SKS on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö. Seura on tutkimuslaitos, humanistisen tiedekirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto ja tieteellinen erikoiskirjasto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen edistäjä. Kokonaisuutena SKS on ainutlaatuinen humanistisen osaamisen keskus ja toiminnan alusta. Tällä sivulla voit tutustua SKS:n stategiaan vuosille 2023–2027, jossa strategisina painopisteinämme ovat vastuullisuus, vaikuttavuus ja vetovoimaisuus.

Uteliaasti ajassa – menneessä, nykyisessä, tulevassa

Sisällys

  1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  2. Toimintaympäristö
  3. Arvot
  4. Tehtävä
  5. Päämäärä vuoteen 2027
  6. Strategiset painopisteet
  7. Toimeenpano ja seuranta

1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö. Sen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Seura on tutkimuslaitos, humanistisen tiedekirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto ja tieteellinen erikoiskirjasto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen edistäjä.


Kokonaisuutena SKS on ainutlaatuinen humanistisen osaamisen keskus ja toiminnan alusta. Se toimii yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen, muistiorganisaatioiden, kirjallisuusviennin sekä kulttuurin, median ja yleissivistävän koulutuksen toimijoiden kanssa. SKS:ssa tutkimus, arkisto- ja kirjastotoimi, kirjankustantaminen sekä kirjallisuusvienti muodostavat kokonaisuuden, jossa eri toiminnot tukevat toisiaan.


SKS edistää sivistystä, kulttuurista itseymmärrystä ja vuoropuhelua sekä suomalaisen kulttuurin kansainvälistä tunnettuutta. SKS:n toiminta vahvistaa uusiutuvaan tietoon perustuvaa käsitystä kulttuuriperinnöstä ja sitä kautta myös kansallisten tiede-, koulutus- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteutumista.


Seura toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeänä osana tiedeyhteisöä sekä kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden kenttää. Seuran asiantuntemus tekee siitä arvostetun yhteistyökumppanin ja esikuvan.

SKS rahoittaa toimintansa valtionavustuksin, omalla varallisuudella, varainhankinnalla, kustannustoiminnalla, yksityisten säätiöiden avustuksin sekä jäsenmaksuin. Seura ottaa vastaan yksityisiä lahjoituksia.

2. Toimintaympäristö

Maailmanlaajuista ja paikallista toimintaympäristöä leimaavat ennen näkemätön vauraus, teknologiset mahdollisuudet ja ihmiskunnan verkostoituminen, tiedollinen ja kulttuurinen vaihto. Samalla ihmiskuntaa uhkaavat luontokato, ilmastonmuutos, sodat, pakolaisuus ja sopimuspohjaisen kansainvälisen järjestyksen mureneminen. Kulttuurinen itseymmärrys sekä kulttuuriperinnön ja historian tuntemus ja hallinta ovat samanaikaisesti välineitä erojen korostamisessa ja yleisinhimillisen ymmärryksen lisäämisessä. Erilaiset identiteettipoliittiset kiistat värittävät myös suomalaisen kulttuurin määrittämisyrityksiä.


Digitaalisuuden, uusiutuvien teknologioiden ja tekoälyn vaikutukset syvenevät ja laajenevat. Yhtäältä digitaalinen kulttuuri muuttaa inhimillistä toimintaa ja synnyttää uusia kulttuurisia ilmiöitä, joiden tutkiminen ja tallentaminen kuuluvat seuran tehtäviin. Toisaalta seuran omien palvelujen odotetaan kehittyvän entistä digitaalisemmiksi ja riippumattomammiksi ajan ja paikan asettamista rajoituksista, vaikka kasvokkaiset kohtaamiset, käsin kosketeltavat aineistot ja kirjat eivät kadota merkitystään.


Kulttuurin tallentaminen, tutkiminen ja sitä koskevan tiedon välittäminen mahdollistavat kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja luovat edellytyksiä ja välineitä tulevaisuuden ennakoimattomien tapahtumien käsittelyyn. Seura osallistuu perinteiden, kulttuurien ja identiteettien muutokseen dokumentoimalla niitä ja tekemällä näkyväksi kulttuuriperintöä.


Vanhat ja uudet kielelliset, etniset ja kulttuuriset identiteetit ovat keskeinen voimavara yhteisöille ja yhteiskunnille. Seura toteuttaa tärkeää kansallista ja kansainvälistä tehtävää kulttuurisen ymmärryksen lisääjänä. Samalla se tuo esiin kulttuuriperinnön monitahoisuutta ja kiistanalaisuutta, koska kulttuuriperintöä käytetään myös tarkoitushakuisesti valtakamppailun ja identiteettipolitiikan välineenä. Seuran tavoitteena on edistää tiedollista ja kriittistä keskustelua ja auttaa tunnistamaan inhimillisen toiminnan eri piirteitä.


Tämän hetken palvelutarpeissa korostuvat luotettavuus, saavutettavuus ja nopeus. Haasteina SKS:n palveluille ovat tarpeiden ja toiveiden ristiriitaisuus, taloudellisten resurssien epävarmuus sekä kulttuurin ja tieteen entistä näkyvämpi kyseenalaistaminen. Haasteisiin seura vastaa määrätietoisella, pitkäjänteisellä ja laadukkaalla toiminnalla.


Seuralle on tärkeää säilyttää kiinteä yhteys nykyisiin asiakkaisiinsa ja tavoittaa samalla uusia. Asiakasryhmiä ovat muun muassa seuran keskeisalojen ja muiden humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat ja opiskelijat, kirjallisen kentän toimijat, opettajat, toimittajat, keruuvastaajat, eri alojen harrastajat sekä sukututkijat seuran jäsenistöä unohtamatta. Toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja yhteyksiä eri asiakasryhmiin vahvistetaan verkostojen ja eri viestintäkanavien kautta.

3. Arvot

SKS:n arvoja ovat sivistys, asiantuntevuus, avoimuus ja yhdessä tekeminen. Seuran toimintaa ohjaavat vastuullisuus, kulttuurinen kestävyys ja pyrkimys vaikuttavuuteen.


Seuran toiminta perustuu ymmärrykseen suomalaisesta kulttuurista osana maailmankulttuuria. Seura edistää tietoisuutta kulttuurin moninaisuudesta tuottamalla ja välittämällä tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tietovarantoja sekä edistämällä suomen kielen käyttöä tieteessä, kulttuurissa ja muualla yhteiskunnassa. Seurassa ymmärretään sen aineistojen ainutlaatuisuus, historiassa välittyvien perinteiden merkitys ja niistä valikoituvan kulttuuriperinnön arvoperustaisuus. Tälle pohjalle rakentuva jatkuvuus, työn pitkäjänteisyys, asiantuntemus ja punnittu tiedonmuodostus ovat SKS:n vahvuuksia.

4. Tehtävä

SKS:n sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti suomen kielen, kirjallisuuden ja kansanperinteen – tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. SKS on ollut ja on edelleen yksi keskeisistä kansallisen itseymmärryksen ja määritysten luojista ja uudistajista.


Seura on sitoutunut tieteelliseen tietoon perustuvan ymmärryksen lisäämiseen ja tiedon syventämiseen kulttuuristen ilmiöiden monimuotoisuudesta. SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää suullista ja kirjallista kulttuuria, tukee ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä vie Suomen kirjallisuutta maailmalle ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Seura järjestää avoimia yleisötilaisuuksia ja toimii myös konkreettisesti kohtauspaikkana. Seura harjoittaa yleistajuisen humanistisen tietokirjallisuuden kustantamista omistamansa SKS Oppi ja Tieto Oy:n kautta.

5. Päämäärä vuoteen 2027

Seuran vastuullinen ja vaikuttava toiminta lisää ja syventää ymmärrystä suomalaisen kulttuurin monimuotoisuudesta ja kerrostumista. SKS seuraa jatkossakin valppaasti ympäröivän maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muutoksia ja ottaa ne huomioon toiminnassaan.


SKS keskittyy aineistojensa ja asiantuntemuksensa välittämiseen sekä ydintehtävänsä toteuttamiseen. Seura selkiyttää tavoitteitaan kulttuuriperinnön tallentajana, kasvattaa vetovoimaansa keskeisen asiakaskuntansa piirissä, vahvistaa suomen kielen käyttöä tieteen kielenä ja edistää Suomen kirjallisuuksien tunnettuutta. Seuran toimintaedellytykset on turvattu, toiminta perustuu parhaaseen asiantuntemukseen ja toiminnan taloudelliset resurssit ovat riittävät.


SKS tuo esiin tutkittua tietoa ja siihen perustuvia näkemyksiä sekä selkiyttää omaa palvelukokonaisuuttaan vastaamaan eri käyttäjien tarpeita. Uutta tietoa tuotetaan ja jaetaan yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.

6. Strategiset painopisteet

SKS kantaa vastuuta

Seuran toiminta on ekologisesti kestävää sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista. Seura toteuttaa vastuunsa kulttuurisen kestävyyden ja ymmärryksen lisäämisessä. Sen rooli suullisen ja kirjallisen perinteen ja kulttuurin tallentajana, välittäjänä ja tutkijana on määritelty selkeästi.


Seuran kestävää toimintaa tuetaan henkilöstön koulutuksella, tarkoituksenmukaisilla rekrytoinneilla sekä huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Avoin ilmapiiri, hyvin järjestetyt toimitilat ja laadukkaat työvälineet ovat edellytys yhdessä onnistumiselle.


SKS hoitaa talouttaan monipuolisella tulojen hankinnalla (julkinen rahoitus, säätiöt, liiketoiminta, oman varallisuuden tuotot, varainhankinta), kustannustehokkailla toimintavoilla sekä varautumalla mahdollisiin muutoksiin. Varainhoidon tavoite on turvata seuran toimintaedellytykset pitkäjänteisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen.

SKS vaikuttaa

Seura tavoittaa sille keskeisiä yleisöjä ja osallistuu julkaisuillaan, seminaareillaan ja yleisötilaisuuksillaan keskusteluun suomalaisuudesta, kulttuurin monimuotoisuudesta ja suomen kielen tulevaisuudesta.


SKS toteuttaa tutkimushankkeita, jotka toimivat suunnannäyttäjinä ja uusien näkökulmien avaajina tieteen ja kulttuurin kentillä. Seura on edelleen avoimen julkaisemisen edelläkävijä ja humanistisen alan johtava tieteellinen kustantaja Suomessa. Se tukee suomen käyttöä tieteen kielenä, monipuolistaa suomenkielistä tiedekirjoittamista ja vahvistaa Suomen kirjallisuuden kansainvälistä tunnettuutta.


Seura kehittää strategisesti viestintää, tilaisuuksia, asiakaspalvelua, verkkopalveluja, oppilaitosyhteistyötä ja jäsenhankintaa. SKS:n asiantuntijat näkyvät mediassa.


SKS kehittää digitaalisia palveluita ja syntysähköisten aineistojen hallintaa, minkä ansioista sen aineistot ovat paremmin saavutettavia, laajemmin käytettyjä ja pitkäaikaisesti säilyviä.

SKS on vetovoimainen

SKS:n toiminta vastaa keskeisten asiakkaiden, yleisöjen ja sidosryhmien tarpeisiin. Seuran jäsenyys on houkuttelevaa, sen tilaisuudet toivottuja ja tarjonta julkaisusarjoihin runsasta. SKS:n arkisto- ja kirjastopalveluille sekä digitaalisille ja kirjallisuusviennin palveluille on kysyntää.


Seuran verkostot ovat monipuolisia ja se toimii niissä aktiivisesti. Nykyisten asiakkaiden sitouttamisen lisäksi seura etsii uusia kumppanuuksia ja laajentaa asiakaskuntaansa eri tieteenaloille ja oppilaitoksiin. SKS toimii aloitteellisesti, ottaa mukaan ja menee mukaan. Seura huomioi toiminnassaan Suomen monikielistymisen ja kulttuurisen moninaistumisen muun muassa monipuolisella aineiston hankinnalla.


SKS:n toiminta perustuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen ja sitoutumiseen sekä aktiiviseen jäsenistöön. Seura vahvistaa kaikkien toimijoidensa keskinäistä luottamusta ja tiedonkulkua sekä hyvää johtamista ja vuorovaikutteista työkulttuuria. Toimintansa vaikuttavuuden lisäämisessä SKS hyödyntää aktiivisesti monialaista osaamistaan.

7. Toimeenpano ja seuranta

SKS:n toimintaa ohjaavat seuran säännöt. Strategiaan on niiden pohjalta valittu keskeisimmät lähivuosien strategiset painopisteet. Seura jatkaa pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintaansa suomalaisen humanistisen tutkimuksen ja kulttuuriperinnön vaalijana ja edistäjänä.


SKS:n ja sen osastojen tehtävänä on toteuttaa sääntöjen ja strategian asettamat tehtävät. Niiden pohjalta laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet, vastuut ja voimavarat strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.


SKS:n toiminnan vaikuttavuutta seurataan sitä kuvaavilla mittareilla, ja niiden pohjalta osastoille, yksiköille, hankkeille ja henkilöstölle voidaan määrittää selkeät tulostavoitteet. Toiminnan vaikuttavuus ilmenee laadukkaina suomenkielisinä tiedejulkaisuina, asiakaskunnan kasvuna ja monipuolistumisena, vuorovaikutuksen toteutumisena, asiantuntijoiden näkyvyytenä, monipuolisen aineistonhankinnan onnistumisena, verkossa olevien aineistojen määrän kasvuna ,kaikkien aineistojen käytön lisääntymisenä sekä kirjallisuusviennin onnistumisena.


Strategiaa toteuttaa SKS:n henkilöstö ja sen toteutumista arvioivat ja valvovat jäsenten valitsemat luottamuselimet. Toteutumista seurataan vuosikertomuksissa.

Oletko kiinnostunut jäsenyydestä?

Uutisia ja puheenaiheita

21.6.2024 – Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 – Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme

19.6.2024 – Uutiset

Lisää valokuvaajia Kansallisbiografiaan