Kortistohyllyjä kirjasto-arkiston tiloissa.

1800-luvun tutkimuksen verkosto

Monitieteinen ja monikielinen verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät tai sivuavat 1800-lukua.

Verkoston pääasiallisena kohtaamispaikkana on joka toinen vuosi järjestettävät 1800-luvun tutkimuksen päivät. Tavoitteemme on lisätä tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja parantaa 1800-luvun tutkimuksen näkyvyyttä.

Jäseneksi hyväksytään kaikki 1800-luvun tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet. Vuosisata ymmärretään laveasti ns. pitkänä 1800-lukuna: Ranskan vallankumouksen ajoista ensimmäisen maailmansodan loppuun.

Konferenssijärjestelyjä ja muita käytännön tehtäviä hoitavat yhdessä valitut vastuuhenkilöt, joihin saa yhteyden osoitteessa 1800@finlit.fi.

Verkosto perustettiin vuonna 2008 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 250 jäsentä. Toiminta on vapaamuotoista eikä yhdistykseksi rekisteröitymistä ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi. Verkoston koordinaattorina toimii tällä hetkellä Ilona Pikkanen.

1800-luvun tutkimuksen päivät (aiemmin vuosikonferenssi)

1800-luvun tutkimuksen päivät on järjestetty tammikuun viimeisellä viikolla vuodesta 2009 alkaen. Konferenssi järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muissa yliopistokaupungeissa. Alla voit selata menneiden vuosien ohjelmaa.

1800-luvun tutkimuksen päivät 2024 järjestettiin Helsingissä 18.-19.1.2024 teemalla Muistamisen kulttuurit 1800-luvulla. Etsimme nyt vuoden 2026 tutkimuspäivien teemaa ja järjestäjiä!

Aiemmat vuosikonferenssit

Helsinki 18.-19.1.2024

Muistamisen kulttuurit 1800-luvulla

Tampere 8.–9.6.2022

Kokemuksen ääriin

Helsinki 30.-31.1.2020

Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia

Abstraktit:

Oulu 24.-25.1.2019


Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla

Helsinki 25.–27.1.2018

1800-luku ja tulevaisuus – 1800-talet och framtiden

Jyväskylä 26.–27.1.2017

Materiaalinen kulttuuri ja kulttuurin materiaalisuus pitkällä 1800-luvulla

Helsinki 28.–29.1.2016 / Helsingfors den 28–29.1.2016

Maailma mielessä, teoksessa, kartalla – Världen i sinnet, i verket, på kartan

Tampere / Tammerfors 29.-30.1.2015

Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät 1800-luvulla – I rörelse: verkliga och imaginära rum, gränser och övergångar på 1800-talet

Helsinki / Helsingfors 30. – 31.1.2014

YKSILÖ, KERTOMUS, HISTORIA – INDIVIDEN, BERÄTTELSEN, HISTORIEN

Turku / Åbo 31.1. – 1.2.2013

Järki ja tunteet 1800-luvulla – Förnuft och känslor på 1800-talet

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla – 1800-talet och mötet med det moderna

Sääty, ryhmä, luokka, liike – 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset

Stånd, grupp, klass, rörelse – gränser och gränsöverskridanden på 1800-talet

Suomi ja Venäjä 1800-luvulla – Finland och Ryssland under 1800-talet

Identiteetit 1800-luvulla – Identiteter på 1800-talet

Jäsenet ja tutkimusintressit

Julkaisemme vain niiden jäsenten tiedot, jotka ovat verkostoon rekisteröityessään antaneet siihen luvan.
Lähetä koordinaattoreille sähköpostia, jos haluat päivittää tietojasi: 1800.koordinaattorit[at]gmail.com

Roskapostin leviämisen ehkäisemiseksi emme julkaise jäsenten sähköpostiosoitteita, mutta jäseniin saa yhteyden koordinaattorien välityksellä.

Jäsenet aakkosjärjestyksessä

Aali, Heta:

 • FM, kultuurihistorian jatko-opiskelija, Turun yliopisto
 • Ranskalainen historiankirjoitus 1800-luvun alkupuolella, erityisesti varhaiskeskiaikaa käsittelevä historiankirjoitus. Ranskalainen kansallisuusaate, sukupuolihistoria ja historiallinen fiktio.

Ahl-Waris, Eva:

 • FT, Euroopan historia, Helsingin yliopisto 2010. Väitöskirja: Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. Skrift utgiven av Societas Sanctae Birgittae. Vadstena 2010: E-thesis
 • tutkimusintressit: 1800- ja 1900-luvun keskiajantutkimus (historia ja arkeologia), Suomen ja Pohjoismaiden luostariarkeologian historia, museolaitoksen historia, yliopistohistoria, aatehistoria ja kansallispyhimykset.

Ahmala, Antti:

 • FT, Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
 • Joel Lehtonen, fin de siècle, moderniteetti ja moderni minuus, antimodernius, Nietzsche.

Ahmaoja, Marianne:

 • Helsingin yliopisto, oikeustiede (tohtorikoulutettava) Jyväskylän yliopisto, musiikkitiede (tohtorikoulutettava); MuM, HTM
 • Richard Faltinin koraalikirja 1888; 1800-luvun kulttuuri, erityisesti musiikki; tekijänoikeus

Aho, Laura-Elina:

 • FM, teatteritieteen jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
 • Tutkimustoiminta: Suomen teatterihistoria 1800-luvun jälkipuolisko, 1800-1900-lukujen taite; Suomalaisen Teatterin aatemaailma, kansallismielisyyden ilmentyminen teatterin ohjelmiston naisrooleissa, kansallisen naisen representaatiot, ”suomi-neito” -tematiikka; kansallisuuden rakentaminen, sen sukupuolittunut rakenne.

Ahonen, Harri:

 • Kansalliskirjasto
 • Tutkimusaineistojen digitointi, 1800-luvun tutkimuksen lähteet.

Andersson, Laura Lotta:

 • Åbo under 1800-talet.

Anttonen, Pertti:

 • PhD, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, folkloristiikka
 • Perinteen ja modernin käsitteellistäminen, nationalismi, suullisen perinteen tallentamisen ja julkaisemisen yhteiskuntapoliittiset merkitykset.

Artukka, Topi:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto
 • Väitöskirjatyö: Seurapiirit, sukupuoli ja sosiaaliset suhteet Turussa 1812-1827.
 • 1800-luvun alun Suomi ja Turku, säätyläistön, sivistyneistön ja opiskelijoiden historia, kansainväliset suhteet ja verkostot, matkailun ja koulutuksen historia.

Backa, Andreas:

 • fil. mag., doktorand, Åbo Akademi, nordisk folkloristik
 • modernitet, ideologi, tolerans, liberalism, finlandssvenskhet

Bastman, Eeva-Liisa:

 • FT, Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, tutkimusosasto
 • tutkimusintressit: 1800-luvun kirjallisuus, kirjallisuushistoria, lajit ja poetiikka, kansanihmisten kirjoittaminen, herätysliikkeiden kirjallinen kulttuuri.

Bister, Melina:

 • Östra Finlands universitet, svenska språket; FD, universitetslektor
 • Den svenska språkgemenskapen i Joensuu i slutet av 1800-talet (bl.a. brevforskning)

von Boguslawski, Julia:

 • FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, historia
 • Aate- ja kulttuurihistoria, uskontokriittisyyden historia, uusien uskonnollisten liikkeiden kuten teosofian ja antroposofian historia.

Boije, Erika:

 • TM, doktorand i kyrkohistoria, Uppsala Universitet, kyrkohistoria
 • 1800-talets skönlitteratur, kristendom, nationalism, historiebruk, genus

von Bonsdorff, Anna:

 • FM, doktorand i nordisk litteratur, Helsingfors universitet
 • dekadens, genus och sexualitet i Adolf Pauls författarskap.

Broman-Kananen, Ulla-Britta:

 • forskningsprojektet Cantatricerna Achté.

Brummer, Wilhelm:

 • filosofie magister / filosofian maisteri
 • Relationen upplyst monark-trogen undersåte genom släktnätverk och tjänstgöring i det ryska imperiet. / Valistuneen monarkin ja uskollisen alamaisen suhde sukuverkostojen ja Venäjän imperiumin palveluksen kautta.

Bränn, Michaela:

 • fil. mag., doktorand, Helsingfors universitet, Historiska institutionen
 • pro gradu: Albert Edelfelt och vikingaromantiken – Nyländska avdelningens värdeorientering och dess visuella uttrycksformer 1858–1905 (2003)
 • forskningsämne segelpaviljonger i Finland, för övrigt finländsk kulturhistoria 1850–1914.

Capdeville, Sophie Alix:

 • FT, Jyväskylän yliopisto
 • kirjahistoria, 1800-luvun ja 1900-luvun alun saamelaisten historia, vähemmistökirjallisus, G. Deleuzen ja F. Guattarin teoriat.

Dahlberg, Julia:

 • FM, doktorand i historia, Helsingfors universitet
 • Bildansvarig för Biografiskt Lexikon för Finland, SLS.
 • Avhandlingsämne: Helena och Edvard Westermarck – en syskonbiografi om intellektuellt självförverkligande och individualismen
 • Övriga intresseområden: franskt och ryskt inflytande på konst och litteratur i Finland, museologi, upplevelsehistoria.

Donner, Julia:

 • FT, taidehistoria, Helsingin yliopisto
 • Väitöskirjatutkimus ”Kolme naista puutarhassa – 1900-luvun alun suomalainen puutarha”
 • Puutarhahistoria, biografinen tutkimus, kirjoittaminen.

Eilittä, Leena:

 • dosentti, Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
 • Romantiikka, intermediaalisuus, mielen historia.

Einonen, Piia:

 • dosentti, yliopistotutkija, pedagoginen johtaja, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
 • Kaupunkihistoria, esimoderni aika, Viipuri, Tukholma.

Eiranen, Reetta

 • FM, tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, historia
 • Väitöstutkimukseni keskiössä ovat Tengströmin sisarukset Sofi, Helene ja Natalia. Tarkastelen heidän kokemuksiaan, tulkintojaan ja toimintaansa fennomaanisessa kontekstissa, erityisesti kansallismielisessä Kruununhaan seurapiirissä 1800-luvun puolivälissä.

Enqvist, Johanna:

 • FT, Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön tutkimus
 • perinnöntutkimuksen teoria, kulttuuriperintöalan termit, käsitteet ja diskurssit

Fellman, Urban:

 • Fil.mag., lektor emeritus, Åbo Akademi, historia
 • Kulturhistoria, kulturforskning och kulturpolitik.

Fewster, Derek:

 • aatehistoria, protonationalismi, nationalistinen kansakuntakäsitys, kuvallinen lähdeaineisto yleensä, myytit, kansanvalistus, teatteri, historiallinen romaani.

Forsberg, Henrik:

 • VTT, Uumajan yliopisto, taloushistoria/ Umeå universitet, Ekonomisk historia
 • Muistohistoria, nälkäkriisit, 1860-luku, Pohjoismaat, Irlanti

Forsblom, Jari:

 • 1800-luvun postihistoria (etenkin Kirkkonummi/Porkkala, www.postihistoria.com) sekä sotahistoria (www.sshs.fi) – 1800-talets posthistoria (främst Kyrkslätt/Porkala) samt krigshistoria.

Forselles, Cecilia af:

 • Kulttuuriperintö, kirjallinen kulttuuri, aate- ja oppihistoria.

Fridlund, Mats

 • FT DI Professor, Aalto-universitetet, Industrialiseringens historia
 • Industrialiseringens historia under det långa artonhundratalet, terrorismens historia,ofärdsårens politiska och kulturella historia, Skandinaviska perspektiv på Kinas industrialisering under det långa artonhundratalet, digital historia

Frigren, Pirita:

 • FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Merenkulku, sukupuolihistoria, kaupunkiyhteisöt, perheet, merimieslähetys

Garritzen, Elise:

 • FT, historia
 • tutkimusintressit: historiankirjoituksen historia, historiantutkimuksen tutkimuskäytänteiden ja tutkimusetiikan historia, yliopistohistoria, naishistoria.

Gluschkoff, Jaana:

 • FT, Helsingin yliopisto, historian laitos Talous- ja sosiaalihistoria
 • Eliitti-, verkosto- ja modernisaatiotutkimus; Sosiaalisen pääoman uusintaminen; Henkilö- ja sukuhistoria; Suomen ja Venäjän 1800-luvun taloushistoria.

Grandell, Jens:

 • FM, pro gradu: Landet ingenstans – August Nordenskiöld som utopisk tänkare i det sena 1700-talets Europa
 • Svenska litteratursällskapet i Finland, Zacharias Topelius Skrifter universitetsundervisningen i historia och geografi på 1800-talet.

Grönstrand, Heidi:

 • väitöskirja Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla (SKS 2005)
 • romaanilajin muotoutuminen, monikulttuurisuus, naiskirjailijat.

Gutman-Hanhivaara, Laura:

 • Friends of Henry de Vallombreuse (Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Emil Wikström, Louis Sparre, Magnus Enckell…); relations between Finnish artists and France; Symbolism.

Hakala, Heikki:

 • FM
 • Turku 1800-luvun alussa.

Hakapää, Jyrki:

 • FT
 • Kirjan ja kirjallisen kulttuurin historia, Itämeren alueen historia.

Hakkarainen, Heidi:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Väitöskirjatutkimus modernisoituvan kaupungin käsittelystä 1800-luvun Wienin populaarissa huumorissa
 • Tutkimusintressit:1800-luvun populaarikulttuuri, kaupunkihistoria, huumori, tilallisuus, modernin tutkimus.

Hakosalo, Heini:

 • FT, akatemiatutkija, Oulun yliopisto, aate- ja oppihistoria
 • Lääketieteen ja terveyden historia, kulttuurihistoria.

Harjula, Mirko

 • Helsingin yliopisto Suomen ja pohjoismaiden historia, FM, jatko-opiskelija
 • Väitöskirjatutkimuksen aihe suomalaiset upseerit Venäjän asevoimissa 1717-1917, muuten Suomen ja Venäjän yhteinen historia, Suomi ja Itä-Eurooppa 1914-1922, Romanian historia.

Harjumäki, Annikki:

 • FK, jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto, Suomen historia
 • 1800-luvun porvarissäädyn sosiaalinen tausta.

Harmainen, Antti:

 • FM, Tampereen yliopisto, historia
 • 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun uususkonnolliset liikkeet (esim. teosofia, antroposofia) ja niiden vaikutukset Suomessa.

Hartikainen, Sari:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Kirjoittamisen kulttuurihistoria, sukupuolihistoria, modernin murros, luokka.

Hautsalo, Liisamaija:

 • Taideyliopisto, MuTri-tohtorikoulu ja -tutkimusinstituutti, oopperakoulutus
 • Suomalaisen oopperan historia, Oooperan historia

Heininen, Virve:

 • Väitöskirjan tekijä Helsingin yliopisto, Taiteentutkimuksen laitos, taidehistorian oppiaine, aiheena Elin Danielson-Gambogin henkilökuvaus hänen Italian vuosinaan 1896–1919.

Heiskanen, Merja:

 • Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, museonjohtaja
 • alueellisesti Kuopion ja Pohjois-Savon historia; käsityöläiset; meneillään tietojen keruu Kuopiossa toimineista hopea- ja kultasepistä ja heidän tuotannostaan.

Helenius, Juhani:

 • FM, jatko-opiskelija / projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia
 • tutkimusaihe: Uusi varuskuntahistoria – Kaupungin ja varuskunnan taloudellinen rinnakkaiselo Hämeenlinnassa ja Mikkelissä 1881–1901
 • tutkimuskohteet: perhe- ja henkilöhistoria, papisto, yrityshistoria, kaupungistuminen, Raja-Karjalan alkuperäisväestö.

Hemminki, Tiina:

 • FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
 • Suomen ja Ruotsin maaseutuväestöjen varallisuus- ja luottosuhteet 1800-luvulla.

Hilpinen, Saara:

 • Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • Skandaalit ja maine 1800-luvun eliitin piirissä.

Hirvonen, Sari:

 • Joensuun yliopisto
 • Valamon veljestö 1910–1977.

Hongisto, Pekka:

 • VTM, toimittaja
 • Modernin tulo Suomeen filosofiassa (gradu 1996: Wilhelm Bolin ja suomalaisen klassisen filosofian menetetty moderni murtuma); Aleksis Kiven filosofia.

Honkasalo, Marja-Liisa

 • dosentti, tutkija; Helsingin yliopisto, Taideyliopisto: kulttuurintutkimus/antropologia
 • sairauden kokemus kulttuurisissa yhteyksissä, mieltä koskevat teoreettiset käsitykset ja niiden historiallinen ja kulttuurienvälinen muuntelu, etnografian ja esitystaiteen kohtauspinnat, kirjeet metodina ja metodologiana.

Huhta, Ilkka

 • Kirkkohistoria, Itä-Suomen yliopisto
 • Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 1800-luvulta nykypäivään; pietismi ja uskonnolliset liikkeet; uskonnon ja nationalismin suhde; julkisen keskustelun historia; sekularisaation historia

Hyry, Katja:

 • FT, opettaja; Helsingin yliopisto (folkloristiikka, uskontotiede), Lapin yliopisto (taiteentutkimus)
 • Karjalan pakolaiset, elämänhistoriallinen kerronta, elämänhistorialliset aineistot tutkimuskohteena.

Häkkinen, Kaisa:

 • Suomen kielen professori, Turun yliopisto
 • Tutkimusintressit: suomen kirjakielen historia, sanaston historia, etymologia, Agricolan kieli, suomen kielen tutkimuksen historia.

Hällström, Catherine af

 • Filosofiemagister /ledande informationsspecialist, Åbo Akademi, konstvetenskap
 • Fotohistoria, fotografer, speciellt kvinnliga fotografer i Finland under 1800-talet och kvinnohistoria

Hällström-Reijonen, Charlotta af:

 • Finlandssvensk språkvård på 1800- och 1900-talet.

Hämäläinen, Niina:

 • Kalevala, lyriikka, 1800-luku, perhekeskustelu, tekstualisaatio.

Hänninen, Reetta:

 • Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • Kirjoittavat naiset, lehdistön historia, Päivälehden piiri, ”sortovuodet”, passiivinen vastarinta.

Härmä, Juhani

 •  FT, romaanisen filologian professori emeritus
 • Suomalaisten keskinäinen kirjeenvaihto ranskan kielellä 1700- ja 1800-luvuilla (J. A. Ehrenström, R. H. Rehbinder, C. J. Walleen, G. M. Armfelt).

Häyrinen, Marja-Liisa:

 • 1800-luvun naistaiteilijat, yhteiskunnallisten kysymysten käsittely taiteessa 1800-luvulla, Savon rusthollit 1800-luvulla, Haukivuoren historia, täysorpojen lasten asema 1880-luvulla.

Hökkä, Tuula:

 • virret, lyriikka.

Ijäs, Ulla:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Suomen historia
 • Tutkin kuluttamista ja naisen toimintakenttää 1800-luvun alun Viipurissa. Tutkimukseni keskiössä on Marie Hackman (os. Laube), joka omisti Hackman & Co:n.

Teemu Ikonen:

 • FT, yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusintressit: 1800-luvun kertomakirjallisuus, erityisesti novelli; lyhytproosa

Isoaho-Nousiainen, Riikka:

 • FM, tohtorikoulutettava (UniOGS), Oulun yliopisto/ Historia
 • Naishistoria, kaupunkihistoria

Isomaa, Saija:

 • kirjallisuudentutkija, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusintressit: 1800-luvun kirjallisuus, kirjallisuuskeskustelu.

Jalava, Marja:

 • FT, historian dosentti, Historian laitos, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusintressit: Aatehistoria, henkilöhistoria, sukupuolisuuden historia, yliopistohistoria.

Jantunen, Anna:

 • Venäläisyys Suomessa
 • Ortodoksinen kulttuuri
 • Hautausmaat.

Järvinen, Hanna:

 • kulttuurihistoria n. 1880–1917, tanssihistoria, erit. taidetanssin historiallinen epistemologia ja ontologia.

Järvinen, Matti:

 • Hum. kand., pääaine suomen kieli, sivuaine kotimainen kirjallisuus
 • Sivuaineen proseminaarityö ”Juopa heidän välillään: Elvira Willmanin näytelmien naishahmojen feminististä analyysiä” (2006)
 • Kiinnostuksenkohteita vanhan työväenliikkeen kirjallisuus, unohdettujen naiskirjailijoiden teokset ja yleensäkin vanhat ja unohdetut suomalaiset kirjat, 1800-luvun lopun realismi, 1800-luvun suomenkielinen sanomalehtikirjallisuus ja -runot

Järviö, Päivi:

 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu
 • Musiikin historialliset esittämiskäytännöt, Kokemus Musiikin esittämisen historia Suomessa

Kaartinen, Marjo:

 • Professori, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Vera Hjeltin ja Cely Mechelinin ystäväpiiri.

Kajander, Konsta :

 • FM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, etnologia
 • puoliherrat, etnologinen sanomalehtitutkimus, kategorioiden ja kategorisointien tutkimus, kansan kokemukset modernisaatiosta ja sekularisaatiosta.

Kalleinen, Kristiina:

 • VTT, dos.
 • Suomalaiskansallisen identiteetin synty 1800-luvun alkupuoliskolla (kieli ja kansallinen identiteetti); suomalais-venäläiset suhteet autonomian aikana; Suomen/Venäjän keisarikunnan hallintohistoria
 • Kuninkaan ja keisarin välissä. Nordenskiöldit autonomisessa Suomessa.

Kallio, Kati:

 • Kiinnostuksen kohteina kalevalamittainen laulettu runo, keruuhistoria, inkeriläiset laulukulttuurit, tekstien ja esitystapojen väliset suhteet sekä suullisuus ja kirjalliset lähteet.

Kannas, Vappu:

 • FT, Helsingin yliopisto, englantilainen filologia
 • Naisten päiväkirjat, L.M.Montgomery, omaelämäkerrallisuus, 1800- ja 1900-lukujen vaihde.

Kantanen, Anna

 • FM, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Väitöskirjatyö: Puolisoiden väliset henkirikokset 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa

Karila, Suvi:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Väitöskirjaprojekti naisten uskonnottomuudesta 1800-luvun Yhdysvalloissa. Uskonnottomuuden kulttuurihistoria, sukupuolihistoria.

Karppinen, Emilia:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, yleinen historia
 • Kaupunkisuunnittelun historia, rajat, asiantuntijuus, yhteistyö, 1800- ja 1900-lukujen vaihde.

Katajamäki, Sakari:

 • 1800-luvun kirjallisuuden tieteelliset editiot.

Katajisto, Kati:

 • FT
 • kansallisen identiteetin rakennusprosessit, kansallinen historiankirjoitus, nationalismi, aatelisto & nais- ja mieshistoria.

Kauranen, Kaisa:

 • VTL, sosiaalihistoria
 • Kirjallistumisen ja kirjoittamisen historia ns. kansanihmisten keskuudessa 1800-luvulla
 • Suomen Akatemian Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa -tutkimushanke.

Keravuori, Kirsi:

 • FT, VTM, toimituspäällikkö, Biografiakeskus – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • henkilöhistoria, kirjeenvaihdon tutkimus, itseoppineet kirjoittajat, lukutaito ja koulutus, saariston historia.

Keskinen, Jarkko:

 • Dosentti, Turun yliopisto, Suomen historia
 • Suomen talouselämä ja kauppiasperheet 1800-luvulla. talouden globalisaatio 1800-luvulla, yhteisöhistoria 1800-luvulla

Ketomäki, Hannele:

 • MuT, Sibelius-Akatemia, musiikinhistoria
 • Suomen suuriruhtinaskunnan, erityisesti venäläistämiskauden musiikinhistoria ja poliittinen historia.

Kimanen, Anuleena:

 • FT
 • kyläyhteisö 1800-luvun alussa, uskonnolliset liikkeet.

Kivirinta, Marja-Terttu

 • FT, taidehistorioitsija, taidekriitikko, tietokirjailija, toimittaja
 • Taidehistorian historiografia ja kulttuuriset kehykset; taiteilijan muotokuva ja elämäkerta modernin systeemissä; nykytaiteen kytkeytyminen taiteen historiaan.

Klapuri, Tintti:

 • FM, tutkijakoulutettava, Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
 • Anton Tshehov, aikakäsitykset ja niiden representaatio kaunokirjallisuudessa, modernisaatio, 1800-luvun tiede ja tieteellinen maailmankuva.

Klinge, Matti:

 • professori emeritus
 • tutkimusintressit: Helsinki, sivistyneistö, Ranskan 1840-luku, Venäjä, historiografia.

Klinkmann, Sven-Erik:

 • Docent i folkloristik, sääskilt populärkultur, Åbo Akademi, projektforskare vid SLS.

Knuuttila, Maarit:

 • FT, etnologi
 • Tutkimusintresseinä ruuanvalmistus, keittokirjat ja tapakulttuuri
 • Meneillään oleva projekti: ”Kynä ja kauha – keittokirjojen ja ruuanvalmistuksen kulttuurihistoriaa”.

Koivisto, Nuppu:

 • FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, yleinen (Euroopan) historia
 • Naisorkesterit ja naismuusikot 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, populaari- ja salonkimusiikin historia, kaupunkikulttuurin historia, sukupuolihistoria.

Koivunen, Leila:

 • FT, yleinen historia, Turun yliopisto
 • Väitöskirja (2006) Visualizing Africa in Nineteenth-Century British Travel Accounts (Routledge 2008)
 • Tutkimusintressit: vieraiden kulttuurien kohtaaminen ja esittäminen, 1800-luvun länsimaiset Afrikka-käsitykset ja -kuvat, kirja- ja kuvitushistoria, ei-eurooppalaisten kulttuurien näyttelyhistoria Suomessa.

Koivusalo, Anna:

 • FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, yleinen historia
 • tunnehistoria, Yhdysvaltain historia, Etelävaltioiden historia ja kulttuuri

Koivuvaara, Pirjo:

 • FT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Englannin kieli ja kulttuuri
 • 1800-luvun ja 1900-luvun alun angloamerikkalainen kirjallisuus, erityisesti naiskrjallisuus; ruokakulttuuri ja -historia; sukupuoli ja luokka; uusviktoriaaninen kirjallisuus.

Korkalainen, Samuli:

 • MuM, TM, kirkkomusiikin jatko-opiskelija, Taidekorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu
 • Luterilaisen kirkon jumalanpalvelusmusiikki 1800-luvun Suomessa; sen kehittämispyrkimykset sekä yhtymäkohdat ympäröivän yhteiskunnan musiikilliseen kehitykseen ja luterilaisessa Euroopassa vallinneisiin liturgisiin suuntauksiin.

Kokko, Heikki:

 • FM, Tampereen yliopisto, Historiatieteen ja filosofian laitos
 • Väitöskirjatyö: Sivistys-käsite ja kansanomainen moderni subjekti Suomessa 1800-luvulla
 • Tutkimusintressit: kansanomainen ajattelu, modernisaatio, identiteetti, julkisuus ja käsitehistoria.

Koskinen, Kaisa:

 • Professori, Itä-Suomen yliopisto, käännöstiede
 • Monikielisyys ja käännettyys Tampereen paikallishistoriassa, Tampereen kunnallishallinnon kehitys, kaksikielisyys ja kääntäminen.

Kotilainen, Sofia:

 • FT, tutkija; Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
 • Tutkimusintressit: henkilönnimet, aineeton pääoma, perhe- ja kulttuurihistoria.

Kotioja, Eeva:

 • FM, jatko-opiskelija, Suomen ja Pohjoismaiden historia, Helsingin yliopisto
 • 1800-luvun yhteiskunnalliset muutokset, naishistoria, perhehistoria ja sukuverkostot, aatelisto Venäjän ja Ruotsin vallan aikana.

Kraatari, Eliza:

 • YTM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiikka, valtio-oppi
 • Kotiteollisuuden historia suomalaisen kulttuuripolitiikan historian näkökulmasta; kotiteollisuuden aatehistoriallinen tausta sekä sen kulttuuripoliittiset ulottuvuudet.

Kraneis, Samuli:

 • FM, Turun yliopisto, yleinen historia
 • tieteenfilosofia, aatehistoria, mannermainen filosofia, historianteoria, ihmistieteet

Kuisma, Oiva:

 • Estetiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Suomalaisen ja pohjoismaisen estetiikan historia; antiikin ja keskiajan estetiikka.

Kuismin, Anna:

 • Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa.

Kukkonen, Pirjo:

 • Tf. professor i svensk översättning, docent, Helsingfors universitet
 • Käännöstutkimus, kielen ja kirjallisuuden semiotiikka, nordistiikka: Den lyriska samlingen Kanteletar (1840) i svenska tolkningar 1840–1989 – Kantelettaren (1840) ruotsinnokset 1830–1989.

Kukkonen, Tiina Katriina:

 • Jyväskylän yliopisto
 • Aleksis Kiven tekstit, kulttuuripolitiikka, 1800-luku

Kunnas, Jan:

 • väitöskirjatutkimus talouskasvun ympäristövaikutuksista Yliopistollisessa Eurooppa Instituutissa, Firenzessä
 • Muita tutkimusintressejä: metsien käyttö (kaskiviljely, tervanpoltto ja potaskan valmistus. Maanviljely (soiden polttoviljely sekä salpietarin valmistus).

Kuusiluoma, P. T.:

 • FM, toiminnanjohtaja, Suomen Sukututkimusseura
 • Jatko-opiskelija, Turun yliopisto, Suomen historia
 • Helsingin, Turun ja Tampereen nahkureiden muutos käsityöläisistä teollisuudenharjoittajiksi teollistumisen varhaisvaiheessa.

Kylli,Ritva

 • FT, dosentti, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, historia
 • ruoka-, ravitsemus- ja terveyshistoria, arktisuus ja pohjoisuus, saamelaisten historia.

Kyläkoski, Kaisa:

 • Henkilö- ja paikallishistorian harrastaja.

Laakkonen, Johanna:

 • FT
 • Tutkimusintressi: Tanssin historia, tanssi teatterissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, keski-eurooppalaisen tanssin modernismin vaikutus Suomessa 1900-luvun alussa, esitysanalyysi.

Laakkonen, Juha:

 • tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Teollistumisen historia, modernisaation historia, kuluttamisen historia, materiaalinen kulttuuri, liiketoimintahistoria.

Lahelma, Marja:

 • FM taidehistoria, tohtoriopiskelija
 • Väitöskirjatutkimuksen aiheena pohjoismainen omakuvataide1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Lahti, Janne:

 • FT, dosentti, Akatemiantutkija, Helsingin yliopisto, yleinen historia
 • kolonialismi, asutuskolonialismi, imperiumit, globaali historia, Yhdysvaltain länsi, rajaseudut, Saksan keisarikunta, elokuvan historia.

Laitinen, Heikki:

 • musiikki, arkkiveisut, muistinvaraisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus.

Laitinen, Lea:

 • 1800-luvun kirjakieli, kirjallistuminen ja itseoppineet kirjoittajat.

Landmann, Annika:

 • Magister Artium, jatko-opiskelija, Universität Hamburg, Kunstgeschichtliches Seminar
 • Emootiot kuvataiteessa, muotokuva/omakuva, suomalainen maalaustaide 1870 – 1950, naistaiteilijat (erityisesti Helene Schjerfbeck).

Lappalainen, Päivi:

 • kotimaisen kirjallisuuden professori, Turun yliopisto
 • Tutkimusintressinä 1800-luvun loppupuolen kirjallisuus, etenkin naisten kirjoittamat teokset.

Lappalainen, Seija:

 • FL, musiikintutkija, Helsingin yliopisto, musiikkitiede
 • 1800-luvun taidemusiikin historia Euroopassa ja Venäjällä. Esiintyvät säveltaiteilijat 1800-luvun Suomessa, yhteydet erityisesti Venäjälle, Viroon, Ruotsiin ja Saksaan. Fredrik Pacius ja hänen henkilöverkostonsa.

Lappalainen, Tarja:

 • FM, kirjoittamisen jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimusintressinä eurooppalainen salonkitraditio, kirjallisuussosiologia, yhteisöllinen kirjoittaminen, yhteisöllisyys, kirjalliset salongit
 • Väitöskirjahanke: Aatelisrouva Elisabet Järnefeltin ja kirjailija Minna Canthin kirjalliset salongit

Latva, Otto:

 • FM, tohtoriopiskelija/apurahatutkija, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • 1800-luvun eläinkäsitykset, erityisesti merieläimet; meri tilallisena käsitteenä 1800-luvulla; meriaiheinen kaunokirjallisuus, biografiat ja päiväkirjat sekä meritieteet, kuten oseanografia ja eläintiede.

Launis, Kati:

 • FT, väitöskirja Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (SKS, 2005)
 • 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuus Suomessa, työväenkirjallisuus, luokka ja sukupuoli.

Lehtiö, Ossi:

 • FM, lehtori, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Kansanmiesten lehtikirjoittelu 1800-luvulla, Kustaa Paturi.

Lehtokari, Anniina:

 • FM, Turun yliopisto, yleinen historia
 • Tekeillä väitöskirja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja -toimikunnan kansainvälisistä suhteista
 • Tutkimusintresseinä suojelu- ja kulttuuriperintökysymykset 1800-luvun Suomessa ja Euroopassa.

Lehtoruusu, Petra

 • HuK, Helsingin yliopisto, taidehistoria ja käytännöllinen filosofia
 • Nykykulttuurin suhde 1800-lukuun. Kuvataiteen ja populaarikulttuurin tavat hyödyntää 1800-lukua suhteessa 1800-luvun kuvallisten esitysten historiaan ja 1800-luvun tapoihin hyödyntää aikaisempia historiallisia aikakausia. Tekeillä taidehistorian pro gradu 1800-luvun esityksistä nykyvalokuvataiteessa.

Leino-Kaukiainen, Pirkko:

 • Suomen historian dosentti, tutkija
 • Aate- ja kulttuurihistoria autonomian kauden lopulla, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen kulttuuri.

Leskelä-Kärki, Maarit:

 • Dosentti, tutkijatohtori, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Kirjoittamisen kulttuurihistoria, sukupuolihistoria, biografiatutkimus, omaelämäkerralliset aineistot, uskonnollisuuden historia.

Lilja, Johanna:

 • FM; jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto, informaatiotutkimuksen laitos
 • Tieteellinen julkaisutoiminta ja julkaisujen kansainvälinen jakelu 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella.

Lilja, Taina

 • jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma
 • Maa- ja karjatalouden historia, maatiaiseläimet, maatiaisrodut, historiallinen sosiologia, yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus.

Lindberg, Hanna

 • FD, postdoc-forskare,historia, Åbo Akademi
 • Gårdfarihandel, sociallagstiftning, genushistoria.

Lindgren, Klaus:

 • Kielipolitiikka, säätyläistö, nationalismi, suomalaisen herrasväen kielivalinnat.

Lintonen, Kati

 • FT, Helsingin yliopisto, taidehistoria
 • Väitös: Valokuvallistettu luonto. I.K.Inhan tuotanto luonnon merkityksellistäjänä.
 • Valokuva / valokuvaaminen / valokuvallistaminen

Louhelainen, Maaret

 • HuK, Turun yliopisto, maisemantutkimus
 • Kylpy- ja uimalaitokset, kuluttaminen, urbaani kulttuuri, matkailu, ravintolat ja hotellit, Helsinki, rakennustaide, populaarikulttuuri.

Luttinen, Jaana:

 • YTT, FM
 • 1800-luvun alkuvuosikymmenet (perheiden elinolot ja varallisuus, kriisit ja selviytymisstrategiat); Suomen sota ja autonomiaan sopeutuminen; metsän haltuunotto ja hahmottaminen.

Luoma-Aho, Jarmo:

 • FM, arkistonjohtaja
 • Talous- ja sosiaalihistoria

Luukkanen, Tarja-Liisa:

 • teologisen aate- ja oppihistorian dos. (HY), kirkkohistorian dos. (JoY)
 • tutkimusintressit: 1800-luvun Suomi, yliopistollinen oppihistoria, uskonnollisuus Suomessa, uskonto ja nationalismi, uskonnollinen motivaatio ja kansankirjoittajat.

Luutonen, Marketta:

 • FT, VTL, käsityökulttuurin tutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto; tekstiilikulttuurin dosentti, Aalto yliopisto
 • tutkimusintressit: ihmisten ja tuotteiden kulttuuriset suhteet, neuleen ja virkkauksen historia, käsityöalan yrittäjyys.

Lyytikäinen, Pirjo:

 • Kotimaisen kirjallisuuden professori, Helsingin yliopisto
 • Vuosisadanvaihteen symbolismi ja dekadenssi; klassismi, romantiikka ja antiikin poetiikka 1800-luvun suomalaisessa kirjallisuudessa.

Lång, Reija:

 • FM, tutkija, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
 • Väitöskirjatutkimuksen aiheena kirjailija Matilda Roslin Kalliola (1837–1923) – kirjoittaminen ja kirjailijuus, 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallinen elämä ja kirjallisuuden kentät, sivistyneistön ulkopuolelta tulleet kirjailijat, nk. kansankirjailijat, sukupuolihistoria.

McDonough, Ciaran:

 • PhD Irish Studies, NUIG (2017),University College Dublin – School of Irish, Celtic Studies and Folklore: Nineteenth-century Translation of Medieval Irish Law Texts
 • Nineteenth-century European antiquarianism; uses of the medieval past; nineteenth-century medievalism; medieval law translations; translations of medieval literature

Mahlamäki, Tiina:

 • FT
 • Emanuel Swedenborgin ajattelun jäljet suomalaisessa 1800-luvun kansalliskirjallisuudessa (Runeberg, Topelius, Kivi, Canth).

Maijala, Minna:

 • FT, väitöskirja Passion vallassa. Hermostunut aika Minna Canthin teoksissa (SKS, 2008)
 • Tutkija, Helsingin yliopiston kotimainen kirjallisuus; Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattori
 • Minna Canth, elämäkerrallinen ja tekstikriittinen tutkimus.

Majamaa, Raija:

 • Elias Lönnrot ja kulttuuri-ilmasto.

Marjanen, Jani:

 • Suomen talousseura, käsitehistoria, julkisuuden rakentuminen, vertaileva historiantutkimus, pohjoismaiden historia; Finska Hushållningssällskapet, begreppshistoria, offentlighetens utveckling, komparativ historia, nordisk historia.

Matikkala, Mira:

 • PhD, Cambridgen yliopisto (Anti-imperialism, Englishness and empire in late-Victorian Britain)
 • Suomen Akatemian tutkijatohtori, Helsingin yliopiston historian laitos
 • imperialismi ja kansainvälinen oikeus; eurooppalainen liberalismi, nationalismi.

Mikkonen, Heikki:

 • Tampereen yliopisto, historia; FM, väitöskirjatutkija
 • Talouskasvun ja talouskriisien aatehistoria 1800- ja 1900-luvuilla, tieteenhistoria, käsitehistoria, taloushistoria.

Mikkonen, Kai:

 • yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto
 • Ranskalainen ja brittiläinen 1800-luvun kertomakirjallisuus; matkakirjallisuus 1800-luvulla; sarjakuvat, kuvakirjat ja pilapiirrokset 1800-luvulla.

Mikkonen, Ulla-Riitta:

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri, pedagogi, monikulttuurisuusasiantuntija
 • 1800-luvun naisten kirjallisuus, naisten matkakirjallisuus ja naisten väliset kirjalliset ystävyyssuhteet, transantilliset naisverkostot

Moilanen, Ulla:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Hautaukset ja kuolemankulttuuri, terveyslähteet, lääketieteen historia, materiaalinen kulttuuri

Moine, Aleksi:

 • MA, väitöskirjatutkija; Helsingin yliopisto, folkloristiikka ja uskontotiede
 • Loitsut, ruumillisuus, eletty kristinusko, performanssi

Murtola, Raila:

 • FM, jatko-opiskeilija, Helsingin yliopisto.
 • Morfologinen ja syntaktinen vaihtelu amerikansuomalaisten siirtolaisten kirjeiden kielessä – amerikansiirtolaisuus – harrastusmielessä sukututkimus.

Mustonen, Eeva:

 • FM, jatko-opiskelija, teatteritiede, Helsingin yliopisto
 • 1800-luvun topeliaaninen lastenteatteri, lasten ja aikuisten toimijuudet.

Mäkinen, Virpi:

 • FM, museoamanuenssi, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Väitöskirjatutkimus: 1800- ja 1900-luvun vaihteen harrastajavalokuvaus sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.
 • Valokuvahistoria; harrastajavalokuvaus; visuaalinen kulttuuri; museologia.

Nelson, John:

 • Musiikkitieteenlaitos, Helsingin yliopisto. Aleksanteri-instituutin ulkojäsen
 • Väitöskirjan aihe: The significance of Rimsky-Korsakov in the development of a Russian national identity in the late 19th and early 20th centuries.

Nevala, Minna:

 • Englannin kielen laitos, HY / Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikkö (VARIENG)
 • historiallinen lingvistiikka ja korpustutkimus, historialliset kirjeet, sanomalehdet ja pamfletit, sosiopragmatiikka.

Nevalainen, Laika:

 • VTM, PhD Researcher, European University Institute, Department of History and Civilization
 • poikamiehet, koti, arkielämä ja maskuliinisuus 1800-luvun lopussa ja 1900-luvulla.

Niemi, Seija:

 • FL, Suomen historia, Turun yliopisto
 • Väitöskirja työnimeltään ”A. E. Nordenskiöld (1832–1901): The Initiator of Finnish Conservation in the 19th Century – Conservation and Environmental Literacy”.

Niiranen, Anna:

 • FM, Yleisen historian tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos
 • Lääketieteen ja synnytyksen kulttuurihistoria 1800-luvulla, perhehistoria.

Nihtinen, Atina:

 • FT, Tutkija
 • Tutkimuskiinnostukset: matkakertomukset, kaupungit ja kansakunta, historian käyttö, kokemusten historia

Nikkola, Jari:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, yleinen historia
 • Muuttuva amerikansuomalainen kulttuuriperintö, etnisyys ja historiakäsitykset.

Nissinen, Markku:

 • FM, Oulun yliopisto, historia, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
 • Terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääketieteen historia 1800-luvun alusta 1900-luvun puoliväliin Piirilääkärit / piirilääkäripiirit v. 1749 – 1943 Kansanterveydelliset olot ( erityisesti Kainuussa) 1800-luvun alusta 1900-luvun puoliväliin Kajaanin kihlakunnan piirilääkäripiiri v. 1823 – 1943, Kainuun historia ( 1800-ja 1900-luvut)

Nivala, Asko:

 • FM, tutkija, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Friedrich Schlegelin historianfilosofia; saksalainen varhaisromantiikka ja idealismi; historiankirjoituksen käyttämät metaforat; uusmaterialismi, spekulatiivinen realismi, poliittinen teologia.

Nordlund, Taru:

 • Professori, Helsingin yliopisto, suomen kieli
 • Historiallinen sosiolingvistiikka, suomen kirjakielen kehitys 1800-luvulla, kieli-ideologiat ja identiteetti, tiedonvälityksen diskurssit 1800-luvun Suomessa.

Nordlund-Laurent, Sara:

 • Helsingfors universitet
 • Skriver en doktorsavhandling i nordiska språk om brevväxlingen mellan Anna och Helena Westermarck 1879–1900
 • Forskningsintressen: brevforskning, muntlighet och skriftlighet, dialogicitet.

Nordman, Tina:

 • Doktor i hälsovetenskaper, Åbo Akademi, vårdvetenskap
 • Vårdvetenskap, kultur och lidande.

Norrback, Märtha:

 • FM, redaktionschef
 • Helsingfors universitet, historia.

Nummijärvi, Raija:

 • tutkinut Kalevalan kieltä ja rytmiä, erityisesti sitä, miten Elias Lönnrot muokkasi suomen kieltä kansanrunoista Kalevalan eri laitoksiin
 • pro gradu Vaasan yo 2003, nykysuomen laitos: Kalevala ja kaunis suomen kieli
 • tutkinut Mnemosyneä, Suomen ensimmäistä kirjallista lehteä (1819–1823) pro gradu Tampereen yo 2008, kotimainen kirjallisuus
 • nykyinen tutkimuskohde Suomen 1800-luvun alun aate- ja taidehistoria ja aiheena edelleen Mnemosyne, mukana myös ”kansallisen taiteen” synnyn problematiikka.

Nylund, Lotta:

 • Helsingfors universitet, doktorandprogrammet i historia och kulturarv, historia (svenska)
 • Det tidiga 1800-talets kultur, romantiken, bildkonst och visuell kultur, idéhistoria

Närväinen, Ninni:

 • FM, arkeologi, Helsingin yliopisto, arkeologia
 • Kangasniemen Hokan terveyslähde, 1700- ja 1800-lukujen terveysturismi, Kangasniemen luontokohteisiin liittyvät muistot ja tarinat; Itä-Suomen myöhäisrautakautinen asutus ja elinkeinot.

Oittinen, Riitta:

 • VTM
 • Tutkimusintressit: Eurooppa, EU & Bryssel – historian popularisointi; muisti – kaupunkihistoria – naiset ja työ ompelu – terveyden ja vanhuuden historia – työväenhistoria – valokuva ja historia.

Ollila, Anne

 • FT, kulttuurihistorian dosentti, Turun yliopisto
 • Olen kiinnostunut ’uusista historioista’ eli arkipäivän historiasta, mikrohistoriasta ja sukupuolihistoriasta. Lisäksi olen tutkinut aikakäsityksiä, mutta uusimmat tutkimukseni käsittelevät kulttuurihistorian metodologiaa (Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta) sekä valokuvauksen historiaa (Turku vanhoissa valokuvissa 1865 – 1915).

Paavolainen, Pentti:

 • FT, dosentti, teatteritiede
 • Bergbom-projekti. Suomalaisen Teatterin perustajan Karl (Kaarlo) Bergbomin (1843–1906) elämäkerran kirjoittaminen, kirjekokoelman editointi, ym.

Paikkala, Sirkka:

 • FT, väitöskirja: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921 (2004).
 • Nimistöntutkimus.

Paju, Petri:

Paloheimo, Maare:

 • FT, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
 • Tutkimusintressit: liike-elämän poliittinen vaikuttaminen, talouslainsäädäntö, venäläistaustaiset yrittäjät Suomessa, rajat, liikkuvuus.

Paloposki, Outi:

 • käännöstiede, suomennoskirjallisuuden historia
 • uudelleenkäännökset, suomentajien alaviitteet (”suom. huom.”).

Palovaara, Iia:

 • FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, taidehistoria
 • Väitöskirjan aiheena on vuosisadan vaihteen keskeinen taiteilijapariskunta Louis Sparre ja Eva Mannerheim-Sparre; tavoitteena on purkaa ajankohtaisella tavalla suomalaiskansalliseen projektiin kiinnittynyttä käsitystä ajan modernismista verkostotutkimuksen avulla.

Pantermöller, Marko:

 • PD Dr.
 • tutkimusintressí: kirjakielen kehitys.

Parente-Čapková, Viola:

 • FT, dos. Turun yliopistossa ja Prahan Kaarlen yliopistossa
 • 1800-luvun lopun kirjallisuus: dekadenssi, naisten kirjoittama kirjallisuus ja naisten väliset ylirajaiset verkostot.

Pekkarinen, Juha:

 • tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, yleinen historia
 • Tieteen historia, tieteen ja politiikan suhde, ihmistieteiden kehitys 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, tiedeyhteisön ylirajainen toiminta.

Peltonen, Ollimatti:

 • FM, Tampereen yliopisto, historia
 • Tällä hetkellä tutkin 1800-luvun tieteen historiaa: väitöstutkimukseni käsittelee Pariisin lääketieteellisiä verkostoja sekä niissä toimineita suomalaislääkäreitä. Tutkimusintressejäni ovat myös 1800-luvun vallankumoukset ja ideologiat (näitä ideologioita tarkemmin yksilöimättä: uskonnolliset, poliittiset ja kulttuuriset.) Ranskan suuresta vallankumouksesta lähtien.

Pennonen, Anne-Maria:

 • DKK, FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, taidehistoria
 • Maisemamaalaus Düsseldorfissa ja sen yhteys luonnontieteiden kehitykseen 1800-luvulla.

Pessa, Tuula:

 • tutkija, Tampereen kaupungin museoiden kokoelmakeskus
 • 1800-luvun esineellinen kulttuuri/ Hämeen museon kokoelmat; 1800-luvun naisten käsityöt; tamperelaisten Lundahl, Wallenius ja Sumelius -sukujen esineelliset kokoelmat tamperelaisten 1800-luvun porvarisperheiden elämän kuvaajina, erityisesti Augusta Lundahl  (1811-1892).

Pihlaja, Päivi Maria:

 • FT, Helsingin yliopisto, Suomen ja pohjoismaiden historia
 • Mm. tieteiden ja tieteellisten verkostojen kulttuurihistoria 1700- ja 1800-luvuilla; yhteistyö ja kansainvälisyys; pohjoisten alueiden tutkimus.

Pikkanen, Ilona:

 • Dosentti, tutkimuspäälllikkö; Oulun yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, tutkimusosasto
 • Tutkimusintressit: historiankirjoituksen historia, kulttuurinen muisti, 1590-luvun jälkikuva, historiankirjoituksen narratologia.

Pitkänen, Kaarina:

 • suomen kielen kehittäminen, erit. sanastonkehitys – tietokirjojen suomennokset.

Pohjola-Skarp, Riitta:

 • FT, draamantutkija
 • Georg Büchner ja saksalainen draama Vormärz-kaudella
 • Aleksis Kiven näytelmät, erityisesti Karkurit; Karkurit-edition pätoimittaja

Pollari, Mikko:

 • FM, tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, historia
 • 1800-1900 -lukujen vaihteen aatehistoria, varhainen suomalainen ja amerikansuomalainen työväenliike, henkilöhistoria ja elämäkerrallinen kirjoittaminen.

Pykälistö, Pasi:

 •  HuK,  Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • Kymenlaakso; valtiopäivät; metsäteollisuus; maatalous; ympäristöhistoria.

Päivärinne, Tiina:

 • FM Helsingin yliopisto – Suomen ja Skandinavian historia
 • Tieteen- ja teknologiantutkimus, erityisesti 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku.

Raatikainen, Riitta:

 • FM, Joensuun yliopisto, kirjallisuus
 • Tutkimusintressit: visuaalinen viestintä, paikallisuus ja identiteetti.
 • Väitöskirjahanke Itäsuomalaisten paikkojen representaatioista dokumentaarisessa valokuvauksessa.

Rabow-Edling, Susanna

 • Docent, Uppsala universitet, Rysslandscentrum
 • Ryska Amerika, kön och imperium, nationalism, kulturella möten, kvinnliga resenärer.

Ragnvaldsson, Peter:

 • Militärhistoria, kulturhistoria, industrihistoria (tobaksfabriker).

Rajavuori, Anna:

 • VTM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, poliittinen historia
 • tutkimusintressit: sosialistiagitaattoreita ja heidän toimintaansa Suomessa 1900-luvun ensivuosikymmenellä käsittelevä väitöstutkimus.

Ranki, Kristiina

 • FT, Helsingin yliopisto, Euroopan historia
 • Suomalainen kulttuuri-, kirjallisuus- ja sivistyshistoria, eurooppalaisuus, suomalaisuus, identiteetti, intellektuellit, kirjailijoiden matkat, yliopistohistoria.

Rantala, Heli:

 • FT, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
 • Aatehistoria, kulttuurin ja sivilisaation käsitteet, historiakäsitys ja historianteoria, yliopistohistoria, 1800-luvun alun Turun Akatemia

Rantala, Pälvi:

 • Tutkija, Lapin yliopisto
 • Tutkimusintressit: Pohjoinen kulttuurihistoria, naishistoria, mikrohistoria, historiakäsitykset
 • Meneillään olevat tutkimukset: naisen elämänmahdollisuudet 1800-luvun Tornionlaaksossa; kylähulluus ja siihen liittyvät menneisyyskuvat 1850-luvulta 2000-luvulle.

Rantanen, Saijaleena:

 • Musiikin tohtori, postdoc-tutkija, Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
 • Erityisen kiinnostukseni kohteena on musiikkifestivaalien synty Suomessa 1800-luvun lopulla. Tarkastelun kohteena ovat Kansanvalistusseuran järjestämät laulu- ja soittojuhlat sekä niiden vaikutuksesta syntyneet paikalliset laulujuhlat, joilla oli monia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Rauhala, Elina:

 • FM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, museologia
 • Väitöskirjaprojekti: Etnografisten esineiden konservoinnin, säilytyksen ja näytteilleasettamisen erityiskysymyksiä: esimerkkitapauksena Hjalmar Furuhjelmin Alaska-kokoelma, Hämeenlinnan kaupunginmuseo.

Rauhamäki, Sari:

 • VTM, tutkijakoulutettava
 • Tutkimusintressit: naishistoria, perhehistoria, tunteiden tutkimus, elämänkaaren tutkimus.

Rautaoja,Turo:

 • FM, MBS, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, englannin kieli (kääntäminen ja tulkkaus)
 • Kääntämisen historia, kääntämisen ja kulttuurin suhde.

Ripatti, Anna:

 • FM Taiteiden tutkimuksen laitos Taidehistorian oppiaine Helsingin yliopisto
 • Tekeillä väitöskirja Jac. Ahrenbergin restaurointisuunnitelmista Turun ja Viipurin linnoihin
 • Tutkimusintresseinä rakennussuojelu-, muinaismuisto- ja kulttuuriperintökysymykset 1800-luvulla.

Rossi, Riikka:

 • Naturalismi ja realismi.

Ruohola, Harri:

 • Auguste Comte ja tieteiden hierarkia.

Ruuskanen, Esa

 • FT tutkijatohtori, Oulun yliopisto, historia
 • Tutkimustoiminta: Ihmisen suhde suoluontoon 1700-1800-luvuilla,äärisääilmiöiden ja luonnonmullistusten kulttuurinen ja tieteellinen ymmärtäminen 1800-1900-luvuilla sekä ympäristöä tutkivien tieteiden kehittyminen 1800-luvulla.

Räsänen, Taru:

 • Joensuun yliopisto, pääaine historia. Toisina aineina on mm. saksa ja arkeologia
 • Tutkimusintressinä on manner-Euroopan ihmisten ajattelu ja alitajunta 1830–1899. Myös pukumuoti kiinnostaa, ja suosikiksi on muodostunut 1860-luku.

Saarelainen, Juhana:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, kulttuurihistorian oppiaine
 • Väitöskirjatyö: Elias Lönnrot, hänen käsityksensä runoudesta ja tiedosta kansainvälisessä, erityisesti saksalaisessa, kontekstissa
 • Tutkimusintressit: 1700- ja 1800-luvun historia; aatehistoria, valistus ja romantiikka; filosofian historia ja historianfilosofia.

Saarimäki, Pasi:

 • FT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, Suomen historia
 • Suomalaisen maaseudun seksuaalikäyttäytyminen ja –moraali, aviottomat äidit, isät ja lapset, modernisoituva avioliittoinstituutio, avioliiton konfliktit, väkivalta, avioerot.

Saloranta, Elina:

 • kuvataiteen tohtori, Taideyliopisto
 • Kirjeet, päiväkirjat, kulttuurihistoria

Salmela, Anu:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria
 • Väitöskirjatyö naisten itsemurhiin suhtautumisesta 1800-luvun ja 1900-luvun alun Suomessa. Itsemurhien kulttuurihistoria; nais- ja sukupuolihistoria.

Salmi, Akseli:

 • FL, Turun yliopisto
 • Väitöskirjaprojekti berliiniläisten näyttelijöiden sosiaalisesta asemasta vuosina 1815–1848.

Salmi, Hannu:

 • 1800-luvun kulttuurihistoria, audiovisuaalinen kulttuuri, musiikin historia, Wagner-tutkimus, populaarikulttuurin tutkimus.

Salmi-Niklander, Kirsti:

 • FT, folkloristiikan dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
 • Käsinkirjoitetut lehdet, yhdistykset, kansanliikkeet, kirjoittamisen historia, siirtolaiskulttuuri.

Salminen, Timo:

 • FT, väitöskirja Suomen tieteelliset voittomaat, Venäjä ja Siperia suomalaisessa arkeologiassa 1870–1935 (2003)
 • pääasiallinen tutkimusalue tieteenhistoria, erityisesti arkeologian historia.

Saranpa, Kathy:

 • PhD, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Englannin kieli ja kääntäminen
 • Finlandssvensk litteratur, Ina Lange (Daniel Sten), kääntäminen ja pedagogiikka.

Sarjala, Jukka:

 • FT, dosentti, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • 1800-luvun alkupuoliskon kulttuurihistoria ja biedermeier-aika, romantiikan aatehistoria, erityisesti estetiikkaan ja aistimellisuuteen liittyvät kysymykset.

Schreck, Hanna-Reetta:

 • Taidehistorian jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
 • Kuvataitelija Ellen Thesleffin (1869–1954) elämä ja teokset.

Selkokari, Hanne:

 • FT, tutkija, intendentti, WSOY:n kirjallisuussäätiö
 • Väitös Eliel Aspelin-Haapkylästä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana
 • Tutkimusintressit: antiikin taiteen keräily, taidehistorian oppihistoria, museohistoria ja ”taidematkailu” 1800-luvulla.

Seppänen, Minna:

 • FT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
 • klassiset kielet ja koulutus 1800-luvulla, kääntäminen klassisista kielistä suomeen 1800-luvulla.

Setälä, Päivi Inkeri:

 • TaT
 • 1800 -1900 -luvun vaide, kyläkuvaajat, 1800-1900-lukujen vaihteen visuaalisuus

Siiroinen, Mari:

 • FT, amanuenssi, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusintressit: 1800-luvun kirjoitettu suomen kieli.

Silén, Daniela:

 • FM, Doktorand i nordisk litteratur, Helsingfors universitet.
 • Forskningsintressen: gustaviansk och romantisk svensk poesi. Skriver avhandling om rolldikten inom den svenska litteraturen från den gustavianska tiden till och med romantiken.

Sirató, Ildikó:

 • PhD, kirjallisuuden ja teatterin tutkija, Unkarin kansalliskirjaston teatterikokoelma; Pannon Yliopisto, Veszprém, Unkari
 • Unkarin, Keski-Euroopan, Suomen ja Viron teatterihistoria, kirjallisuus, käännöstutkimus, ohjauksen ja dramaturgian tutkimus, näyttelemisen tutkimus. Aikarajat 1700 luvulta nykypäiviin. Vertailevat menetelmät, tutkimus ja opetus sekä käytännön että teorian näkökulmista.

Sivuoja, Anne:

 • Emmy Achté, Aino Ackté ja Irma Tervani eli Cantatrices Achté, yhteistyössä Ulla-Britta Broman-Kanasen kanssa.

Sjöblom, Paula:

 • FT; Turun kauppakorkeakoulu
 • suomalaisen kaupallisen nimistön historia.

Skurnik, Johanna:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, yleinen historia
 • Tekeillä väitöskirja Australian maantieteellisestä tutkimuksesta ja määrittelystä 1800-luvun keskivaiheilla.
 • Muita intressejä: tutkimusmatkailun kulttuuri, matkakirjallisuuden kirjoittamisen ja vastaanottamisen käytännöt, maantieteellinen tutkimus ja kartografia 1800-luvun Euroopassa, tieteen historia.

Snellman, Alex:

 • FM, pro gradu: Aateliskorotetut yhteiskuntaryhmänä: suomalaista virka-aatelia 1809–1912 (2006)
 • Aatelin historia (erityisesti 1800–1900-luvuilla), sosiaalihistoria (erityisesti eliittien tutkimus), aineellisen kulttuurin historia, historiallinen esinetutkimus, Suomen keisariajan (1809–1917) historia, informaatioteknologia historiantutkimuksen palveluksessa.

Soiniola, Tarja:

 • Arkistotutkija, FM, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Intressejä mm. yksityisarkistolähteet, paperiaineistojen säilyvyys ja käytettävyys, historialliset verkostot, sensuurin ja sanktioiden vaikutus säilyneeseen aineistoon

Sopo, Elina:

 • Filosofian tohtori, Turun yliopisto, kulttuuriperintö
 • Museohistoria, kulttuurivaikutukset, muistin politiikka, suhdeverkostot, aatehistoria.

Sorvali, Satu:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • 1800-luvun lopun suomalaiset sanomalehdet, mielipidekirjoitukset, kirjoittamisen kulttuurihistoria, tunteiden historia.

Stara, Linnea:

 • finländsk teaterhistoria.

Stark, Laura:

 • Professori, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos
 • Tutkimusintressit: Modernisaatio: Kansan kokemus modernisaatiosta sekä maaseudun sosiaalisista ja kulttuurisista muutoksista 1860-luvulta lähtien. Uskomukset: 1800-luvun suomalaisten maagisesta mentaliteetista ja minäkuvasta, sekä modernin itseyden kehittämisestä 1800-luvun loppupuolella. Uskonto: 1800-luvun maaseudun maallistumisesta ja siihen liittyvistä voimakkaista muutoksista arjen ja julkisen diskursseissa. Sanomalehdet: 1840-luvulta lähtien suomenkielisen lehdistön mahdollistama julkisen keskustelusfäärin synty maaseudun asukkaiden kokemana.

Strandberg, Jan:

 • FM, pro gradu ”Ei sanat salahan joua: fennistiikan murteenkeruun historiaa 1868–1925” (2004).

Sundman, Christoffer:

 • Forskningsintressen: Borgerskapet roll för samhällsutveckligen under 1800-talet; paradigmskiftet i lantbruket under slutet av 1800-talet; inledningen av författningsstriden på 1880- och 1890-talet. Akademisk grad: dipl.ing. från Tekniska högskolan 1984, Arbetsplats: Patentbyrå Seppo Laine Oy Forskningsprojekt – biografier över kollegieassessorn Carl Johan Wikberg och general Mihail Borodkin.

Suodenjoki, Sami:

 • FT, tutkijatohtori Tampereen yliopisto, Historiatieteen ja filosofian laitos
 • Väitöskirjatyö: Työväestön järjestäytyminen ja vuoden 1905 murros paikallisyhteisössä
 • Tutkimusintressit: kansanliikkeet ja kansalaisyhteiskunta, mentaliteettien historia, mikrohistoria, verkostotutkimus.

Suutela, Hanna:

 • FT, professori, Tampereen yliopisto, teatterin ja draaman tutkimus
 • Kotimainen teatterihistoria, musiikkiteatteri, dokumenttiteatteri, teatterikentän muutokset.

Suvikumpu, Liisa:

 • FT (yleinen historia/Euroopan historia), Helsingin yliopisto, historian laitos
 • Tutkimusintressejä mm. kulttuurihistoria, eurooppalaisuus, verkostot ja suhteet Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä, Rooman merkitys, suomalaiset Roomassa, suomalaiset kartanot.

Särmäkari, Veli:

 • Jatko-opiskelija Helsingin yliopiston Yhteiskuntapolitiikan laitos
 • Nationalismi-ryhmä/HY, Yhteiskuntahistorian laitos ”Modernin asevelvollisuuden synty 1800-luvun lopun Suomessa”
 • Työpaikka: Pääesikunta, Helsinki.

Takala-Roszczenko, Maria:

 • TT, FM, yliopistotutkija (tenure track), Itä-Suomen yliopisto, kirkkomusiikki
 • Ortodoksinen kirkko, musiikkitoiminta, käännöstoiminta, kansallisuus, kieli

Talvio, Tuukka:

 • kulttuuri- ja henkilöhistoria; rahat, mitalit, heraldiikka.

Tanninen, Mari:

 • Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, yleinen historia
 • Prostituutio ja prostituutiopolitiikka, kaupunkihistoria, (lääke)tieteen historia, asiantuntijuus, seksuaalisuuden historia, ylirajaisuus, materiaalisuus, Wien 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

Tasanen, Tapani:

 • Metsähistoria Suomessa ja ulkomailla. Suuntautumiseni ja lähestymistapani ilmenevät väitöskirjastani ”Läksi puut ylenemähän”, jatkotyö ja aihepiiriin läheisesti liittyviä tilaustutkimuksia on meneillään.

Tidigs, Julia:

 • Doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, projektanställd vid Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Forskningsintressen: Flerspråkighet i Finlands svenska litteratur, särskilt under 1880- och 1890-tal.

Timosaari, Niina:

 • antropologian historia, Edvard Westermarck, sukupuoli ja valta.

Toivanen, Kati:

 • FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • 1700-1800 -luvut, sotahistoria ja sotilaat, eliitti, murroskaudet.

Toivanen, Mikko:

 • PhD; Helsingin yliopisto, yleinen historia
 • globaalihistoria, Kaakkois-Aasia, imperialismin ja kolonialismin tutkimus, kaupungit ja julkinen tila, matkustus ja liikkuvuus

Toivanen-Kola, Hanna-Riitta:

 • FT, taidehistorian tutkija
 • Porin Teatterin sisätilojen rakennushistoriallinen selvitys (Ark-Byroo)
 • Verlan osayleiskaavan rakennusinventointi 2010–2011

Toivio, Hilja:

 • FM, tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/ Historia
 • väitöskirjatyö autonomian ajan hevospolitiikasta; suomalaisen hevosen historia, kotieläinten historia (erit. jalostus), autonomian ajan maataloushallinto, maatalouden historia.

Tuohela, Kirsi:

 • FT, väitöskirja: Huhtikuun tekstit. Kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia 1870-1900 (2008)
 • Tutkimusintressit: kirjoittamisen kulttuurihistoria, omaelämäkerrallisuus, nais- ja sukupuolihistoria, sairastamisen ja psykiatrian kulttuurihistoria.

Turunen, Riina:

 • FM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Väitöskirjatutkimus ”Häwiötä ja perikatoa ennustawa konkurssien paljous.” Vararikot ja niiden kokeminen osana 1800-luvun suomalaista yhteiskuntaa.
 • Tutkimusintressejä: talouden kriisit, velkaantuminen, talouden kulttuurihistoria, sosiaalinen talous.

Tyrväinen, Helena:

 • Filosofian tohtori, musiikintutkija, Helsingin yliopisto, musiikkitiede
 • Musiikin historia, kulttuurihistoria, kulttuuripääkaungit, suomalais-ranskalaiset musiikkisuhteet, kulttuurienvälinen vuorovaikutus.

Uimonen, Minna:

 • 1800-luvun aatehistoria, sukupuolet, seksuaalisuudet, tieteenhistoria.

Uotila, Merja:

 • FT, Jyväskylän yliopisto, Suomen historia
 • Maaseutu, käsityö, liikkuvuus, varallisuus, materiaalinen kulttuuri.

Uotila, Ulnor:

 • FM, Turun yliopisto, arkeologia
 • Myöhäisrautakautista kuolemaa ja hautaustapoja koskevan tiedonmuodostuksen prosessi uskontotieteellisessä ja arkeologisessa tutkimuksessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

Urpilainen, Erkki:

 • Säätyläisnaisten elämä ja maailmankuva 1800-luvun alkupuolella.

Vaattovaara, Johanna:

 • Tampereen yliopisto, suomen kieli (suomen kielen dosentti, Helsingin yliopisto)
 • Sosiolingvistinen kielitietoisuus- ja asennetutkimus, Kielikäsitysten ja kieli-ideologisten rakenteiden kehittyminen ja muutos, Helsinki kuviteltuna paikkana ja suomalaisten kielitietietoisuudessa 1800-luvulta nykypäivään

Vainio-Kurtakko, Maria:

 • Taidehistoria (Albert Edelfelt ja Gunnar Berndtson)
 • Naistutkimus
 • Kartanotutkimus.

Vaittinen, Tanja:

 • FM, assistentti, Turun yliopisto.

Vakkari, Johanna:

 • FT, yliopistonlehtori (mvs), Helsingin ylipisto, taidehistorian oppiaine
 • Suomen Akatemian tutkimusprojektissa ”Taidehistorian omakuva. Kriittisiä näkökulmia Suomen taidehistoriaan ja taidehistorioitsijoihin” ja NordForsk-tutkimusverkossa ”Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History”. Tutkimusaihe ”Gesture, Expression and Movement in Art – Early Approaches for an Iconographical Method”
 • Kiinnostuksen kohteet: tieteen historia, oppihistoria, 1800-luvun tieteen teoriat ja tutkimusmetodit.

Valkeapää, Leena:

 • taidehistoria, Emil Nervander; laajemmin ottaen menneisyyden ilmaisut ja kokeminen sekä merkitysten muuttuminen taiteessa ja arkkitehtuurissa.

Valta, Veijo:

 • FM, YTM, tietokirjailija, Jyväskylän yliopisto
 • autoilun varhaisvaiheet Suomessa.

Vesala, Esko

 • FM, Oulun yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia
 • Oikeudenhoidon ja käräjöinnin historia, eri kansanryhmien, virkamiesten ja valtion väliset suhteet, henkilö- ja sukuhistoriat, isojako. Alueena Lappi ja Oulujokilaakso.

Vesterbacka, Kirsi:

 • YTM, Perinnetietokeskuksen johtaja
 • 1800-1900-luvun naisen arki ja juhla, kotitalousesineiden historia, suomalainen ja italailainen ruokakulttuuri, kotitalousneuvonnan historia, marttajärjestön historia; antiikin Rooman Vestan palvontakultti ja pohjoissatakuntalainen eränkäynti.

Viitaniemi, Olli:

 • TM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
 • herännäisyyden historia, hengellisyyden ja hartauskirjojen historia 1800-luvun Suomessa, uskonnollisen kielen ja mentaliteetin modernisaatio.

Viljamaa, Noora:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Suomen historia
 • 1800-luvun Suomi ja Turku, lapsuuden historia, kokemushistoria, köyhyyden historia ja sosiaalihistoria

Virta, Tiina:

 • FM
 • 1800-luvun henkilönnimet, kultuuri, historia ja ihmiset hyvin laajasti autonomian ajan Suomessa.

Vitikainen, Juha:

 • FM, tutkija. Jatko-opiskelija, Suomen historia
 • Vankeinhoidonhistoria, kaupunkihistoria.

Vituhnovskaja-Kauppala, Marina:

 • FT
 • 1900-luvun alun Suomen ja Venäjän historia, Venäjän imperiaalinen politiikka, Karjala Venäjän ja Suomen välillä.

Vornanen, Jukka:

 • FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kulttuurihistoria
 • Ruokakulttuuri, vegetarismin historia Suomessa, pula-ajat.

Vuokko, Katja:

 • FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, englannin kieli (kääntäminen)
 • Kääntäjän alaviitteiden käyttö kaunokirjallisuuden suomennoksissa 1800-luvulta 1900-luvulle.

Vuorinen, Marja:

 • VTL, Yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusintressit ja suuntautuneisuus: eliittien historia, erityisesti ideologinen ja mediavalta, aatehistoriallinen näkökulma, semioottinen ja tekstianalyyttinen menetelmä.

Wassholm, Johanna:

 • FD, tf. amanuens i historia, Åbo Akademi. Doktorsavhandling: Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808-35 (2008)
 • Forskningsintressen: nationell och språklig identifikation, historiebruk, Finland i det ryska riket.

Weckman, Joanna:

 • TaM, pukusuunnittelija, tutkija, jatko-opiskelija, Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu
 • näyttämö- ja elokuvapuvut, niiden suunnittelu, valmistus, käyttö ja vastaanotto – pukeutuminen, vaatetus, ompelutyö,naisten työ – mikrohistoria, muistitietotutkimus.

Weiland, Katja:

 • FM, Helsingin Yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • Tutkimusaihe: Pappisperheen elämäntapaa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun
 • Kiinnostuksen kohteet: säätyläistö/sivistyneistö, 1800-luvulta 1900-luvun alkuun, mentaali-, aate- ja kulttuurihistoria, lasten historia, kartanot ja pappilat sekä kuvataide.

Wiljanen, Anna-Maria:

 • FT, Suomen Japanin instituutin johtaja/FT, Direktör vid Finlandsinstitut i Japan
 • 1800-luvun taiteilijasiirtokunnat Euroopassa, taiteilijoiden väliset sosiaaliset verkostot, taiteilijoiden liikkuvuus ja paikka-myytti,  naistaiteilijat./1800-talets europeiska, nordiska och finska konstnärskolonier, kvinnliga konstnärer, nätverk, konstnärernas mobilitet.

Winberg, Annika:

 • FM, Helsingin yliopisto käsityötiede ja kansatiede: jatko-opintoja käsityötieteessä
 • kulturen kring tillverkning av textila gåvor under 1800-talet, kvinnans (gender/kön) uppfostran och ställning i familjen under 1800-talet, de högre samhällsklasserna i brytningen i slutet av 1800-talet.

Öhrnberg, Kaj:

 • Venäjän idäntutkimuksen oppihistoria 1800-luvulla
 • Georg August Wallinin (1811–1852) henkilöhistoria.