Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sijoitusvarallisuus on muodostunut yli 190 vuoden aikana yksityishenkilöiden lahjoituksista Seuran yleishyödylliseen toimintaan.

SKS hoitaa yhteiskunnallisia palveluita, joista osan ylläpitäminen on määritelty lainsäädännössä ja osan valtionavustuspäätöksissä. Pääosa varsinaisen toiminnan menojäämästä syntyy näiden palveluiden tuottamisesta. Sijoitusomaisuuden tuotoilla katetaan varsinaisen toiminnan menojäämä ja sillä turvataan siten tarkoituksenmukaisen toiminnan jatkuminen.

SKS:n sijoitusvarallisuus

Sijoitusvarallisuus muodostaa pääosan SKS:n taseesta. Taseen loppusumma vuoden 2023 lopussa oli 79 724 600 € (2022: 79 754 200 €).

Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvon 65,9 M€ osuus taseen loppusummasta oli 83 % (2022: 65,8 M€, 82 %). Osake-, korko- ja kiinteistösijoitukset sekä vaihtoehtoiset sijoitukset on arvostettu taseella hankinta-arvoon tai tätä alempaan käypään arvoon.

Nettokassavirta kuvaa ns. juoksevan sijoitustoiminnan kassavirtaa ja siinä ei ole mukana ostoista ja -myynneistä aiheutunutta satunnaista kassavirtaa.

SKS:n sijoitusvarallisuuden jakautuminen