tai hallituksen antamassa ohjesäännössä voidaan seuraan perustaa asiantuntijaelimiä ja toimintayksiköitä, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa näiden sääntöjen, johtosäännön ja hallituksen antamien ohjesääntöjen tai määräysten mukaisesti.

12 § Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä seuraavan vuoden vuosikokoukselle ehdotus kokouksessa valittaviksi valtuuskunnan jäseniksi.


Valtuuskunnan jäseneksi voi seuran äänivaltainen jäsen esittää seuran jäsentä, joka on antanut valintaan suostumuksensa. Esitys on annettava kirjallisena vaalitoimikunnalle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

13 § Nimenkirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat valtuuskunnan taikka hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja, joku heistä yhdessä pääsihteerin tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Hallitus voi määrätä pääsihteerin tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran nimen.

14 § Tilivuosi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Heidän on annettava kertomuksensa hallitukselle vähintään 14 päivää ennen valtuuskunnan kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva hallituksen esitys käsitellään valtuuskunnassa, jonka tehtävänä on päättää sen esittämisestä seuran vuosikokoukselle. Esityksen on tullakseen hyväksytyksi saatava valtuuskunnassa ja vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan kannatus annetuista äänistä. Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun seuran tarkoituksen toteuttamiseen.

Uutiset ja puheenaiheet

12.4.2024 – Blogi

Ruotsinsiirtolaisten lapset saavat äänen

11.4.2024 – Uutiset 3

Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan kulttuuriperintötunnuksen Kalevalalle

Placeholder image
5.4.2024 – Blogi

Romanien kansalaisaktivismin ja taiteen liitto tunnetaan Suomessa yli sadan vuoden ajalta