Sadut

Satukortisto perustuu kansainväliseen Aarneen-Thompsonin (AT) tyyppiluetteloon, joka on julkaistu teoksessa The Types of the Folktale. Kortisto sisältää sekä satuja että kaskuja. Suurin osa AT-tyyppiluetteloon soveltumattomista kaskuista on erotettu omaksi kaskukortistokseen. Korteissa on viitteitä käsikirjoituksiin ja satureferaatteja. Lyhyitä satuja ja kaskuja on kopioitu myös kokonaan. Kortistossa ovat mukana kaikki kokoelmat vuoteen 1958 saakka. Korttien määrä on noin 25 000. Kortisto ei kuitenkaan sisällä kaikkia Aarneen toisintoluetteloon (Finnische Märchenvarianten ja Ergänzungsheft) sisältyviä toisintoja. Etsittäessä tietyn sadun toisintoja on käytettävä apuna sekä Aarneen luetteloa että kortistoa.

Kortisto on järjestetty AT-tyyppiluettelon mukaan, ja tämän systeemin tunteminen on kortiston käytön kannalta välttämätöntä.

Pääryhmät ovat:

  • Eläinsadut  AT 1-299     
  • Ihmesadut  AT 300-749     
  • Legendasadut  AT 750-849   
  • Novellisadut  AT 850-999     
  • Sadut tyhmästä paholaisesta  AT 1 000-1 199     
  • Hölmöläissadut  AT 1 200-1 349     
  • Pilasadut  AT 1 350-1 874     
  • Valhesadut  AT 1 875-1 999     
  • Kaavamaiset sadut  AT 2 000-2 399     

Kullakin satutyypillä on oma numeronsa. Satutyypit ovat AT-tyyppinumeron mukaisessa järjestyksessä. Yksittäisten tyyppien toisinnot ovat maantieteellisessä järjestyksessä perinnealueittain ja edelleen kerääjänmukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Tyypit, joilla ei ole numeroa tyyppiluettelossa, ovat alaryhmittäin kunkin ryhmän viimeisenä. Kortiston alussa on viitteitä satujen kerrontakuvauksiin. Punaisissa välikorteissa on viitteitä sekä satukortiston muihin tyyppeihin että muihin kortistoihin. Ristiviittaukset satukortiston ja uskomustarinakortiston välillä ovat lähes täydelliset, sen sijaan viittaukset muihin kortistoihin, joissa on satuihin rinnastuvaa ainesta (syntytarinat, legendat, paikallistarinat, sananparret jne.) ovat epätäydellisiä. Satujen kerääjistä on tehty lisäksi aakkosellinen kortisto (kaksi laatikkoa).

Eläinsaduista (AT 1-299) ja pilasaduista (AT 1350-1999) on tehty satujulkaisun toimitustyön yhteydessä erillinen hakemisto, jossa on kunkin satutyypin alussa luonnehdinta ja tietoja julkaisuista ja kirjallisuudesta, ja usein myös satukirjan kommentteja laadittaessa tehtyjä analysointeja. Sen jälkeen on luetteloitu tyypin toisinnot. Jokaisesta toisinnosta on tallennettu sen lähde- ja taustatiedot (arkistosignum, paikkakunta, kerääjä, kertoja, keruuvuosi), tyyppinumero(t), sisältö kopiona, referaattina tai viitteenä, viittaukset AT-luetteloon, julkaisuihin ym. sekä muita huomautuksia. Hakemiston tietoja ei ole täydennetty varsinaiseen satukortistoon.

Ks. myös seuraavat kortistot: kaskut; historialliset ja paikallistarinat; uskomustarinat; syntytarinat; legendat.

Satujen kopiokokoelma

Joistakin ihme-, legenda- ja novellisatujen tyypeistä on vanha 1930-luvulla tehty kopiokokoelma, joka on AT-systeemin mukaisessa järjestyksessä (25 sinistä koteloa). Yksittäistä satutyyppiä etsittäessä kannattaa aina tarkistaa, onko siitä kopioita tässä kokoelmassa.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Aarne, Antti - Thompson, Stith. The Types of Folktale: a classification and bibliography. 2nd rev. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1961. (FFC 184.)

Aarne, Antti: Finnische Märchenvarianten : Verzeichnis der bis 1908 gesammelten Aufzeichnungen. 2. Aufl Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia - Academia scientiarum Fennica, 1967. (FFC 5.)

Aarne, Antti. Finnische Märchenvarianten. Ergänzungsheft 1: Verzeichnis der in den Jahren 1908-18 gesammelten Aufzeichnungen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1920. (FFC 33.)

Suomalaiset kansansadut.
1. Ihmesadut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 1972. (2. p. 1988.)
2. Legenda- ja novellisadut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 1982.
3. Sadut tyhmästä paholaisesta. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 1990.
4. Hölmöläissadut. Valhesadut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 1993.
5. Eläinsadut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 1996.
6. Pilasadut ja kaskut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. Helsinki: SKS, 2000.