AHAA-hanke

SKS:n arkisto on mukana AHAA-hankkeessa luomassa arkistojen yhteistä hakemistopalvelua. Hakemistopalvelun avulla kuvataan, luetteloidaan ja hallinnoidaan erityyppisten arkistoaineiston kuvailu- ja luettelointitietoja.

Hanke käynnistyi palvelun tarvemäärityksellä keväällä 2012. Palvelun suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto ajoittuvat vuosille 2013-2016. SKS:n asiantuntijat osallistuvat koko hankkeen ajan eri työryhmien toimintaan; käytännön suunnittelun ja toteutuksen kannalta keskeisiä työryhmiä ovat ydinryhmä ja luettelointityöryhmä.

Hankkeessa ovat mukana arkistolaitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Porvarillisen Työn Arkisto, Kansan arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto sekä Svenska centralarkivet (AHAA-konsortio). AHAA-järjestelmän teknisesti suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan Keskus Oy. Palvelun tuoteomistaja on arkistolaitos ja hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valmiin palvelun käyttäjiksi voivat liittyä muutkin kuin hankkeeseen osallistuvat arkistot.

AHAA-järjestelmä toimii Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) taustajärjestelmänä ja hyödyntää sen tarjoamia palveluja. KDK:n asiakasliittymä Finna toimii tulevaisuudessa ensisijaisena hakupalveluna arkistojen aineistojen kuvailutietoihin ja digitaalisiin aineistoihin. Kansalliskirjasto on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisen verkkopalvelun ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta.

AHAA-konsortio tulee hyödyntämään myös fintoa, joka on palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten. Finto tarjoaa käyttöliittymän sanastojen selailulle ja sanastojen hyödyntämiseen muissa sovelluksissa. Fintoa kehitetään Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä FINTO-projektissa. AHAA-konsortio tulee osallistumaan palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen mm. toimija- ja paikkatietojen osalta.

AHAA-hankkeen alaprojektina käynnistettiin vuonna 2014 aineistonhallintajärjestelmä-projekti (AHJ), jossa toteutetaan arkistolaitoksen aineistokokoelmien käyttölogistiikkaa ja tilanhallintaa merkittävästi tehostava järjestelmä. AHJ tulee olla skaalattavissa koko arkistolaitoksen ja tulevan keskusarkiston käyttöön. Lisäksi AHJ on tarvittaessa käyttöönotettavissa myös muissa valtionapuarkistoissa. AHJ:n käyttöönoton tulisi tapahtua viimeistään vuonna 2016. SKS ei osallistu hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

AHAA-palvelun jatkohankkeiksi on visioitu mm. vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen perustuvaa tutkijan etätyöpöytää sekä AHAA-konsortion yhteistä digitaalisen aineiston hallintajärjestelmää.